PL EN


2017 | 52 | 106-120
Article title

Innowacyjność i kapitał ludzki w rozwoju regionu

Content
Title variants
EN
Innovation and human capital in the regional development
RU
Инновацийность и человеческий капитал в развитии региона
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule skupiono się na zagadnieniach innowacyjności i kapitału ludzkiego jako endogenicznych czynnikach rozwoju regionalnego. Ukazano znaczenie regionalnej innowacyjności i zasobów kapitału ludzkiego dla podnoszenia regionalnej konkurencyjności i zwiększania szans rozwojowych w sytuacji zaostrzającej się współcześnie rywalizacji układów społeczno-terytorialnych, w szczególności regionów. W pierwszej części artykułu przedstawiono skrótowo próby definicyjnego ujęcia rozwoju regionalnego, zwracając uwagę na wieloaspektowość tego procesu oraz znaczenie wewnętrznych, jakościowych czynników i zasobów rozwojowych. W drugiej części opracowania scharakteryzowano innowacyjność rozwoju regionu rozumianą jako zdolność wprowadzania reform, zmian i ulepszeń w sferze życia społeczno-gospodarczego, których celem jest podnoszenie efektywności mechanizmów wspierających rozwój regionalny. Prorozwojowe oddziaływanie innowacyjności w wymiarze terytorialnym ukazano w toku analizy struktury i funkcjonowania regionalnych sieci innowacyjnych, środowiska innowacyjnego oraz regionalnych strategii innowacji. W części trzeciej artykułu scharakteryzowano kapitał ludzki jako ważny czynnik warunkujący rozwój regionu. Znaczenie tego endogenicznego zasobu rozwojowego ukazano w kontekście teorii regionalnych systemów innowacji, koncepcji regionu uczącego się oraz koncepcji klasy kreatywnej. Zawarte w artykule analizy i charakterystyki prorozwojowego oddziaływania innowacyjności i kapitału ludzkiego w wymiarze regionalnym wskazują na znaczenie zjawisk społecznych i kulturowych jako miękkich, pozaekonomicznych czynników wzrostu i rozwoju gospodarczego.
EN
The article focuses on the issues of innovation and human capital as endogenous factors of regional development. It shows the importance of regional innovation and human capital for improvement of regional competitiveness and increasing development opportunities in an intensifying rivalry between contemporary socio-territorial systems, the regions in particular. The first part of the article has a briefly definitional approach of regional development, paying attention to the many aspects of this process and the importance of internal quality factors and development resources. In the second part of the study innovation of regions was defined as the ability to implement reforms, changes and improvements in the sphere of socio-economic development aimed at improving the effectiveness of mechanisms to support regional development. Pro-development impact of innovation in the territorial dimension was shown in the course of the analysis of the structure and functioning of regional innovation networks, environment and regional innovation strategies. In the third part of the article human capital was characterized as an important factor for development of the region. The significance of this endogenous development resource is shown in the context of the theory of regional innovation systems, the concept of learning region and the concept of the creative class. Included in the article analysis and characterization of pro-development impact of innovation and human capital in the regional level, show the importance of social and cultural phenomena as a soft, non-economic factors of economic growth and development
Year
Volume
52
Pages
106-120
Physical description
Contributors
 • Instytut Socjologii Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Asheim B.T., 1996, Industrial Districts as „Learning Regions”: A Condition for Prosperity?, “European Planning Studies”, Vol. 4(4), s. 379–400, https://dx.doi.org/10.1080/09654319608720354.
 • Aula P., Harmaakorpi V., 2008, An Innovative Milieu – A View on Regional Reputation Building: Case Study of the Lahti Urban Region, „Regional Studies“, Vol. 42(4), s. 523–538, https://dx.doi.org/10.1080/00343400701543207.
 • Aydalot Ph., 1986, Trajectoires technologiques et milieux innovateurs [w:] Milieux innovateurs en Europe, red. Ph. Aydalot, GREMI, Paris.
 • Bartnik K.M., 2016, Znaczenie kapitału ludzkiego i społecznego w rozwoju regionalnym na przykładzie Finlandii, „Studia Oeconomica Posnaniensia” Vol. 4, nr 6, s. 13–17, https://dx.doi.org/10.18559/soep.2016.6.1.
 • Chojnicki Z., 2004, Problematyka metodologiczna studiów regionalnych. „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4(18), s. 5–11.
 • Cooke P., 1992, Regional innovation systems: comparative regulation in the New Europe, „Geoforum”, Vol. 35, s. 365–382.
 • Cooke P., 1997, Planowanie regionalnej sieci innowacyjnej: doświadczenia regionalnej polityki innowacyjnej Unii Europejskiej w Południowej Walii [w:] Polityka rozwoju regionalnego: innowacje i restrukturyzacja, red. M. Kozak, A. Kukliński, J. Szlachta, Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Warszawski, EUROREG, Warszawa.
 • Cooke P., Heidenreih M., Braczyk H-J. (red.), 2004, Regional Innovation Systems. The Role of Governances in a Globalized World, Routledge, London.
 • Danson M., 1997, Introduction, „Regional Studies”, Vol. 31(9), s. 833–834.
 • Domański R.S., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa. Edquist C., 1997, Systems of innovation approaches – their emergence and characteristics [w:] Systems of Innovation: Technologies, Institutions and Organizations, red. C. Edquist, Frances Pinter, London.
