PL EN


2018 | 3/2018 | 83-96
Article title

Nowoczesne technologie w opiece nad niesamodzielnymi osobami starszymi

Content
Title variants
EN
Modern technology in the care for dependent elderly people
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wraz z postępującym procesem starzenia się populacji krajów najwyżej rozwiniętych oraz akceleracją procesu podwójnego starzenia się wzrastać będzie zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze świadczone zarówno w miejscu zamieszkania osoby starszej, jak i w wyspecjalizowanych placówkach całodobowej opieki. Jednak przy wzroście zapotrzebowania maleć będzie jednocześnie potencjał opiekuńczy populacji, również w Polsce, do zapewnienia wystarczającej liczby opiekunów. Nadzieją na wypełnienie luki opiekuńczej stają się zatem nowoczesne technologie, w tym szczególnie telemedycyna i teleopieka. Celem artykułu jest pokazanie obecnie funkcjonujących rozwiązań w tym zakresie i wykorzystywanych w opiece technologii oraz wskazanie barier w rozwoju teleopieki i dylematów etycznych pojawiających się w związku z coraz szerszym wkraczaniem techniki w sferę opiekuńczą, czyli rozwojem gerontotechnologii.
EN
Along with the progressive aging of the populations of the most developed countries and the acceleration of the double aging process, the demand for care services provided both in the place of an elderly person’s residence as equally in specialized 24-hour care centers will increase. However, with the growth in demand, the potential of the caring population, including the Polish population, to ensure a sufficient number of carers able to meet growing needs will simultaneously decrease. Hence, modern technologies, especially telemedicine and telecare, become the hope for filling the ‘care’ gap. The aim of this article is to present the currently functioning solutions and technologies used in care and to identify the barriers to the development of telecare, as well as any ethical dilemmas arising in connection with the increasingly widespread implementation of technology into the care sector, i.e., the developmen t of gerontechnology.
Year
Issue
Pages
83-96
Physical description
Dates
published
2018-12-04
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa
References
 • Brittain K., Corner L. i in., Ageing in place and technologies of place: the lived experience of people with dementia in changing social, physical and technological environments, „Sociology Health & Illness” 2010, 32 (2).
 • Charova K., Schaeff er C., Garron L., Robotic Nurses. Ethics of Robot Decisions Under Uncertainty of Human Interaction, https://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs201/projects/2010-11/ComputersMakingDecisions/robotic-nurses/index.html (29.12.2017).
 • Department of Health and Social Care, Whole Systems Demonstrators. An Overview of Telecare and Telehealth, https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/fi les/document/2014-12/Whole%20Systems%20Demonstrators%20-%20an%20overview%20of%20telecare%20and%20telehealth.pdf (25.01.2018).
 • Główny Urząd Statystyczny, Prognozy ludności Polski na lata 2008–2035, Warszawa 2009.
 • Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Demografi czny 2016, Warszawa 2016.
 • Joyce K., Loe M., A sociological approach to ageing, technology and health, „Sociology Health & Illness” 2010, 32 (2).
 • Klimczuk A., Medialaby w kontekście solidarności pokoleń i wykluczenia robotycznego [w:] Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, red. A. Wąsiński, Ł. Tomczyk, Katowice 2013.
 • Klimczuk A., Transfer technologii w kształtowaniu srebrnej gospodarki [w:] Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu, red. M. Grzybowski, Gdynia 2011.
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych, World Population Ageing 1950-2050. Annex I Definition of the Indicators of Population Ageing, https://www.un.org/esa/population/publications/worldageing19502050/pdf/95annexi.pdf (20.12.2017).
 • Ormond M., Toyota M., Confronting economic precariousness through international retirement migration. Japan’s old-age ‘economic refugees’ and German’s ‘exported grannies’ [w:] Tourism and Leisure Mobilities. Politics, work, and play, ed. J. Rickly, K. Hannam, M. Mostafanezhad, London-New York 2017.
 • Östlund B., Social science research on technology and the elderly – does it exist?, „Science Studies” 2004, 17 (2).
 • Rotolo D., Hicks D., Martin B.R., What is an emerging technology?, „Research Policy” 2015 44 (10): 1827–1843.
 • Sanders C., Rogers A. i in., Exploring barriers to participation and adoption of telehealth and telecare within the Whole System Demonstrator trial: a qualitative study, 2012.
 • Sęk H., Cieślak R., Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne [w:] Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, red. idem, Warszawa 2004.
 • Szatur-Jaworska B., Propozycje założeń do diagnozy i prognozy sytuacji warszawskich seniorów, Warszawa 2008, http://strategia.um.warszawa.pl/sites/default/fi les/bszatur_warszawscy_seniorzy.pdf (17.10.2016).
 • van Osch M.P.W.J., Bera D. i in., Tele-operated service robots for household and care [w:] Proceedings full papers ISG*ISARC2012: joint conference of the 8th World Conference of the International Society for Gerontechnology (ISG) and the 29th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC), June 26-29, 2012, ed. J.E.M.H. Bronswijk, G.J. van Maas, F.J.M. van Gassel, Eindhoven 2012.
 • Wieczorowska-Tobis K., Specyfika pacjenta starszego, http://www.wydawnictwopzwl.pl/download/228210100.pdf (20.12.2017).
 • http://ieeexplore.ieee.org/document/7274565/ (20.12.2017).
 • https://www.roboticsbusinessreview.com/health-medical/hstar_technologies_rona_robotic_nursing_assistant/ (20.12.2017).
 • Mobiserv project: Providing robotic carers and smart systems for the elderly, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/mobiserv-project-providing-robotic-carers--and-smart-systems-elderly (20.12.2017).
 • RIKE-TRI Collaboration Center for Human-Interactive Robot Research, http://rtc.nagoya.riken.jp/RIBA/index-e.html (20.12.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-0725
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d960ae4-be32-4160-b7f5-d8006ae224b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.