PL EN


2013 | 5(37) | 285-297
Article title

Zdolność miast na prawach powiatu do zaciągania zobowiązań a zmiana limitu długu jednostek samorządu terytorialnego

Content
Title variants
EN
The ability of towns with poviat rights to incur liabilities in the view of changes of debt thresholds for territorial self-governments
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie skutków zastosowania nowego limitu długu jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzonego ustawą o finansach publicznych z 2009 r., na zdolność miast na prawach powiatu do zaciągania zobowiązań. Analizy obejmują lata 1999-2011 lub 2007-2011. Na ich potrzeby określone zostały limity długu dla miast na prawach powiatu zgodnie ze starą i nową formułą. W efekcie ustalono, iż w 2007 r. nowy limit długu nie zmieniłby ich formalnej zdolności do zaciągania zobowiązań, w latach 2008-2010 zwiększyłby ją, a w 2011 r. zmniejszyłby. Jednak ze względu na częściowe tylko wykorzystywanie przez miasta na prawach powiatu limitów długu obserwowana zmiana formalnej zdolności kredytowej nie miałaby w ujęciu całego sektora wpływu na korzystanie przez miasta na prawach powiatu ze zobowiązań.
EN
The paper attempts to define the consequences of applying a new debt threshold of territorial self-governmental units introduced pursuant to the Act on public finance from 2009 for the ability of towns with poviat rights to incur liabilities. Years of 1999-2011 or 2007-2011 have been analysed in this respect. For the purposes of the analyses debts thresholds for towns with poviat rights are defined according to the old and the new formula. As a result, in 2007 a new debt threshold would not change its formal ability to incur liabilities, over 2008-2010 it would increase it and in 2011 it would decrease it. Due to the fact that towns with poviat rights only partially use the limit of debts, the observed change to the formal borrowing ability would not influence the use of liabilities by towns with poviat rights in the entire sector.
Year
Issue
Pages
285-297
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Adamiak J., Dług publiczny sektora finansów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2010, nr 141.
 • Borszowski P., Kowalczyk R., Wybrane zmiany w ustawie o finansach publicznych dotyczące jednostek samorządu terytorialnego, w: Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, red. L. Patrzałek, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2010.
 • Filipiak B., Ograniczenia i uwarunkowania w zaciąganiu długu w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle zmian systemowych, w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2010, nr 141.
 • Jastrzębska M., Ograniczenia zadłużania jednostek samorządu terytorialnego w świetle spełnienia przez Polskę kryteriów fiskalnych konwergencji, „Finanse Komunalne” 2009, nr 4.
 • Jerzmańska E., Nowa konstrukcja wskaźnika zadłużenia na przykładzie jednostek samorządu terytorialnego Dolnego Śląska, „Finanse Komunalne” 2009, nr 1-2.
 • Kańduła S., Przybylska J., Wpływ nowej konstrukcji wskaźnika zadłużenia na możliwości zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego (na przykładzie gmin wchodzących w skład powiatu poznańskiego), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2010, nr 141.
 • Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, red. S. Owsiak, PWE, Warszawa 2011.
 • Przybylska J., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w projekcie ustawy o finansach publicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” (Finanse 2009. Teoria i praktyka. Finanse publiczne II) 2009, nr 547.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, Dz. U. nr 252, poz. 1692.
 • Sekuła A., Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie zmian ustawowych, w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2010, nr 141.
 • Skorwider J., Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w nowych uregulowaniach prawnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” (Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie) 2009, nr 546.
 • Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki
 • samorządu terytorialnego w latach 1999-2011, www.rio.gov.pl [1.07.2012].
 • Sprawozdania z wykonania budżetu państwa. Informacje o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2011. Załączniki, MF, www.mofnet.gov.pl [1.05.2012].
 • Strategie zarządzania długiem sektora finansów publicznych w l. 2006-08, www.mf.gov.pl [1.05.2012].
 • Strategie zarządzania długiem sektora finansów publicznych w l. 2008-10, www.mf.gov.pl [1.05.2012].
 • Strategie zarządzania długiem sektora finansów publicznych w l. 2009-11, www.mf.gov.pl [1.05.2012].
 • Strategie zarządzania długiem sektora finansów publicznych w l. 2011-14, www.mf.gov.pl [1.05.2012].
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
 • Wiśniewski M., Nowe podejście do limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” 2010, nr 141.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d6483ba-a889-455b-9694-56137970cdb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.