Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 47 | 4(553) | 17-29

Article title

OPIEKA MEDYCZNA NAD CUDZOZIEMCAMI W WIELKIEJ BRYTANII

Selected contents from this journal

Title variants

EN
HEALTH CARE FOR IMMIGRANTS IN THE UNITED KINGDOM

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia rozwiązania dotyczące opieki nad cudzoziemcami w brytyjskim systemie ochrony zdrowia. Prezentuje uwarunkowania związane z sytuacją migracyjną oraz sposobem funkcjonowania systemu w Wielkiej Brytanii. Opisuje również działania podejmowane w celu zapewnienia dostępu cudzoziemców do opieki medycznej. Zgodnie z prawem brytyjskim podstawowa opieka medyczna jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich osób przebywających na terenie Wielkiej Brytanii. Darmowy dostęp do ponadpodstawowych świadczeń mają osoby o statusie „zwyczajnych rezydentów” oraz korzystające z systemu na mocy porozumień międzynarodowych lub opłaty zdrowotnej wnoszonej w czasie składnia wniosku wizowego. Aby umożliwić korzystanie z opieki medycznej osobom nieposługującym się językiem angielskim, wykorzystywane są przede wszystkim tłumaczenia telefoniczne. Problemami związanymi z równym dostępem do systemu ochrony zdrowia zajmuje się Rada ds. Równości i Różnorodności. Działania podejmowane w Wielkiej Brytanii mogą być punktem odniesienia w szukaniu rozwiązań, jakie mogą być wprowadzane w Polsce, aby zapewnić równy dostęp do opieki medyczne.
EN
The article presents solutions that enable access to British health care system by foreigners. The migration situation and health care system in the UK is presented. The actions that have been taken to ensure foreigners get access to medical care are described. According to the law, the Primary Care is free for all patients staying in the UK. Secondary Care is free for patients with ordinary residents status, people who have access to healthcare on the basis of international agreements or immigration health surcharge. In order to enable the use of medical care, for non-English speakers, telephone interpretation is commonly used. The Equality and Diversity Council is dealing with problems related to equal access to medical care. Actions taken in the UK can be a reference point in searching for solutions that can be introduced in Poland to ensure equal access to medical care for foreigners.

Year

Volume

47

Issue

Pages

17-29

Physical description

Contributors

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Warszawski
author
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny

