PL EN


2018 | 12 | 1 | 7-14
Article title

Rodzina jako wspólnota wychowawcza – przyczynek do analizy problemu

Content
Title variants
EN
Family as an educational community – a contribution to the analysis of the issue
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Najbardziej naturalnym środowiskiem istnienia osoby ludzkiej jest rodzina jako wspólnota osób połączonych stosunkiem małżeństwa i/lub rodzicielstwa. Rodzina jest uniwersalnym środowiskiem życia wszystkich generacji, każdy może odnaleźć w niej swoje miejsce. Jedną z głównych funkcji rodziny jest wychowanie, czyli wspieranie wzrastania w człowieczeństwie. Podstawową zasadą konstytuującą życie rodzinne jest wzajemna miłość, rozumiana jako dbałość o dobro wspólne i równocześnie dobro każdej osoby uczestniczącej w życiu tej grupy. Wspólnota powstaje ze względu na dobro osób i ma wartość samą w sobie jako fenomen szczególnych relacji międzyludzkich „z serca do serca”. Rodzina będąca wspólnotą osób jest jednym z najbardziej sprzyjających człowiekowi środowisk życia i wychowania. Zachodzące współcześnie przemiany życia rodzinnego (m.in. procesy indywidualizacji, detradycjonalizacji, pluralizacji) w istotny sposób zmieniają rodzinę jako wspólnotę wychowawczą. Poszukiwanie i wskazywanie takich wzorców, modeli życia rodzinnego, które w istotny sposób ułatwiają wychowanie osób wrażliwych i otwartych na drugiego człowieka i jego potrzeby wydaje się działaniem koniecznym.
EN
The most natural environment for humans is family as a community of people connected by the relationship of marriage and/or parenthood. Family is a universal environment for all generations in which everyone can find their place. One of the primary functions of family is education, which assists one in growing in a particular society. The fundamental principle that underlies family life is mutual love, understood as care for the common good and, at the same time, the good of every person participating in the life of this group. The community is formed for the sake of the well-being of people and has a value in itself as a phenomenon of individual mutual interpersonal relationships, the ones coming “from the heart”. Family, as a community of people, is one of the most conducive environments for life and education. The contemporary changes in family life (including processes of individualisation, detraditionalisation, pluralisation) significantly change family as an educational community. Seeking and indicating such patterns, family life models, which significantly facilitate the upbringing of the people who are vulnerable and open to other people and their needs seems to be a necessary action to be undertaken.
Keywords
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
7-14
Physical description
Dates
printed
2018
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Adamski, F. (2002). Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Adamski, F. (2013). Rodzina – naturalne środowisko „uczłowieczenia” i uspołecznienia. W: F. Adamski, Człowiek – istota religijna i rodzinna. Analizy socjologiczne (s. 101-118). Kraków: Wydawnictwo Petrus.
 • Bołoz, W. (1998). Promocja osoby w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej.
 • Budzyńska, E. (2008). Podzielane czy dzielące? Wartości społeczeństwa polskiego. W: J. Mariański, L. Smyczek (red.), Wartości, postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie (s. 33-56). Kraków: Wydawnictwo WAM, Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
 • Chrobak, S. (2007). Szkoła wspólnotą wychowującą. W: M. Ryś, M. Jankowska (red.), W trosce o rodzinę. W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna (s. 67-80). Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Dąbrowska, A. (2005). Wspólnota i jednostka – rodzina dysfunkcjonalna w przestrzeni życiowej adolescenta (prezentacja badań własnych). W: A. Sajdak (red.), Edukacyjna wspólnota na rzecz społeczeństwa dla wszystkich (s. 251-257). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Gajdamowicz, H. (2003), Rodzina jako środowisko wychowania społeczno-moralnego. W: J. Wilk (red.), W służbie dziecku. T.II, Rodzina XX wieku wobec dobra dziecka (s. 7-19). Lublin: Katedra Pedagogiki Rodziny KUL.
