PL EN


2016 | 45 | 300-312
Article title

Metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych przez internet w badaniach marketingowych

Content
Title variants
EN
Methods of Data Gathering from Primary Sources by Internet in Marketing Research
RU
Методы сбора данных из первичных источников через интернет в мар-кетинговых исследованиях
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wszystkie metody zbierania danych ze źródeł pierwotnych w badaniach marketingowych można podzielić na metody sondażowe (pośrednie i bezpośrednie), metody pozasondażowe oraz metody eksperymentu. W każdej z tych grup metod wykorzystuje się – w mniejszym lub więk-szym zakresie – internet jako drogę dostępu do pierwotnych źródeł informacji. Głównymi źródłami pierwotnymi są źródła osobowe. Internetu nie wykorzystuje się raczej w przypadku, gdy źró-dłami pierwotnymi są źródła rzeczowe. Największy stopień wykorzystania internet znalazł w pośrednich metodach sondażowych. Głównymi metodami, w których wykorzystuje się Internet są: ankieta internetowa (wraz z jej dwiema odmianami), wywiad internetowy, grupowe wywiady internetowe oraz internetowe badania etnograficzne. W ostatnich latach grupa metod ankietowych wzbogaciła się o metodę ankiety telefonicznej komórkowej (ATK). Kwestionariusz ankietowy można zamieścić na monitorze aparatu komórkowego, który jest zwykle przyłączony do sieci internetowej. Sieć internetowa jest także coraz częściej wykorzystywana w ramach metody delfic-kiej w celu szybszej i tańszej komunikacji z grupami ekspertów. Zalety te przyczyniły się do szerszego zakresu wykorzystania internetu w badaniach panelowych (konsumencki panel internetowy). Metoda ta ułatwia utrzymanie bardzo dużych grup stałych respondentów, głównie w ramach gospodarstw domowych. Rośnie stopień wykorzystania sieci komputerowych w różnych wersjach metod heurystycznych. Biorące w nich udział grupy uczestników nazywane są zespołami wirtualnymi. Sieciową odmianą klasycznej burzy mózgów jest brainnetting.
EN
All methods of data collection from the primary sources in the marketing research can be devided into survey methods (direct and indirect), non-survey methods, and experiments. Internet is used in each of these groups of methods – more or less broadly – as a way of access to the pri-mary sources of information. The dominant primary sources are personal ones. Internet is hardly used with respect to material sources. For the most part it may be applied with the indirect survey methods. The main methods involving the use of internet are as follows: the internet survey, inter-net interview, panel methods, group internet intetview, and the etnographic internet research. The group of indirect survey methods has been enriched with text-based telephone survey method during the last several years. It is possible to place the questionnaire on the monitor of mobile phones which is usually connected with internet. Internet is also more and more often used in delphi method in order to quicker and cheaper communication with groups of experts. These ad-vantages has been contributed to more intensive using of internet in panel research. This method facilitates the bearing of large and stable groups of respondents, mainly in the households. The level of internet usage in diffrent versions of heuristic methods is still rising. The groups of partic-ipants taking part in this method
Year
Volume
45
Pages
300-312
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Marketingu i Handlu Uniwersytet Mikołaja Kopernika
References
 • Bajdak A., Karcz K., 2005, Specyfika badań marketingowych w internecie [w:] K. Karcz, A. Bajdak, Badania marketingowe w internecie, Wydawnictwo Uczelniane Akade-mii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 • Balabanis G., Mitchell V.M., Heinonen-Mavrovouniotis S., 2007, SMS-based surveys. Strategies to improve participation, „International Journal of Advertising”, 2007, No. 3.
 • Cheng C.C., Krumwiede D., Sheu C., 2009, Online audio group discussions. A comparison with face-to-face methods, „Intenational Journal of Market Research”, issue 2, http://dx.doi.org/10.2501/S1470785309200438.
 • Cooke M., 2008, The new world of Web 2.0 research, „International Journal of Market Research”, issue 5.
 • Hair N., Clark M., 2007, The ethical dilemmas and challenges of etnographic research in electronic communities, „International Journal of Market Research”, issue 6.
 • Kaczmarczyk S., 2011, Badania marketingowe. Podstawy metodyczne, PWE, Warszawa.
 • Kaniewska-Sęba A., Leszczyński G., Pilarczyk B., 2006, Badania marketingowe na rynku business-to-business, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Keusch F., 2013, The role of topic interest and topic salience in online panel web surveys, „International Journal of Market Research”, issue 1, http://dx.doi.org/10. 2501/IJMR-2013-007.
 • Kociankowski M., 2013, Coraz trudniejsza typologia badań, „Badania Marketingowe”, rocznik PTBRiO, nr 14.
 • McDaniels C., Gates R., 2006, Marketing research essentials, J.Wiley & Sons, New York 2006.
 • Moskowitz H.R., Martin B., 2008, Optimising the language of email survey invitations, „International Journal of Market Research”, issue 4.
 • Proctor T., 2002, Twórcze rozwiązywanie problemów, Gdańskie Wydawnictwo Psycho-logiczne, Gdańsk.
 • Puri A., 2007, The web of insights. The art and practice of webnography, „International Journal of Market Research”, issue 3.
 • Robson M., 2005, Grupowe rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa.
 • Tuten T.L., Bosnjak M., W.Bandilla W., 1999–2000, Banner advertised web surveys, „Marketing Research”, Winter 1999 – Spring 2000.
 • Wódkowski A., Wydatki na badania realizowane przez internet, „Badania Marketingo-we”, rocznik PTBRiO, 2014–2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d6d3986-4ecc-401d-82f9-7df69cd5c43d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.