PL EN


2018 | 39 | 4 | 57-67
Article title

Methodological Status of the Social Doctrine of the Church before the Second Vatican Council

Authors
Content
Title variants
PL
Status metodologiczny nauki społecznej Kościoła przed Soborem Watykańskim II
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The present article raises the issue of the methodological status of the Church’s social doctrine from its beginnings, namely, from the social teaching of Leo XIII, to the Second Vatican Council. In the first part, the author highlights the substantial role of the Magisterium in constituting the Church’s social doctrine. The second part, presents an analysis of the key social documents of the Church, with particular emphasis on methodological strands. The reflection is based on the assumption that the Church’s social doctrine is not just another ecclesial scientific discipline, since it involves a more complex reality in terms of practitioners, methods, sources of cognition or, finally, the nature of assertions formulated within that area of science.
PL
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie statusu metodologicznego nauki społecznej Kościoła od jej początków, a więc od nauczania społecznego Leona XIII, do Soboru Watykańskiego II. W pierwszej części autor ukazuje Magisterium Kościoła jako aktywny podmiot w ukonstytuowaniu się nauki społecznej Kościoła. W drugiej poddaje analizie kluczowe dokumenty społeczne Kościoła, wydobywając z nich wątki metodologiczne. W podjętej refleksji przyjęto założenie, że w przypadku nauki społecznej Kościoła chodzi nie tylko o kolejną kościelną dyscyplinę naukową, ale o rzeczywistość bardziej złożoną pod względem podmiotów ją uprawiających, metod, źródeł poznania czy w końcu charakteru twierdzeń, do których dochodzi.
Year
Volume
39
Issue
4
Pages
57-67
Physical description
Dates
printed
2018-12-31
Contributors
author
References
 • Bartnik, Czesław Stanisław. 1994. Hermeneutyka personalistyczna. Lublin: KUL, Polihymnia.
 • Benvenuto, Edoardo. 1991. “De doctrina socialis ecclesiae (I).” Bailamme 5(10): 7-37.
 • Curran, Charles E. 1986. “The Changing Anthropological Bases of Catholic Social Ethics.” In Official Catholic Social Teaching, edited by Charles E. Curran and Richard A. McCormick, 188-218. New York-Mahwah: Lawrence Erbaum Associates.
 • Farrell, Gerardo Tomás . 1993. „Die historische Entwicklung der katholischen Soziallehre im päpstlichen und im lateinamerikanischen Lehramt.“ In Lateinamerika und die katholische Soziallehre: ein lateinamerikanisch-deutsches Dialogprogramm, edited by Peter Hünermann and Juan Carlos Scannone, vol. 1: Wissenschaft, kulturelle Praxis, Evangelisierung. Methodische Reflexion zur katholischen Soziallehre, edited by Peter Hünermann, Juan Carlos Scannone and Carlos Maria Galli, 19-50. Mainz: Matthias-Grünewald-Verlag.
 • Foralosso, Mariano. 1993. “Identità e ruolo della Dottrina Sociale della Chiesa nei documenti del Magistero sociale.” Angelicum 70: 207-231.
 • Greniuk, Franciszek. 1991-1992. „Człowiek ośrodkiem życia społecznogospodarczego.” Roczniki Teologiczne 38-39(3): 50-51.
 • John Paul II. 1987. Encyclical Letter “Sollicitudo Rei Socialis.”
 • John Paul II. 1991. Encyclical Letter “Centesimus Annus.”
 • John XXIII. 1961. Encyclical Letter “Mater et Magistra.”
 • Congregation for Catholic Education. 1988. Guidelines: For the Study and Teaching of the Church’s Social Doctrine in the Formation of Priests.
 • Leo XIII. 1878. Encyclical Letter “Inscrutabili Dei Consilio.”
 • Leo XIII. 1891. Encyclical Letter “Rerum Novarum.”
 • Meures, Franz. 1987. “Un progetto interdisciplinare di antropologia cristiana.” La Civiltà Cattolica 138(1): 222-236.
 • Pontifical Council for Justice and Peace. 2005. Compendium of the Social Doctrine of the Church. Libreria Editrice Vaticana.
 • Pius XI. 1931. Encyclical Letter „Quadregesimo Anno.”
 • Pius XII. 1941. Radio Message for Pentecost.
 • Second Vatican Council. 1965. Pastoral Constitution on the Church in the Modern World “Gaudium et Spes.”
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d3b4fde-985b-42bb-ab2e-6b0cf2eee641
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.