PL EN


2020 | 1(34) |
Article title

Podejmowane formy aerobiku a wyzwalanie pozytywnych emocji przez studentki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Content
Title variants
EN
The influence of particular forms of aerobics undertaken by female students at The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica on their positive emotions
Languages of publication
Abstracts
PL
Różne formy aerobiku to zajęcia ruchowe o charakterze rekreacyjnym, które zgodnie z dostępnymi w literaturze badaniami, między innymi Guszkowskiej, Piotrowskiej-Całka, wpływają korzystnie na nastrój, samopoczucie i emocje 1. Celem pracy badawczej było ustalenie zależności pomiędzy wybranymi formami aerobiku (step-aerobiku, aeroboxu, ćwiczeń wykonywanych metodą J. Pilatesa) a wyzwalaniem pozytywnych emocji u studentek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. W związku z podjętym problemem badawczym postawiono następujące pytania badawcze: 1. Czy 60 minut zajęć ruchowych z aerobiku w formie aeroboxu, step-aerobiku i ćwiczeń wykonywanych metodą J. Pilatesa powoduje wyzwalanie pozytywnych emocji u studentek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy ? 2. Która z form aktywności ruchowej wykonywanej w sposób rekreacyjny najbardziej wyzwala pozytywne emocje u studentek ( będą czuć się bardziej szczęśliwe) ? 3. Czy przedłużenie aktywności ruchowej do 6 tygodni kontynuuje wzrost pozytywnych emocji u badanych studentek podczas zajęć ze step-aerobiku, aeroboxu i ćwiczeń wykonywanych metodą J. Pilatesa ? Do eksperymentu przystąpiło 305 studentek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w wieku 19 – 20 lat, które podzielono na dwie niezależne grupy: badaną i kontrolną. Badanie wykonano przed i po jednej godzinie zajęć (60 min.) – pomiar początkowy i po sześciu tygodniach – pomiar końcowy też przed i po jednej godzinie zajęć. Do eksperymentu badawczego wykorzystano Kwestionariusz Emocji Fordyce’a. W wyniku przeprowadzonej analizy danych studentek opracowano następujące wnioski: 1. Zajęcia ruchowe w formie step-aerobiku, aeroboxu i ćwiczeń wykonywanych metodą J. Pilatesa powodują wyzwolenie pozytywnych emocji, a w konsekwencji 1 E. Piotrowska-Całka, M. Guszkowska, Effects of aqua-aerobic on emotional states in women, „Physical Education Sport” 2007, nr 51, s. 11–14. 38 poprawę dobrostanu psychicznego studentek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy po godzinie zajęć (60 minut). 2. Wyzwalanie pozytywnych emocji (szczęścia) najbardziej doświadczyły studentki po zajęciach ze step-aerobiku. 3. Przedłużenie do sześciu tygodni aktywności ruchowej w postaci trzech form aerobiku powoduje dalsze wyzwalanie pozytywnych emocji. Słowa kluczowe: pozytywne emocje, aerobik, step-aerobik, aerobox, ćwiczenia wykonywane metodą J. Pilatesa.
EN
Various forms of aerobics include recreational activities, which, according to studies available in literature, conducted by Guszkowska, Piotrowska-Całka and others, have a positive effect on our mood, well-being and emotions. The aim of this research was to determine the relationship between selected forms of aerobics (step-aerobics, aerobox, exercises performed with the use of the J. Pilates method) and triggering positive emotions in female students of the Witelon State University of Applied Sciences in Legnica. In connection with the research problem undertaken, the following research questions were posed: 1. Do 60 minutes of aerobic exercise in the form of aerobox, step-aerobics and exercises performed with the use of the J. Pilates method trigger the release of positive emotions in female students of the Witelon State University of Applied Sciences in Legnica ? 2. Which of the forms of physical activity performed in a recreational manner trigger most positive emotions in female students (will they feel happier) ? 3. Does prolongation of physical activity by up to 6 weeks affect the increase of positive emotions in the examined students during the classes of step-aerobics, aerobox and exercises performed using the J. Pilates method ? 305 female students of the Witelon State University of Applied Sciences in Legnica aged 19 – 20 took part in the experiment and were divided into two independent study and control groups. The test was performed before and after one-hour classes (60 hours) – initial measurement and after six weeks – final measurement also before and after one-hour classes. Fordyce Emotion Questionnaire was used for the purpose of this research. As a result of the analysis of the obtained student data, the following conclusions were drawn: 1. Movement classes in the form of step-aerobics, aerobox and exercises performed with the use of the J. Pilates method cause the release of positive emotions and, consequently, the improvement of mental well-being of the female students of the Witelon State University of Applied Sciences in Legnica after one hour of classes (60 minutes). 2. The triggering of positive emotions (happiness) was most experienced by students after step-aerobics classes. 3. Extending to six weeks physical activity in the form of three forms of aerobics causes further release of positive emotions
Keywords
Contributors
References
  • Barabasz Z., Nizioł E., Zadarko E., Diagnoza stanu i perspektywa zmian w obrębie studenckiejkultury fizycznej. Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentówpod kontrolą, red. Z. Barabasz, E. Zadarko, Krosno 2010.Boguszewski D, Adamczyk J. Ochal A., Significance of physical fitness in the workof a physiotherapist vs. its level in students of physiotherapy major at the Warsaw,„Human and Health” 2010, Medical University, Vol. 4(1), s. 102 –118.Grzywacz R., Skowronek T, Tętno wysiłkowe i wydatek energetyczny w ocenie efektywnościtreningu zdrowotnego kobiet uprawiających Nordic Walking i Fitness, „RozprawyNaukowe AWF we Wrocławiu”, Wrocław 2012, Vol. 38.Guszkowska M., Kozdroń A., Wpływ ćwiczeń fizycznych na stany emocjonalne kobiet w starszymwieku, „Gerontologia Polska” 2009, Vol. 17(2).Herman E., Pilates dla bystrzaków, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.Kull M., Physical activity and mental health: relationships between depressiveness, psychologicaldisorders and physical activity in women, „Biology of Sport” 2003, s. 29 –138.Lane A. M., Terry P. C., Stevens M. J., Barney S., Dinsdale S. L., Mood responses to athletic performancein extreme environments, „Journal of Sports Sciences” 2004.Nazar K, Kociuba-Uściłko H., Znaczenie aktywności ruchowej w zapobieganiu chorobomcywilizacyjnym [w:] Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, red. J. Górski, PZWL,Warszawa 2001, s. 532 – 543.Olex-Zarychta D., Fitness. Teoretyczne i Metodyczne Podstawy Prowadzenia Zajęć, Katowice 2000.Piotrowska-Całka E., Guszkowska M, Effects of aqua-aerobic on emotional states in women,„Physical Education Sport” 2007, nr 51, s. 11–14.Rendi M., Szabó Sz., Velenczei T., Kovács A., Acute psychological benefits of aerobicexercise: a field study into the effects of exercise characteristics, „Psychology, Healthand Medicine” 2008, Vol. 13(2).Seligman M. E. P., Prawdziwe szczęście. Psychologia pozytywna a urzeczywistnienie naszychmożliwości trwałego spełnienia, „Media Rodzina”, Poznań 2005.Straś-Romanowska M., Frąckowiak T., Fenomen długowieczności. Perspektywa psychologiczna[w:] Odrodzenie człowieczeństwa, red. H. Romanowska-Łakomy, WydawnictwoEneteia, Warszawa 2009.Trzebińska E., Psychologia pozytywna, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d88ca2e-4501-4e94-af23-c3ed6256081b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.