PL EN


Journal
2018 | 47 | 2 | 483-499
Article title

Komunikowanie się osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym w świetle badań longitudinalnych

Content
Title variants
EN
Communication of the Person with Cerebral Palsy in the Light of Longitudinal Studies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono problematykę logopedycznego postępowania diagnostycznego przeprowadzonego w przypadku pacjentki z mózgowym porażeniem dziecięcym w okresie późnego dzieciństwa i wczesnej dorosłości. Dokonano oceny poziomu opanowania języka (w jego wersji mówionej i pisanej) oraz komunikacji niewerbalnej. Wskazano rodzaje deficytów w porozumiewaniu się i ich uwarunkowania, co stanowiło podstawę rozpoznania logopedycznego. Autorki, odwołując się do wyników badań własnych, wskazały potrzebę podejmowania badań longitudinalnych w logopedii w przypadku osób z zaburzeniami sprzężonymi oraz potrzebę podjęcia prac nad skonstruowaniem i znormalizowaniem narzędzi diagnostycznych, za których pomocą można byłoby prowadzić badania podłużne z udziałem grup pacjentów.
EN
The article presents the issue of logopaedic diagnostic treatment which was conducted on the patient with cerebral palsy in her late childhood and early adulthood. The authors carried out the evaluation of the language acquisition level (both oral and written) and the assessment of nonverbal communication. Types of deficits in communication and their determinants were identified, which constituted the basis of logopaedic diagnosis. Referring to the results of their own studies, the authors indicated the need of conducting longitudinal studies in logopaedics in case of patients with coupled disorders as well as creating and standardizing techniques and diagnostic tools that could be applied to carry out longitudinal studies on the groups of patients.
Journal
Year
Volume
47
Issue
2
Pages
483-499
Physical description
Dates
published
2020-08-27
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego
author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa (polonistyczne) Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Stonoga 2” w Lublinie
References
 • Bielak B., 2000, Zaburzenia mowy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Studium przypadku bliźniąt, „Logopedia”, 27, s. 161–171.
 • Boksa E., 2016, Ślinotok i zaburzenia komunikacji u pacjentów cierpiących na dysfagię, „Studia Pragmalingwistyczne”, VIII, s. 267–378.
 • Coppens-Hofman M., Terband H., Snik A., Massen B., 2016, Speech Characteristics and Intelligibility in Adults with Mild and Moderate Intellectual Disabilities, “Folia Phoniatrica et Logopaedica”, 68(4), s. 175–182.
 • Gajewska E., 2009, Nowe definicje i skale funkcjonalne stosowane w mózgowym porażeniu dziecięcym, „Neurologia Dziecięca”, 18(35), s. 67–72.
 • Grabias S., 2015, Postępowanie logopedyczne. Standardy terapii, [w:] Logopedia. Postępowanie logopedyczne. Standardy, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Lublin, s. 13–35.
 • Jauer-Niworowska O., 2018, Terapia osób z dyzartrią w dwóch ujęciach: terapia uniwersalna psychologiczno-motoryczna oraz terapia uwzględniająca patomechanizm zaburzeń, [w:] Metody terapii logopedycznej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Lublin, s. 525–549.
 • Kaczorowska-Bray K., 2012, Zaburzenia komunikacji językowej w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną, red. S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk, s. 36–63.
 • Kaczorowska-Bray K., 2017, Zaburzenia pisania u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, [w:] Zaburzenia komunikacji pisemnej, red. A. Domagała, w stopniu lekkim i umiarkowanym, [w:] Zaburzenia komunikacji pisemnej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Gdańsk, s. 398–415.
 • Kułak W., Sobaniec W., 2006, Mózgowe porażenie dziecięce – współczesne poglądy na etiopatogenezę, diagnostykę i leczenie, „Klinika Pediatryczna”, 14, s. 442–447.
 • Loska M., 2005, Uczniowie z mózgowym porażeniem dziecięcym: osiągnięcia edukacyjne, Warszawa.
