PL EN


2020 | 2 | 53-63
Article title

Aktywność edukacyjna w wybranych placówkach działających na rzecz osób starszych

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Educational activity of selected institutions for the elderly
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of the article is to describe the activities of selected institutions that, in the author’s opinion, undertake educational activities targeted at older people, which are of particular importance in the context of the polifromism of the old age. The article notes that educational activity of the elderly is important for many reasons. It allows the elders to maintain mental performance, understand new phenomena, and adopt to new circumstances. In addition, the multitude of forms and activities addressed to seniors confirm their value for the development of the elderly
PL
W artykule skoncentrowano się na aktywności edukacyjnej w wybranych placówkach działających na rzecz osób starszych. Celem prezentowanego artykułu jest opis działalności wybranych instytucji, które w przekonaniu autora podejmują działania edukacyjne w różnych grupach wiekowych osób starszych, co nabiera szczególnego znaczenia w kontekście poliformiczności starości. W artykule zwrócono uwagę, że aktywność edukacyjna osób starszych jest ważna z wielu powodów, najważniejszym jest ten, że pozwala ona utrzymać sprawność umysłową, rozumieć nowe zjawiska i zmiany oraz pozytywnie adaptować się do nowych życia. Ponadto wielość form i możliwości adresowanych w tym zakresie do seniorów potwierdza jej wartość dla rozwoju osób starszych.
References
 • Białożyt K. (2013), Holistyczne oddziaływanie na seniorów – doświadczenia Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych Caritas Archidiecezji Krakowskiej, „Zeszyty Pracy Socjalnej”, tom 18, nr 3, s. 153–160.
 • Białożyt K. (2012), Instytucjonalne formy wsparcia osób starszych, w: Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, red. T. W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński, «scriptum», Kraków, s. 320.
 • Chabior A. (2011), Kluby Seniora miejscem uczestnictwa kulturalnego i animacji społeczno -kulturalnej, w: Aktywizacja, rozwój, integracja – ku niezależnej starości, red. Z. Szarota, Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, Kraków, s. 73–84.
 • Chruściński K. (2007), Narodziny światowego uniwersytetu dla ludzi starszych. Głos w dyskusji, w: Uniwersytety Trzeciego Wieku – dla siebie i innych, red. R. Ossowski, A. Ossowska -Zwierzchowa, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Dubas E. (2008), Edukacyjny paradygmat badawczy w geragogice, w: Edukacja do i w starości, red. M. Kuchcińska, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz.
 • Fabiś A., Wawrzyniak J., Chabior A. (2015), Ludzka starość: wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • GUS, Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce w 2018, file:///C:/Users/Admin/Downloads/uniwersytety_trzeciego_wieku_w_polsce_w_2018_r..pdf, s. 1, [dostęp: 20.05.2020].
 • Halicki J. (2000), Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej. Studium historyczno -porównawcze, Trans Human, Białystok.
 • Kwiatkowski S. M. (2017), Edukacja formalna, pozaformalna i nieformalna – wzajemne związki, w: Ku życiu wartościowemu. Idee – Koncepcje, red. M. Czerepaniak-Walczak, J. Madalińska -Michalak, B. Śliwerski, Kraków.
 • Maciantowicz E., Mazur A. (2006), Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych na przykładzie działań klubów seniora w Kielcach, w: Niepełnosprawność. Wybrane aspekty osób niepełnosprawnych i ich rodzin, red. W. Janocha „Jedność”, Kielce, s. 127–137.
 • Madej-Babula M. (2011), Edukacja zdrowotna osób starszych, „Ateneum kapłańskie” z. 1 (614), tom 157.
 • Misterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, https://www.gov.pl/web/rodzina/mamyjuz-500-domow-i-klubow-senior, [dostęp: 15.05.2020].
 • Pikuła N. G. (2016), Poczucie sensu życia. Inspiracje do edukacji w starości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Pikuła N. (2012), Zdrowie i aktywność społeczna jako determinanty jakości życia osób starszych, w.: Poznać, zrozumieć, zaakceptować starość, red. A.A. Zych, Łask
 • Pikuła N. (2011), Etos starości w aspekcie społecznym. Gerontologia dla pracowników socjalnych, Wyd. WAM, Kraków.
 • Tomczyk Ł. (2015), Edukacja osób starszych. Seniorzy w przestrzeni nowych mediów, Difin, Warszawa.
 • Trafiałek E. (2006), Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej, Wydawnictwo Wszechnica Świętokrzyska, Kielce.
 • Szarota Z. (2009), Seniorzy w przestrzeni kulturalno-edukacyjnej społeczeństwa wiedzy, „Chowanna” 52 (65), , nr 2 (33), s. 77–96.
 • Ziębińska B. (2010), Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice.Zych A.A. (1999), Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej, Katowic
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d7e51c3-91fc-448a-b8a9-3e56a026c172
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.