PL EN


2012-2013 | 8-9 | 1: Prawo | 299-314
Article title

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w latach 1991-2011

Authors
Title variants
EN
Nadbużański Border Guard Regional Unit 1991-2011
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W polskim systemie bezpieczeństwa wewnętrznego zadania ochrony granicy państwowej są realizowane przez Straż Graniczną. Założona w 1991 r., niezależna i podporządkowana MSW formacja odgrywa znaczącą rolę w wymiarze krajowym i europejskim, jako organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Bardzo ważnym elementem formacji jest Nadbużański Oddział Straży Granicznej. Organ ten jest odpowiedzialny za ochronę zewnętrznej granicy UE częściowo z Ukrainą i Białorusią. Głównym celem niniejszego artykułu jest prezentacja historii i rozwoju Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej od początku istnienia do 2011 r.
EN
In the Polish system of internal security, tasks of the state border protection are carried out by Border Guard. Established in 1991, independent and subordinated to Ministry of Internal Affairs formation plays significant role in national and European dimension, as body responsible for safety of external border of United Europe. Very important element of formation is Nadbużański Border Guard Regional Unit. This body is responsible for protection external EU border partly with Ukraine and Belarus. the main goal of this study is presentation history and process of development of Nadbużański Border Regional Guard Unit since its beginning to 2011.
Contributors
References
 • Aneks do Planu działania Schengen 2004, http://www.cie.gov.pl/publikacje/cd-policja/scr/sis, (dostęp: 26 kwietnia 2011 r.).
 • Dominiak M., Dubaj S.: Organizacja obrony narodowej w sytuacji kryzysu i zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Zadania Straży Granicznej w tym zakresie na przykładzie praktycznych działań realizowanych przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Warszawa: AON 2004.
 • Dubaj S.: Chełmskie formacje ochrony granicy państwowej w latach 1945-2002, „Rocznik Chełmski” 8(2002), s. 331.
 • Dubaj S.: Ochrona granicy wschodniej po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej, w: Bezpieczeństwo Polski u progu XXI wieku, red. J. Ziółkowski, Lublin: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 2004.
 • Dubaj S.: Zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej w kontekście działalności Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w: Wspólny obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej a problem migracji, Chełm: WSSMiKS 2006, s. 57.
 • Gartman J.: System ochrony granicy Republiki Słowacji, „Biuletyn Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej” 2009, nr 1, s 66.
 • Kalendarium Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, s. 1 (mps, Wydział Prezydialny NOSG).
 • Kalendarium, http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/index.php?option= com_content&view =article&id=97&Itemid=94 (dostęp: 11 kwietnia 2011 r.).
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/5087/(dostęp: 26 kwietnia 2011 r.).
 • Nadbużański Oddział Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, Bydgoszcz: Euromedia 2000, 2006.
 • NSZZ FSG, http://www.nszzfsg.org (dostęp: 11 kwietnia 2011 r.).
 • Otwarcie zmodernizowanej Placówki SG we Włodawie, http://www.nadbuzanski. strazgraniczna.pl (dostęp: 11 kwietnia 2011 r.).
 • Porozumienie między Komendantem Głównym Straży Granicznej Rzeczypospolitej Polskiej a Administracją Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w sprawie zasad tworzenia i funkcjonowania punktów konsultacyjnych, podpisane w Warszawie 22 września 2004 r.
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r., nr 112-19-2011 o mianowaniu na stopień generała brygady, „Monitor Polski” 2011, nr 67, poz. 658.
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2005 r., nr 111-12-05 o mianowaniu na stopień generała brygady, „Monitor Polski” 2005, nr 30, poz. 423.
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 1997 r. o nadaniu orderów, „Monitor Polski” 1997, nr 44, poz. 429.
 • Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej, Dz.U. 2007, nr 178, poz. 1262.
 • Szymański M.: Ku Europie, „Straż Graniczna” 1992, nr 1, s. 1.
 • Ustawa z 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 23 maja 2005 r., nr 90, poz. 757.
 • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, Dz.U. 1990, nr 78, poz. 462.
 • Zarządzenie nr 019/Org. Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 kwietnia 1991 r., Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, sygn. KGSG 666/2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d8b77f9-44e7-456c-a1a3-68077ec77f6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.