References

 • Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 2011. Migranci o nieuregulowanym statusie pobytu. Dostęp do opieki zdrowotnej w 10 krajach członkowskich Unii Europejskiej. Dostępny w: https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/04af6ab7-34e3-404d-8c9b-6668b421491e [Dostęp 2.02.2020].
 • Chrzanowska, A., Klaus, W., 2011. Poza systemem. Dostęp do ochrony zdrowia nieudokumentowanych migrantów i cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Dostępny w: https://interwencjaprawna.pl/publikacja-poza-systememdostep-do-ochrony-zdrowia-nieudokumentowanych-migrantow-i-cudzoziemcow-ubiegajacychsie-o-ochrone-miedzynarodowa-w-polsce/ [Dostęp: 2.02.2020].
 • Collantes, S., 2009. Access to Health Care for Undocumented Migrants and Asylum Seekers in 10 EU Countries: Law and Practice. HUMA Network.
 • Doctors of the World, 2017. Registration refused: A study on access to GP registration in England. Dostępny w: https://www.doctorsoftheworld.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=a65a22a3-5a74-40c5-af49-34cd1c7b2953 [Dostęp 2.02.2020].
 • Eurostat 2019. Migration and migrant population statistics, Statistics Explained. Dostępny w: https://ec. europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1275.pdf [Dostęp 2.02.2020].
 • Eurostat-Data Explorer. (2019). Dostępny w: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (dostęp 02.02.2020)
 • Female Genital Mutilation (FGM) Enhanced Dataset, 2017. NHS Digital. Dostępny w: https://files.digital.nhs.uk/publication/g/c/fgm-apr-2016-mar-2017-exprep.pdf [Dostęp 2.02.2020].
 • Forward- Foundation for Women’s Health Research and Development. Dostępny w: http://forwarduk.org.uk/ [Dostęp 20.04.2018].
 • Frenk, J., De Ferranti, D., 2012. Universal health coverage: Good health, good economics. The Lancet, Vol. 380(9845), pp. 862–864.
 • Gan, S., 2012. Lost in translation. How much is translation costing the NHS, and how can we both cut costs and improve service provision?. London: 2020health.
 • How much is the NHS prescription charge?, 2018. Dostępny w: https://www.nhs.uk/common-healthquestions/nhs-services-and-treatments/how-muchnhs-prescription-charge/ [Dostęp 30.08.2018].
 • Information sharing with the Home Office: Guidance for overseas patients, 2014. Departament of Health, Dostępny w: https://www.jpaget.nhs.uk/media/344246/Information-sharing-with-the-Home-Office_-Guidance-for-overseas-patients.pdf [Dostęp 2.02.2020].
 • Jabłecka, B., 2012. Strukturalne i kulturowe bariery w dostępie imigrantów do ochrony zdrowia. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 1–31. Dostępny w: https://www.isp.org.pl/uploads/drive/oldfiles/B.JabeckaStrukturalneikulturowebarierywdostpieimigrantwdoochronyzdrowia.pdf [Dostęp 2.02.2020].
 • Jaroszewska, E., 2013. Migracje a zdrowie. Uwarunkowania kondycji zdrowotnej migrantów oraz bariery w korzystaniu z opieki medycznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.
 • Korzystanie z usług tłumacza ustnego – co należy wiedzieć, 2013. Mental Welfare Commission of Scotland. Dostępny w: http://www.mwcscot.org.uk/media/138001/polish.pdf [Dostęp 2.08.2018].
 • LanguageLine Solutions, 2017. Language Translation Services. Dostępny w: https://www.languageline.com [Dostęp 23.06.2017].
 • Levitas, A., 2019. Understanding health-seeking behaviors and barriers to healthcare access among Ukrainian domestic migrant workers in Warsaw, Poland (a qualitative study). Nieopublikowana praca magisterska London School of Higine&Tropical Medicine.
 • McVeigh, T., 2010. Female circumcision growing in Britain despite being illegal. The Guardian, 24 lipca. Dostępny w: http://www.theguardian.com/society/2010/jul/25/female-circumcision-healthchild-abuse [Dostęp 2.02.2020].
 • Ministerstwo Zdrowia, 2020. Informacja nt. konsekwencji uporządkowanego Brexitu. Dostępny w: https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-nt-konsekwencji-uporzadkowanego-brexitu [Dostęp 30.01.2020].
 • Moreno-Serra, R., Smith, P.C., 2012. Does progress towards universal health coverage improve population health?. The Lancet, Vol. 380(9845), pp. 917–923.
 • National Health Service, 2015. The National Health Service (Charges to Overseas Visitors) Regulations 2015. Dostępny w: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/238/pdfs/uksi_20150238_en.pdf [Dostęp 20.07.2017].
 • Nazroo, J.Y., 2003. The Structuring of Ethnic Inequalities in Health: Economic Position, Racial Discrimination, and Racism. American Journal of Public Health, Vol. 93, No. 2, pp. 277–284.
