PL EN


2018 | 1(53) | 115-124
Article title

Zastosowanie metod grupowania hierarchicznego w strategiach portfelowych

Content
Title variants
EN
Application of hierarchical clustering in portfolio strategies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza zagadnienie wykorzystania metod grupowania hierarchicznego w procesie budowy portfeli inwestycyjnych. Grupowanie hierarchiczne zostanie wykorzystane celem redukcji liczby elementów (tu kryptowalut) charakteryzujących się silnym dodatnim skorelowaniem stóp zwrotu. Zwrócona zostanie uwaga na wpływ sposobu zdefiniowania miary odległości (niepodobieństwa) między obiektami na uzyskiwane dendrogramy. Analizowany będzie również wpływ sposobu wyboru reprezentantów grup oraz ustalania wag składowych portfela na uzyskiwane stopy zwrotu z inwestycji. Zaproponowana zostanie pewna modyfikacja metody ustalania wag składowych portfela autorstwa Papenbrocka pozwalająca na uwzględnienie redukcji liczby elementów tworzących portfel. Jednak w analizowanych przykładach ani metoda Papenbrocka ani zaproponowana jej modyfikacja nie umożliwią osiągnięcia wyższej stopy zwrotu niż klasyczna strategia MVP.
EN
: The article discusses the issue of the use of hierarchical clustering methods in the process of building investment portfolios. Hierarchical clustering will be used to reduce the number of objects (here cryptocurrencies) characterized by a strong positive correlation of the return rates. The attention will be paid to the influence of the way of defining the distance (disagreement) between objects for the obtained dendrograms. There will be also analyzed the influence of the method of selecting representatives of groups and determining the weighting of the portfolio’s components. There will be proposed a modification of the Papenbrock weighting method, allowing for the reduction of the number of elements forming the portfolio. However, neither the Papenbrock method nor it’s proposed modification will make it possible to achieve a higher rate of return than the classic MVP strategy.
Year
Issue
Pages
115-124
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d5e3c03-63fb-4b03-a55c-59ec597cea13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.