 • Homplewicz, J. (2000). Wspólnotowe przymierze na wychowanie w rodzinie. W: J. Homplewicz, Pedagogika rodziny. Zarys wykładów na Podyplomowym Studium Prorodzinnym (s. 33-37). Rzeszów: Instytut Teologiczno-Pastoralny.
 • Jan Paweł II (2000). Adhortacja apostolska Familiaris consortio Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 • Joachimowska, M. (2010). Więzi rodzinne a wychowanie do uczestnictwa społecznego. W: J. Piekarski, T. Pilch, W. Theiss, D. Urbaniak-Zając (red.), Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa (s. 411-424). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Juroszek, W. (2013). Rodzina wielopokoleniowa jako podstawa. W: M.T. Kozubek (red.), Starość nie radość? Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa (s. 179-191). Katowice: Wydawnictwo Księgarnia Św. Jacka.
 • Kawula, S., Brągiel, J., Janke, A. W. (2000). Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Krąpiec, M.A. (2011). Człowiek bytem osobowym. W: Adamski F. (red.), Wychowanie osobowe (s. 18-38). Kraków: Wydawnictwo PETRUS.
 • Kukołowicz, T. (2001). O wychowaniu przez codzienność w rodzinie. W: T. Kukołowicz, Rodzina wychowuje. Zagadnienia wybrane (s. 195-201). Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej.
 • Łuczyński, A. (2011). Więź rodzinna a rozwój osobowy człowieka. W: J. Jęczeń, M.Z. Stepulak (red.), Wartość i dobro rodziny (s. 419-430). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Malorny, I. (2010). Zjawisko atomizacji społecznej i moralnej w obszarze współczesnych działań pedagogicznych. W: J. Piekarski, T. Pilch, W. Theiss, D. Urbaniak-Zając (red.), Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa (s. 479-492). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Mariański, J. (2012). Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży maturalnej – stabilność i zmiana. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Matyjas, B. (2005). Europejskie i polskie obszary pracy socjalnej – identyfikacja wybranych kwestii społecznych. W: A. Sajdak (red.), Edukacyjna wspólnota na rzecz społeczeństwa dla wszystkich (s. 207-212). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Mróz, J.T. (2009). Więzi rodzinne – istota, uwarunkowania, znaczenie, przeobrażenia. W: M. Szyszka (red.), Społeczeństwo – przestrzeń – rodzina (s. 343-361). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Muszyńska, J. (2014). Miejsce i wspólnota. Poczucie wspólnotowości mieszkańców północno-wschodniego pogranicza Polski. Studium pedagogiczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Niewęgłowski, J. (2009). Małżeństwo i rodzina według nauki Kościoła katolickiego. W: K. Gryżenia SDB (red.), Małżeństwo i rodzina w życiu i rozwoju człowieka (s. 41-56). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Olbrycht, K. (2012). Wychowanie w rodzinie jako wychowanie do wartości „domu”. W: M.T. Kozubek (red.), Dom, w którym rodzi się wspólnota. Rodzina, społeczeństwo, Kościół (s. 55-69). Katowice: Wydawnictwo Księgarnia Św. Jacka.
 • Olszewska-Dyoniziak, B. (2003). Człowiek a wspólnota. Antropologiczne aspekty w doktrynach politycznych. Wrocław: Wydawnictwo ATLA 2.
 • Pokrywka, M. (2010). Antropologiczne podstawy moralności małżeństwa i rodziny. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Ryś, M. (2011). Wychowanie do miłości. W: Adamski F. (red.), Wychowanie osobowe (s. 164-181). Kraków: Wydawnictwo PETRUS.
 • Sorkowicz, A. (2014). Polska rodzina i wychowanie w świetle nauczania Jana Pawła II. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Turowski, J. (1997). Problemy współczesnej rodziny. W: P. Kryczka (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie (s. 9-13). Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • Tyszka, Z. (1997). Rodzina w świecie współczesnym. W: H. Cudak (red.), Rodzina polska u progu XXI wieku (s. 15-26). Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna.
 • Wyszyński, S. (2016), ABC Społecznej Krucjaty Miłości. Miłujcie się. Katolicki Dwumiesięcznik Ewangelizacyjny, 1, 64.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d82bf16-3e60-4f94-aadf-573463fac175
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.