 • NSH, 2013. A refreshed Equality Delivery System for the NHS. Dostępny w: https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2013/11/eds-nov131.pdf [Dostęp: 2.02.2020].
 • NHS 24. Opieka zdrowotna w sytuacjach nagłych w języku pacjenta [online]. Dostępny w: http://www.nhs24.com/contactus/otherlanguages/~/media/nhs24/leaflets/languages/language%20line-%20polish%20v3.ashx dostęp 23.06.2017)
 • NHS England. NHS Equality and Diversity Council, 2017. Dostępny w: https://www.england.nhs.uk/about/equality/equality-hub/edc/ [Dostęp 27.07.2017].
 • NHS entitlements: Migrant health guide – GOV.UK, 2017. Dostępny w: https://www.gov.uk/guidance/nhs-entitlements-migrant-health-guide [Dostęp 23.06.2017].
 • NHS Equality and Diversity Council – Annual Report 2016/2017, 2017. National Health Service, United Kingdom.
 • NHS statistics, facts and figures, 2017. Dostępny w: http://www.nhsconfed.org/confed17 [Dostęp 9.10.2017].
 • NHS UK, 2018. Get help with prescription costs. Dostępny w: https://www.nhs.uk/using-the-nhs/helpwith-health-costs/get-help-with-prescription-costs/[Dostęp 14.08.2018].
 • Ordinary Resident Tool. (2017). Dostępny w: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/430967/OR_Tool_1_.pdf (dostęp 14.07.2017)
 • Salway, S., Mir, G., Turner, D., Ellison, G.T.H., Carter, L., Gerrish, K., 2016. Obstacles to “race equality” in the English National Health Service: Insights from the healthcare commissioning arena. Social Science & Medicine (1982), Vol. 152, pp. 102–110.
 • Sashidharan, S., 2003. From Outside to Inside: Improving Mental Health Services for Black and Minority Ethnic Communities in England. Mental Health Review Journal, Vol. 8, No. 3, pp. 22–25
 • Saunders, C.L., Abel, G.A., Turabi, A.E., Ahmed, F., Lyratzopoulos, G., 2013. Accuracy of routinely recorded ethnic group information compared with self-reported ethnicity: Evidence from the English Cancer Patient Experience survey. BMJ Open,
 • Vol. 3, No. 6, e002882.
 • Simonnot, N., Rodriguez, A., Nuenberg, M., Fille, F., Aranda-Fernandez, P.-E., Chauvin, P., 2016. Access to healthcare for people facing multiple vulnerabilities in health in 31 cities in 12 countries. Médecins du Monde-Doctors of the World. hal-01493906.
 • Skawińska, M., 2009. Analiza funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej (na przykładzie Szwecji, Wielkiej Brytanii, Polski i Niemiec). Studia Medyczne, nr 13, s. 69–77.
 • Strzemieczna, M., Imiela, J., 2017. Cudzoziemcy jako pacjenci w polskim systemie opieki zdrowotnej – sytuacja prawna. Polityka Społeczna, nr 11–12, s. 17–23.
 • Szczepura, A., 2005. Access to health care for ethnic minority populations. Postgraduate Medical Journal, Vol. 81(953), p. 141.
 • Tatara, T., Słoniewski, R., Dera, P., 2010. Systemy opieki zdrowotnej: Skrypt dla studentów. Warszawa: Warszawski Uniwersytet Medyczny.
 • Telephone Interpreting Service. Language Identification Card [online]. Dostępny w: https://www.languageline.com/hubfs/LIC%20A4%200845.pdf?t=1491859701720 [Dostęp 23.06.2017].
 • Thomas, V.N., Saleem, T., Abraham, R., 2005. Barriers to effective uptake of cancer screening among Black and minority ethnic groups. International Journal of Palliative Nursing, Vol. 11(11), p. 562, pp. 564–571.
 • Van Damme-Ostapowicz, K., 2016. Kontekst kultury w opiece zdrowotnej na świecie. W: W. Krajewska-Kułak, A. Guzowski, G. Bejda, A. Lankau, red. Pacjent „inny” wyzwaniem opieki medycznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, s. 229–239.
 • Vernon, G., 2012. Denunciation: A new threat to access to health care for undocumented migrants. Br J Gen Pract, Vol. 62(595), pp. 98–99.
 • WHO, 2018. Female genital mutilation. Dostępny w: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/ [Dostęp 20.04.2018].
 • Wielicka, K., 2014. Zarys funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Śląska, nr 70, s. 491–504.
 • World Bank, 2019. GDP ranking 2019. Dostępny w: https://datacatalog.worldbank.org/dataset/gdpranking [Dostęp 2.02.2020].
 • Zeh, P., Sandhu H.K., Cannaby, A.M., Sturt, J.A., 2015. Cultural barriers impeding ethnic minority groups from accessing effective diabetes care services: A systematic review of observational studies. Diversity & Equality in Health and Care, Vol. 11(1).
 • Zgliczyński, W., Cianciara, D., 2013. Pacjenci obcokrajowcy w opiniach polskich lekarzy. Hygeia, Vol. 48(1), s. 120–124.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4d4a5da4-3e04-4747-adfd-bd1c984131fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.