 • Meester-Delver A., Beelen A., van Eck M., Voorman J., Dallmeijer A., Nollet F., Becher J., 2010, Construct validity of the Capacity Profile in adolescents with cerebral palsy, “Clinical Rehabilitation”, 24, s. 258–266.
 • Michalik M., 2015a, Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej, Gdańsk.
 • Michalik M., 2015b, Postępowanie logopedyczne w przypadku zespołu mózgowego porażenia dziecięcego, [w:] Logopedia. Postępowanie logopedyczne. Standardy, red. S. Grabias, J. Panasiuk,T. Woźniak, Lublin, s. 363–418.
 • Michałowicz R. (red.), 2001, Mózgowe porażenie dziecięce, Warszawa.
 • Mielnik-Niedzielska G., 2016, Dysfagia u dzieci, „Otorynolaryngologia”, 15(2), 63–67.
 • Mierzejewska H., Przybysz-Piwkowa M. (red.), 1997, Mózgowe porażenie dziecięce. Problemy mowy, Warszawa.
 • Mirecka U., 2013, Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym. Segmentalna i suprasegmentalnaspecyfika ciągu fonicznego a zrozumiałość wypowiedzi w przypadkach dyzartrii w mpd., Lublin.
 • Mirecka U., 2015, Postępowanie logopedyczne w przypadku dyzartrii, [w:] Logopedia. Postępowanie logopedyczne. Standardy, red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak, Lublin, s. 839–866.
 • Mirecka U., 2016, Wczesna interwencja logopedyczna w mózgowym porażeniu dziecięcym, [w:]Wczesna interwencja logopedyczna, red. K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski, Gdańsk,s. 368–379.
 • Mirecka U., 2017, Zaburzenia komunikacji pisemnej u osób z dyzartrią, [w:] Zaburzenia komunikacji pisemnej, red. A. Domagała, U. Mirecka, Gdańsk, s. 461–487.
 • Mirecka U., Gustaw K., 2005, Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym. Eksperymentalna Skala dyzartrii jako technika diagnostyczna pomocna w określaniu specyfiki zaburzeń mowy w mpd., „Logopedia”, 34, s. 273–289.
 • Mirecka U., Gustaw K., 2006, Skala dyzartrii. Wersja dla dzieci, Wrocław.
 • Obrębowski A., Woźnica B., 1997, Zaburzenia dysartryczne u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, [w:] Mózgowe porażenie dziecięce. Problemy mowy, red. H. Mierzejewska, M. Przybysz-Piwkowa, Warszawa, s. 21–24.
 • Otapowicz D., Kułak W., Sobaniec W., 2002, Zaburzenia mowy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, „Neurologia Dziecięca”, 11(22), s. 49–58.
 • Otapowicz D., Sendrowski K., Waś A., Cholewa M., 2011, Rozwój mowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym a występowanie upośledzenia umysłowego, „Neurologia Dziecięca”, 20(41), s. 65–71.
 • Otapowicz D., Sobaniec W., Okurowska-Zawada B., Artemowicz B., Sendrowski K., Kułak W., Boćkowski L., Kuzia-Śmigielska J., 2010, Dysphagia in children with infantile cerebral palsy, “Advances in Medical Sciences”, 55, s. 222–227.
 • Peeters M., Verhoeven L., van Balkom H., de Moor J., 2008, Foundations of phonological awareness in pre-school children with cerebral palsy: the impact of intellectual disability, “Journal of Intellectual Disability Research”, 52(1), s. 68–78.
 • Peeters M., Verhoeven L., de Moor J., van Balkom H., 2009, Importance of speech production for phonological awareness and word decoding: The case of children with cerebral palsy, “Research in Developmental Disabilities”, 30, s. 712–726.
 • Pennington L., 2008, Cerebral palsy and communication, “Pediatrics and Child Health”, 18(9), s. 405–409.
 • Senner J. E., Logemann J., Zecker S., Gaebler-Spira D., 2004, Drooling, saliva production, and swallowing in cerebral palsy, “Developmental Medicine & Child Neurology”, 46, s. 801–806.
 • Siwek S., 2007, Mózgowe porażenie dziecięce, [w:] Neuropsychologia kliniczna dziecka, red. A.R. Borkowska, Ł. Domańska, Warszawa, s. 89–115.
 • Sigurdardottir S., Vik T., 2011, Speech, expressive language, and verbal cognition of preschool children with cerebral palsy in Iceland, “Developmental Medicine & Child Neurology”, 53, s. 74–80.
 • Szczypka E., 2015, Zaburzenia w porozumiewaniu się osoby dorosłej z mózgowym porażeniem dziecięcym, Nieopublikowana praca licencjacka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Zasępa E., 2016, Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Procesy poznawcze, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d7308c5-3323-435a-8020-7f93d25a3bcf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.