PL EN


2015 | 226 | 194-203
Article title

Sieciowe umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa jako kooperacyjna forma ekspansji międzynarodowej

Content
Title variants
EN
Network internationalization of company as a form of international expansion
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dzisiejszej erze globalizacji i częstych zmian w otoczeniu zewnętrznym dylematem dla przedsiębiorstwa jest wybór odpowiedniej formy ekspansji międzynarodowej. Podmioty działające w środowisku międzynarodowym, aby sprostać globalnej konkurencji, coraz częściej decydują się na współpracę z innymi, tworząc różnego rodzaju sieci. Współpraca w ramach sieci niejednokrotnie umożliwia szybszą ekspansję zagraniczną, aniżeli w przypadku koncepcji etapowej internacjonalizacji. W niniejszym artykule autor podejmuje rozważania na temat sieciowego umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa jako kooperacyjnej formy ekspansji międzynarodowej. W publikacji zostało przedstawione teoretyczne podejście do zagadnienia internacjonalizacji z wykorzystaniem podejścia sieciowego. Podejście sieciowe, jako forma współpracy między podmiotami gospodarczymi (uczestnikami rynku), zostało na potrzeby niniejszego badania skonfrontowane z modelem etapowym, tzw. modelem uppsalskim.
EN
In today's era of globalization and frequent changes in the external environment, the enterprises face the question which form of international expansion they should choose. Entities operating in an international environment, to meet the global competition are deciding to collaborate with others by creating various types of networks. Networking enables faster expansion abroad than in the case of a phased concept of internationalization. The aim of this paper is to bring attention to foundations of network approach to the process of company internationalization. It is crucial to give insight into the process of internationalization, as well as, into mutual relations and interactions of other market players. Further in the article analysis is taken up, that deals with network-based approach concept in comparison to the stage-based Uppsala model of internationalization.
Year
Volume
226
Pages
194-203
Physical description
Contributors
References
 • Barczak B., Walas-Trębacz J. (2011), Uwarunkowania tworzenia relacji partnerskich w ramach sieci dostaw, „Zeszyty Naukowe SGH. Kolegium Gospodarki Światowej”, nr 32.
 • Coviello N.E., Munro H.J. (1995), Growing the Entrepreneurial Firm. Networking for International Market Development, „European Journal of Marketing”, Vol. 29, No. 7.
 • Dunning J.H. (1998), American Investment in British Manufacturing Industry, Routledge, London-New York.
 • Fonfara K. (red.) (2009), Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, PWE, Warszawa.
 • Gorynia M. (2007), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Gorynia M., Jankowska B. (2007), Teorie internacjonalizacji, „Gospodarka Narodowa”, nr 10.
 • Gulati R. (1998), Alliances and Networks, „Strategic Management Journal”, nr 19.
 • Gulati R., Nohria N., Zaheer A. (2000), Strategic Networks, „Strategic Management Journal”, nr 21.
 • Häkanson H., Johanson J. (1992), A Model of Industrial Networks, [w:] Industrial Networks. A view of Reality, B. Axelsson, G. Easton (red.), Routledge, London-New York.
 • Hollensen S. (1998), Global Marketing. A Market-responsive Approach, Prentice Hall Europe.
 • Johansson J., Mattsson L.G. (1993), Internationalization of Industrial Systems- A Network Aproach, [w:] P.J. Buckely, P. Ghaur (red.), The Internationalization of the Firm, A Reader, Academic Press, London, [cyt. za:] Gorynia M., Jankowska B., Teorie internacjonalizacji, Gospodarka Narodowa, Warszawa, nr 10.
 • Johansson J., Mattsson L.G (1987), Interorganizational Relations in Industrial Systems – a Network Based Approach Compared with the Transaction Costs Theory, Uppsala Universitet, http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:128518/FULLTEXT01.pdf (dostęp: 20.10.2014).
 • Johansson J., Wiedersheim-Paul F. (1975), The Internationalization of the firm- four swedish cases, https://www.iei.liu.se/fek/frist/723g17/pwom_2008_filarkiv/1.104707/FourSwedishCases.pdf (dostęp: 19.10.2014).
 • Małys Ł. (2013), Siła powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji a wyniki przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Szymura-Tyc M. (2013), Pomiar stopnia internacjonalizacji przedsiębiorstw – współczesne podejścia teoretyczne i założenia metodologiczne, „Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne. Międzynarodowe stosunki gospodarcze: wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego”, nr 172.
 • Witek-Hajduk M.K. (2010), Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Witt B. de, Meyer R. (2007), Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d6401d4-c42b-4f9f-8b8d-09e0f375a65c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.