Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 47 | 9(558) | 25-30

Article title

STOPA PRZECIĄŻENIA KOSZTAMI MIESZKANIOWYMI GOSPODARSTW DOMOWYCH I ICH TYPÓW W POLSCE W LATACH 2007–2018

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
HOUSING COST OVERBURDEN RATE OF HOUSEHOLD AND THEIR TYPES IN POLAND: 2007–2018

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest nakreślenie i ocena trendów oraz kierunków i skali zmian, a także zróżnicowania poziomu stopy przeciążenia kosztami mieszkaniowymi gospodarstw domowych ogółem, w tym o wybranych typach i cechach w Polsce, w latach 2007–2018 na podstawie danych Eurostatu. Analiza przeprowadzona została bez wdawania się w ulegające częstym zmianom liczne społeczno-gospodarcze uwarunkowania, w tym w najbardziej wpływające na tę stopę: politykę mieszkaniową i finansowo-redystrybucyjną w Polsce. Pominięta została także wielość innych społeczno-gospodarczych czynników, w tym międzynarodowych, oddziałujących bezpośrednio i pośrednio na stopę przeciążenia w Polsce. Łączącym się z tym założeniem jest koncentrowanie się na globalnej treści poznawczej oraz wiarygodności danych Eurostatu. Analiza wykazała niewystępowanie w Polsce w okresie 2007–2018 jednokierunkowych zależności w kształtowaniu się stopy przeciążenia gospodarstw domowych kosztami mieszkaniowymi. Zaznaczały się natomiast kilkuletnie okresy różnie nasilonego wzrostu lub spadku, jak również różnej wielkości przedziały zróżnicowania poziomu tej stopy. Pożądany trend obniżania się poziomu stopy zachodził w Polsce od lat 2010–2014 w różnym stopniu w zbiorze analizowanych gospodarstw domowych. Generowany paradygmatem rynkowego wzrostu ekonomicznego mało racjonalny system zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także rzeczywiste i potencjalne ułomności danych Eurostatu sprawiały, że wysunięto hipotezę, iż stopa ta nie zawsze informuje prawidłowo o faktycznym poziomie i społecznej wadze owego przeciążenia.
EN
The purpose of the article is to outline and evaluate trends, directions and scale of changes, as well as to diversify of the level of overburden rate in the total housing costs of households, including selected types and characteristics of this households in Poland in the period 2007–2018 based on Eurostat data. The analysis was carried out without going into frequent socio-economic conditions that change frequently, including the most influential on this rate: housing and financial-redistributive policy in Poland. The multitude of other socio-economic factors, including international factors directly and indirectly affecting the overburden rate in Poland, has also been omitted. Connected with this assumption is to focus on global cognitive content and the reliability of Eurostat data. The analysis showed no one-way relationships in the period 2007–2018 in Poland in the household overburden rate. On the other hand, there were periods of several years of differently increased growth or change, as well as intervals of varying levels of this rate. The desirable trend of declining interest rates has occurred in Poland since 2010–2014 to a varying extent in the set of analyzed households. The unreasonable system of satisfying housing needs, generated by the paradigm of market economic growth, as well as the actual and potential deficiencies of Eurostat data meant that the hypothesis was put forward that this rate does not always correctly inform about the actual level and social weight of this overburden.