 • Etzkowitz H., Leydesdorff L., 1997, Introduction: Universities in the global knowledge economy [w:] Universities and the Global Knowledge Economy: A Triple Helix of University-Industry-Government Relations, red. H. Etzkowitz, L. Leydesdorff, Pinter, London, Washington.
 • Etzkowitz H., 2002, Incubation of incubators: innovation as a triple helix of university-industry-government networks, „Science and Public Policy”, Vol. 29, s. 115–128, https://dx.doi.org/10.3152/147154302781781056.
 • Florida R., 2004, The Rice of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Live (Paperback), Basic Books, New York.
 • Florida R., Mellander Ch., Rentfrow P.J., 2013, The Happiness of Cities, „Regional Studies”, Vol. 47(4), s. 613–627, https://dx.doi.org/10.1080/00343404.2011.589830.
 • Friedmann J., 1969, A General Theory of Polarized Development,University of California at Los Angeles, School of Architecture and Urban Planning, Los Angeles.
 • Golejewska A., 2012, Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
 • Gorzelak G., 2003, Bieda i zamożność regionów. Założenia, hipotezy, przykłady. „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(11), s. 37–58.
 • Gorzelak G., 2009, Fakty i mity rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2(36), s. 5–27.
 • Grosse T.G., 2007, Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Herbst M. (red.), 2007, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Hryniewicz J., 2000, Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2, s. 53–77.
 • Isard W., 1960, Methods of Regional Analysis: an Introduction to Regional Science, The M.I.T. Press, Massachusetts, Cambridge, MA.
 • Isard W., 1969, General Theory. Social, Political, Economical and Regional, The M.I.T. Press, Cambridge, MA.
 • Jacher W., 1983, Elementy kulturowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] Socjologiczne problemy kierowania i zarządzania przedsiębiorstwem, red. W. Doktór, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Jewtuchowicz A., 2005, Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jewtuchowicz A., Pietrzyk I., 2003, Rozwój terytorialny. Teoria a polska rzeczywistość (przykład regionu łódzkiego) [w:] Zarządzanie rozwojem terytorialnym w kontekście integracji europejskiej, red. A. Klasik, KPZK PAN, Komisja Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach,Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Godenki, Katowice–Chorzów.
 • Lundvall B.A. (red.), 1992, National System of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Printer, London.
 • Maillat D., 1998, Innovative Milieux and New Generations of Regional Policies, „Entrepreneurship and Regional Development”, No. 10, s. 1–16, https://dx.doi.org/10.1080/08985629800000001.
 • Malecki E.J., 1997, Technology and Economic Development. The Dynamics of Local, Regional and National Competitiveness, Longman, London.
 • Morawski W., 2001, Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Niedzielski P., 2008, Innowacyjność [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Nowakowska A., 2009, Regionalny kontekst procesów innowacji [w:] Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, red. A. Nowakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • OECD, 1998, Human Capital Investment, An international Comparison, Centre for Educational Research and Innovation, OECD.
 • Pekkarinen S., Harmaakorpi V., 2006, Building Regional Innovation Networks: The Definition of an Age Business Core Process in a Regional Innovation System, „Regional Studies “, Vol. 40, s. 400–413, https://dx.doi.org/10.1080/00343400600725228.
 • Pietrzyk I., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Polanyi M., 1962, Tacit Knowing: Its Bearing on Some Problems of Philosophy, „Reviews of Modern Physics”, Vol. 34(4), s. 601–616, https://dx.doi.org/10.1103/revmodphys.34.601
 • Przygodzki Z., 2007, Konkurencyjność regionów [w:] Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, red. J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, CeDeWu, Łódź.
 • Sagan I., 2004, Współczesne studia regionalne – teoria i metodologia, a także praktyka, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2(16), s. 25–39.
 • Saxenian A.L., 1994, Regional Advantage. Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Scott A.J., 2006, Creative Cities: Conceptual Issues and Policy Questions, „Journal of Urban Affairs”, Vol. 28, s. 1–17, https://dx.doi.org/10.1111/j.0735-2166.2006.00256.x.
 • Stackelberg K, Hahne U., 2011, Teorie rozwoju regionalnego [w:] Socjologia regionu i społeczności lokalnych. Antologia. Wybór, wprowadzenie i opracowanie M.S. Szczepański, A. Śliz, R. Geisler, B. Cymbrowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Storper M., 1995, Regional „worlds” of production: learning and innovation in the technology districts of France, Italy and the USA, „Regional Studies”, vol. 27, s. 433–455, https://dx.doi.org/10.1080/00343409312331347675.
 • Strzelecki Z. 2008. Polityka regionalna [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, PWN, Warszawa.
 • Szczepański M.S., Bierwiaczonek K., Nawrocki T. (red.), 2008, Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Tuziak A., 2013, Innowacyjność w endogenicznym rozwoju regionu peryferyjnego. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Tuziak B., 2009, Społeczno-kulturowe determinanty rozwoju w wymiarze regionalnym [w:] Regionalny wymiar procesów transformacyjnych. Zróżnicowania i podziały, red. A. Tuziak, B. Tuziak, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Wosiek M., 2012, Regionalne zróżnicowania kapitału intelektualnego [w:] Gospodarka Polski 1990–2011, t. 2: Modernizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d69283e-09df-4106-b8d0-793ee6ac1f1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.