Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | Volume 4 | Issue 1 June 2019 | 5-12

Article title

Decyzje konsumentów a założenia ekonomii behawioralnej

Authors

Content

Title variants

EN
Consumer decisions and behavior economy assumptions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Motywacja: Kluczowym elementem wyborów dokonywanych przez konsumentów są aspekty psychologiczne. Ekonomia behawioralna staje się przez to jednym z najszybciej rozwijających się nurtów współczesnej ekonomii. Cel: Celem artykułu przeglądowego jest wskazanie na najważniejsze związki, jakie istnieją między ekonomią a psychologią oraz przedstawienie założeń, które są kluczowe dla zrozumienia wyborów dokonywanych przez konsumentów na rynku. Materiały i metody: Zastosowano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz obserwację zachowań konsumentów. Wyniki: Przeprowadzona analiza wskazuje na istnienie wieloaspektowych czynników, które mogą wpływać na decyzje podejmowane przez konsumentów i mieć konsekwencje dla gospodarstw domowych i ich członków.
EN
Motivation: Psychological aspects are a key element of choices made by consumers. Thus, Behavioral economics becomes one of the fastest-growing trends in contemporary economics. Aim: The aim of the review article is to identify the most important relationships that exist between economics and psychology and to point the key assumptions to understand consumer choices made on the market. Materials and methods: A method of critical analysis of the subject literature and observation of consumer behavior was used. Results: The conducted analysis indicates the existence of multifaceted factors that may influence consumer decisions and have consequences for households and their members.

Journal

Year

Volume

Pages

5-12

Physical description

Dates

published
2019-06-30

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

References

 • Ariely, D. (2018). Potęga irracjonalności: ukryte siły, które wpływają na nasze decyzje. Sopot : Smak Słowa.
 • Bogdanowicz, B. (2014). Ekonomia behawioralna a klasyczny paradygmat ekonomii. Folia Pomeranae Universitas Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 313(76).
 • Borusiak, B., Pierański, B., i Strykowski, S. (2017). Percepcja ekspozycji towarów w sklepie. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 334.
 • Camerer, C. (2006). Behavioral economics. W: R. Blundell, W. Newey, i T. Persson (red.), Advances in economics and econometrics: theory and applications. Ninth world congress. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9781139052276.009.
 • Cialdini, R. (2017). Pre-swazja: jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Clark, J.M. (1918). Economics and modern psychology. Journal of Political Economy, 26 (1).
 • Friedman, M. (1953). Essays in positive economics. Chicago: University of Chicago Press.
 • Gazzaniga, M. (2013). Kto tu rządzi: ja czy mój mózg? Sopot: Smak Słowa.
 • Kahneman, D., i Tversky, A. (1986). Rational choice and the framing of decisions. The Journal of Bussines, 59(S4). doi:10.1086/296365.
 • Makuch, M.A. (2012). Decyzje podmiotów gospodarczych w ujęciu ekonomii behawioralnej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 27.
 • Marshall, A. (2013). Principles of economics. Basingstoke: Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9781137375261.
 • Mruk, H. (2017). Zachowania konsumentów w świetle ekonomii behawioralnej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 312.
 • Polowczyk, J. (2009). Podstawy ekonomii behawioralnej. Przegląd Organizacji, 12.
 • Polowczyk, J. (2010). Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama Smitha. Ekonomista, 4.
 • Próchnicki, L. (2006). Z dziejów myśli ekonomicznej. Warszawa: Infoplan.
 • Simon, H. (1986). Models of bounded rationality. Cambridge: MIT Press.
 • Sołek, A. (2010). Ekonomia behawioralna a ekonomia klasyczna. Zeszyty Naukowe PTE, 8.
 • Strelau, J. (2003). Psychologia: podręcznik akademicki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Zalega, T. (2015). Ekonomia behawioralna jako nowy nurt ekonomii: zarys problematyki. Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 1. doi:10.7172/1733-9758.2015.18.1.
 • Zięba, K. (2010). Czynniki kształtujące zachowania nabywcze młodych konsumentów. Ekonomiczne Problemy Usług, 54.
 • Zygan, M. (2013). Ekonomia behawioralna: wprowadzenie do problematyki. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 32.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4d7d65d8-4fa9-4eae-8e6b-c0fbaafb4444
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.