Year

Volume

47

Issue

Pages

25-30

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Gospodarstwa Społecznego

References

 • Andrzejewski, A., (pod pseudonimem Paweł Jasiński), 1938. Szklane domy i rzeczywistość, Naród i Państwo, nr 41–42, s. 9.
 • Cesarski, M., 2013. Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918–2010. Dokonania i wpływ polskiej szkoły badań. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Cesarski, M., 2016. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce lat 2002–2014 – światowy kryzys, niewiadome i szanse zamieszkiwania. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Cesarski, M., 2019. Stopa przeciążenia gospodarstw domowych kosztami mieszkaniowymi w Polsce i liczebniejszych państwach UE – 2007–2018. W: Współczesny wymiar kwestii społecznych. Perspektywa ekonomiczna i politologiczna. Warszawa: IGS SGH, maszynopis.
 • Deniszczuk, L., 2007. Dostępność mieszkań z punktu widzenia dochodów gospodarstw domowych. W: H. Zaniewska, red. Bieda mieszkaniowa i wykluczenie. Analiza zjawiska i polityki. Raport z badań. Warszawa: IPiSS.
 • Dobkowska, A., 2019. Koszty utrzymania mieszkania w Polsce i Europie. Dostępny w: https://www.locja.pl/raport-rynkowy/koszty-utrzymania-mieszkaniaw-polsce-i-europie,138 [Dostęp: 17.09.2019].
 • EU, 2012. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, UE Official Journal C 326, 26/10/2012, P. 0001–0390.
 • EU, 2016. Urban Europe. Statistics on cities, towns and suburbs. Luxembourg: Publications office of the European Union.
 • Eurofound, 2019a. EQLS 2016 – Methodology. Dostępny w: https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-quality-of-life-surveys/european-qualityof-life-survey-2016/eqls-2016-methodology [Dostęp: 17.09.2019].
 • Eurofound, 2019b. European Quality of Life Survey 2016: Technical and fieldwork report. Dostępny w: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef18016.pdf [Dostęp: 17.09.2019].
 • Eurostat, 2019a. Disability statistics – housing conditions. Statistics explained. Dostępny w: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34427.pdf, s. 4 [Dostęp: 17.09.2019].
 • Eurostat, 2019b. Glossary. Dostępny w: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Category:Glossary, [Dostęp: 17.09.2019].
 • Eurostat, 2019c. Glossary: Equivalised disposable income. Dostępny w: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-exp [Dostęp: 17.09.2019].
 • Eurostat, 2019d. Glossary: Housing cost overburden rate. Dostępny w: (2019), https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Housing_cost_overburden_rate [Dostęp: 17.09.2019].
 • Eurostat, 2019e. Glossary: purchasing power standard (pps). Dostępny w: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=GlossaryPurchasing_power_standard_(PPS) [Dostęp: 17.09.2019].
 • Eurostat, 2019f. Housing affordability. Dostępny w: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics [Dostęp: 17.09.2019].
 • Eurostat, 2019g. Housing statistics. Dostępny w: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics [Dostęp: 17.09.2019].
 • Eurostat, 2019h. Income and living conditions. EU and national quality reports. Dostępny w: https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/quality/eu-and-national-quality-reports, [Dostęp: 17.09.2019].
 • Eurostat, 2019i. Living conditions in Europe – income distribution and income inequality. Dostępny w: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Living_conditions_in_Europe_-_income_distribution_and_income_inequality#Income_inequality [Dostęp: 17.09.2019].
 • Eurostat, 2019j. EU statistics on income and living conditions (EU-SILC) methodology – economic strain linked to dwelling. Dostępny w: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-_economic_strain_linked_to_dwelling#Dimensions [Dostęp: 17.09.2019].
 • Eurostat, 2019k. EU statistics on income and living conditions (EU-SILC) methodology – concepts and contents. Dostępny w: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EUSILC)_methodology_%E2%80%93_concepts_and_contents#Equivalised_disposable_Income_.28EQ_INC.29 [Dostęp: 17.09.2019].
 • Eurostat, 2019l. EU statistics on income and living conditions (EU-SILC) methodology – distribution of income. Dostępny w: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-_distribution_of_income#Calculation_method [Dostęp: 17.09.2019].
 • Eurostat, 2019m. Quality of life indicators – material living conditions. Dostępny w: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#Income [dostęp17.09.2019].
 • Eurostat, 2019n. Total housing costs in pps – EU-SILC survey. Dostępny w: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_mded03&lang=en [Dostęp: 17.09.2019].
 • Eurostat, 2019o. Your key to European statistics. Dostępny w: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database [Dostęp: 17.09.2019].
 • Metadata common vocabulary, 2019. SDMX 2009. Dostępny w: https://sdmx.org/wp-content/uploads/04_sdmx_cog_annex_4_mcv_2009.pdf, s. 152–153 [Dostęp: 17.09.2019].
 • OECD, 2019a. Housing costs over income. Dostępny w: https://www.oecd.org/els/family/HC1-2-Housingcosts-over-income.pdf [Dostęp: 17.09.2019].
 • OECD, 2019b. Time series break. Dostępny w: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6156 [Dostęp: 17.09.2019].
 • OECD, 2019c. What are equivalence scales?. Dostępny w: http://www.oecd.org/els/soc/OECD-Note-EquivalenceScales.pdf [Dostęp: 17.09.2019].
 • Pittini, A., 2012. Housing affordability in the EU. Current situation and recent trends. CECODHAS Housing Europe’s Observatory, Year 5, No. 1, s. 4.
 • Fahey T., Maître B., Whelan Ch.T., 2004. Quality of life in Europe. First results of new pan-European Survey. Luxembourg, Luxembourg: Office for Official Publications of European Communities.
 • Statistical data and metadata exchange (SDMX) – BIS, ECB, Eurostat, IBRD, IMF, OECD and UNSD, 2019. Dostępny w: https://www.bis.org/statistics/sdmx.htm [Dostęp: 17.09.2019].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4d50f185-01ab-4f28-a9cc-20feaf51f854
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.