PL EN


2015 | 12 (791) | 33-45
Article title

Macroeconomics of the Banking Sector. Method to Stabilise the Financial System

Title variants
PL
Makroekonomia sektora bankowego. Metody stabilizacji systemu finansowego
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Praca przedstawia wpływ zjawisk makroekonomicznych na system finansowy wraz ze zwróceniem uwagi na wzrost znaczenia banków w otoczeniu ekonomicznym. Celem pracy jest wkład do istniejącej debaty naukowej w sprawie wpływu zjawisk makroekonomicznych na system finansowy z naciskiem na rosnące znaczenie banków w otoczenia gospodarczego. Znaczącym udziałem wniesionym do dyskusji są nowe zagrożenia dla działalności bankowej oraz zmiany regulacyjne mające na celu zwiększenie stabilności systemu finansowego. Ze względu na teoretyczny charakter problemu metodologia badawcza zastosowana w publikacji oparta jest na przeglądzie literatury prac teoretycznych oraz analizie wyników z badań przeprowadzonych przez instytucje nadzorujące rynek finansowy w UE. Przez długi okres czasu znaczenie sektora finansowego w makroekonomii było marginalizowane do poziomu instytucji tylko umożliwiającej przepływy pieniężne oraz usprawniającej przepływ towarowy. Początek XXI wieku w makroekonomii w dużym stopniu związany jest z zaburzeniami gospodarczymi powstałymi przy udziale instytucji finansowych. Wielkość oraz złożoność sektora finansowego spowodowało powstanie skomplikowanej sieci powiązań, wzajemnych zależności w relacjach między instytucjami finansowymi oraz w relacjach miedzy instytucjami finansowymi a przedsiębiorstwami. Zawodność metod zarządzania odpornością banków na czynniki ryzyka stosowana przed kryzysem lat 2007-2008 wymusiła opracowanie nowych mechanizmów mogących uchronić sektor finansowy przed następnym kryzysem finansowym. Nowym rozwiązaniem zaproponowanym przez IMF jest przeprowadzanie testów odporności banków na skrajnie niekorzystne wydarzenia ekonomiczne. Jednakże instytucje finansowe o szczególnym znaczeniu dla stabilności systemu finansowego nawet w przypadku spełnienia nowych regulacji ostrożnościowych będą w dalszym ciągu generować duże ryzyko systemowe. Dlatego konieczne jest znalezienia rozwiania systemowego dla ustabilizowania wzrostu aktywów bankowych wraz z przesunięciem odpowiedzialności w kierunku systemowo ważnych instytucji finansowych.
EN
The work shows the effect of macroeconomic phenomena on the financial system with emphasis on the growing importance of banks in the economic environment. The aim of the work is to contribute to the existing debate on the impact of macroeconomic phenomena on the financial system with emphasis on the growing importance of banks in the economic environment. Major contributions to the discussion are new threats for the banking activity and regulatory changes aimed at increasing the stability of the financial system. Due to the theoretical nature of the problem, the research methodology used in the publication is based on a literature review of theoretical works and analysis of the results of research carried out by institutions supervising the financial market in the EU. For a long time the importance of the financial sector in macroeconomics was marginalized and reduced to that of an institution contributing solely towards assuring cash flows and streamlining the flow of goods. The beginning of the 21st century in macroeconomics is largely associated with economic disturbances arising from the participation of financial institutions. The size and complexity of the financial sector has given rise to a complex network of links between financial institutions along with the relationships between financial institutions and enterprises. Unreliability of resistance management methods protecting banks against risk factors, employed before the emergence of 2007/08 crisis, prompted the development of new mechanisms that would secure the financial sector from the next financial crisis. Proposed by the IMF, the new solution consists in testing banks' resilience to extremely adverse economic circumstances. However, financial institutions of particular import for the stability of the financial system will continue to generate large systemic risk, even if they meet the new prudential regulations. Therefore, it is necessary to find a solution to stabilize the growth of bank assets with the simultaneous shift of responsibility towards systemically important financial institutions.
Contributors
  • mgr Marek Lewandowski, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d7809a6-12b5-4705-9c53-60a70405295e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.