PL EN


2014 | 3. Radykalny inkluzywizm. Orygenes zamiast Schmitta | 53-65
Article title

Filozofia Carla Schmitta i jej wędrówki po młodej polskiej demokracji

Authors
Content
Title variants
EN
Carl Schmitt's Philosophy Travelling Through Young Polish Democracy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Transformacje ustrojowe krajów dawnego ZSRR wywołały falę przemian w sposobie patrzenia na rolę państwa i władzy w sferze publicznej. Wraz ze zmianami w perspektywach oferowanych przez środowiska intelektualne czy opiniotwórcze, zmieniły się również odgrywane przez nie role społeczne, czego oznaką jest pojawienie się rozproszonych tłumaczy czyli, idąc za Baumanem, postaci zajmujących się wyjaśnianiem nowej rzeczywistości przy pomocy pozalokalnych interpretacji. Jedną z postaci, która zyskała dzięki tym przekładom uznanie i ustanowiła nowy punkt ciężkości w debacie publicznej od lat 90. począwszy był niemiecki teoretyk prawa i politolog – Carl Schmitt. W niniejszym artykule filozofia Schmitta będzie traktowana jako tzw. wędrująca teoria , czyli taka, która nie jest poddawana, potocznie pojmowanej recepcji dzieła , lecz stanowi rekontekstualizowany obiekt sporu i negocjacji w środowisku pozaźródłowym, które w tym przypadku stanowi Polska – kraj uznawany za modelową młodą demokrację i podążający za metanarracją liberalno-demokratyczną. Poddana próbie analizy z perspektywy tzw. zwrotu translacyjnego zostanie literatura przedmiotu dotycząca Schmitta i wybranych odczytań jego myśli, a także sposób, w jaki te interpretacje współtworzą ogólniejszy rezerwuar symboliczny.
EN
The system transformations of former USSR countries were quickly followed by a wave of changes in approaches to the role of the state and power in public sphere. Along with the changes in perspectives offered by intellectual and pundit circles came a shift in roles undertaken by these circles in a wider social reality. One of such new roles were those of dispersed translators, as Bauman suggests, whose task was to explain and critique the new reality by the use of nonlocal interpretations. One of the foremost figures, who through those translations gained recognition and leverage in public debate since the 1990s was Carl Schmitt, German legal scholar and political scientist. What is proposed in the article relates to Schmitt’s philosophy through the prism of traveling theory, which rather than being just received , is mainly a recontextualised object of dispute and negotiation in the vicinity of the source’s environment, which in this case is a country treated as model of a young democracy following the path of the liberal democratic metanarrative– Poland. Reflections are based on secondary literature concerning Schmitt and the diverse readings of his ideas as well as the manner in which these interpretations co-create a more wholesome symbolic vessel.
Contributors
author
 • Zakład Badań Komunikacji Społecznej, Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
References
 • Bachman-Medick, D. (2012). Cultural Turns, Nowe kierunki w naukach o kulturze. Warszawa: Oficyna Naukowa
 • Boltanski, L., Chiapello, E. (2007). The New Spirit of Capitalism. Londyn/Nowy Jork: Verso
 • Cichocki, M. (2005). Władza i Pamięć. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej
 • Cichocki, M., Krawczyk T. (2014). Secondary Literature of Carl Schmitt in Poland (1990–2012)
 • Czyżewski, M. (2012). Wiedza specjalistyczna i prakty - ka społeczna – przemiany i pułapki. W: Jabłoński A., Szymczyk J., Zemło M. (red.). Kontrowersje dyskur - sywne. Między wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną (1–23). Lublin: Wydawnictwo KUL
 • Deleuze, G. (1992). 'What is a Dispositif?'. W: Armstrong Timothy J. (red). Michel Foucault Philosopher (s. 159–168). Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf
 • Fukuyama, F. (2000). Koniec historii. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka
 • Fundacja Sapere Aude. (2014). Prawicowy flirt z nazi - zmem [dostęp 29.09.2014]. Dostępny w Internecie: http://wmeritum.pl/prawicowy-flirt-nazizm
 • Hardt, M., Negri, A. (2005). Imperium. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 • Huntington, S. (1997). Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Warszawa: Wydawnictwo Muza
 • Laclau, E. (2004). Emancypacje. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Lubelski, J. (2007). Czy Carl Schmitt rządzi Polską? . [dostęp 29.09.2014]. Dostępny w Internecie: http://jakublubelski.salon24. pl/30674,czy-carl-schmitt-rzadzi-polska
 • Mouffe, Ch. (2005). Paradoks demokracji. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
 • Mouffe, Ch. (2007). Hegemonia i strategia socjalistyczna. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
 • Mouffe, Ch. (red.). (2011). Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
 • Nawratek, K. (2013). Przestrzeń, Miejsce, Terytorium: Carl Schmitt i miasto post-neoliberalne. Władza sądzenia , nr 2, s. 11–20 [dostęp 29.09.2014]. DOI: 11089/3758. Dostępny w Internecie: www.wladzasadzenia.pl
 • Nowicka, M. (2011). „Urządzenie”, „zastosowanie”, „układ” – kategoria dispositif u Michela Foucaulta, jej tłumaczenia i ich implikacje dla postfoucau - ltowskich analiz władzy, Przegląd Socjologii Jakościowej , 2/2011, 94–11
 • Said, E. (1983). Traveling Theory. W: idem, The World, the Text, and the Critic . (s. 226–247). Cambridge Massachusetts: Harvard University Press
 • Said, E. (2000). Traveling Theory Reconsidered . W: idem, Reflections on Exile and Other Essays (s. 436–452). Cambridge Massachusetts: Harvard University Press
 • Schmitt, C. (1996). Roman Catholicism and Political Form , Westport Connecticut: Greenwood Press
 • Schmitt, C. (2001). State, Movement, People. The Triadic Structure of the Political Unity. Corvallis Oregon: Plutarch Press
 • Schmitt, C. (2004). The Theory of the Partisan: A Commentary/Remark on the Concept of the Political. East Lansing Michigan: Michigan State University Press
 • Schmitt, C. (2012). Teologia polityczna i inne pisma. Warszawa: Wydawnictwo Alethia
 • Schütz, A. (1946). The Well-informed Citizen . An Essay on the Social Distribution of Knowledge, Social Research , 13 (4)/1946, 463–478
 • Staniszkis, J. (2012). Zawładnąć! Zarys procesualnej teorii władzy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Tsanoff, R. A., (1958). Ancient Classical Alternatives and Approaches to the Idea of Progress, Greek and Byzantine Studies , 07/1958, 81–92
 • Wildstein, D. (2014). Potrzeba rusofobii, Gazeta Polska Codziennie , 757, [dostęp 29.09.2014]. Dostępny w Internecie: http://gpcodziennie. pl/28080-potrzeba-rusofobii.html
 • Żiżek, S. (1999). Raduj się swoim narodem, jak sobą samym!, Nowa Krytyka 10/1999 [dostęp 29.09.2014]. Dostępny w Internecie: http://www. nowakrytyka.pl/spip.php?article78
 • Żiżek, S. (2007). Jeśli Boga nie ma, to wszystko jest zakazane, EUROPA , 155/20070324
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d5373ec-e7cf-463e-a64a-c1868ab4aaba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.