PL EN


2016 | 9 | 28-43
Article title

Problemy pomiaru rozwoju zrównoważonego na przykładzie wybranych wskaźników

Content
Title variants
EN
PROBLEMS OF THE MEASURING OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT ON THE EXAMPLES OF SELECTED INDICATORS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koncepcja zrównoważonego rozwoju znana jest od kilkudziesięciu lat i coraz częściej stanowi przedmiot badań naukowców z różnych dziedzin, w tym również ekonomistów. Temu zjawisku towarzyszy także rozwój w zakresie metodyki badawczej i sposobów pomiaru poziomu zrównoważenia poszczególnych płaszczyzn tej idei (środowiskowej, ekonomicznej i społecznej). Rodzi to jednak istotne problemy związane właśnie z mierzeniem zrównoważenia rozwoju i porównywaniem wyników badań. Należy podkreślić, że problemy dotyczą wielu aspektów tej koncepcji i prób pomiaru zrównoważenia. Zasadnicze trudności dotyczą już samej warstwy definicyjnej i rozstrzygnięcia, czy rozwój zrównoważony należy rozumieć jako stan czy proces. Często występującym problemem jest brak konkretnego i jasno zdefiniowanego punktu odniesienia, np. gdy badany jest rozwój dla wielu krajów. Poważnych trudności dostarcza brak zgodności wśród badaczy co do wagi poszczególnych ładów koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz fakt, że niektóre cele w ramach różnych płaszczyzn wykluczają się wzajemnie. Ponadto wydaje się, że o znaczeniu poszczególnych aspektów w dużym stopniu decyduje m.in. poziom ogólnego rozwoju cywilizacyjnego danego kraju oraz kwestia priorytetów polityki gospodarczej. Opracowanie określa najistotniejsze problemy pomiaru zrównoważenia rozwoju, odwołując się do wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju.
EN
The concept of sustainable development has been known for decades and is increasingly the subject of research from various disciplines, including economics. This process is accompanied by the development in the field of research methodology and ways to measure the sustainability of the various facets of this concept (environmental, economic and social). But this raises significant problems of measuring the sustainable development and comparison of research results. It should be emphasized that the problems relate to many aspects of the concept, as well as to measurement issues. The principal difficulty concerns the concept definition, in particular conclusion whether sustainable development should be understood as a state or as a process. A common problem is the lack of a specific and clearly defined benchmark, especially when the development of many countries is compared. Serious difficulties provides non-unanimity among researchers as to the weight of each facet of the concept of sustainable development and the fact that some of the goals under the various facets are mutually exclusive. Furthermore, it appears that the importance of the various facets is largely determined by the overall level of civilization progress of a country and an orientation of economic policy priorities. Article defines the most important challenges of sustainable development measurment, on the example of the selected indicators.
Contributors
 • Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Adelle C., Pallemaerts M., Sustainable Development Indicators. An Overview of Relevant Framework Programme Funded Research and Identification of Further Needs in View of EU and International Activities, European Communities: European Commission 2009.
 • Borys T., Strategie i wskaźniki zrównoważonego rozwoju, [w:] Kronenberg J., Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 • Czyżewski A., Wykład z okazji otrzymania tytułu Honoris Causa SGGW, Warszawa 26.11.2015, maszynopis niepublikowany.
 • Czyżewski A., Smędzik-Ambroży K., Intensywne rolnictwo w procesach specjalizacji i dywersyfikacji produkcji rolnej. Ujęcie regionalne i lokalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • Czyżewski B., Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, PWE, Warszawa 2013.
 • Dahl A. L., Achievements and gaps in indicators for sustainability, “Ecological Indicators” 2012, nr 17.
 • Deszczyński P., Konceptualne podstawy pomocy rozwojowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznaniu 2011.
 • Ekins P., Environmental sustainability. From environmental valuation to the sustainability gap, “Progress in Physical Geography” 2011, vol. 35 (5).
 • Eurostat, Sustainable Development Indicators, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, [02.2016].
 • Eurostat, Sustainable Development Indicators, Sustainable consumption and production, Resource use and waste, Generation of waste excluding major mineral wastes (tsdpc210), http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdpc210&plugin=1, [02.2016].
 • Eurostat, Sustainable Development Indicators, Socioeconomic development, Economic development, Household saving rate, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec240&plugin=1, [02.2016].
 • Hak T., Moldan B., Dahl A. L. (red.), Sustainability Indicators: A Scientific Assessment. SCOPE 67, Island Press, Washington DC 2007.
 • International Institute for Sustainable Development, Compendium. A Global Directory to Indicator Initiatives, http://www.iisd.org/measure/compendium/, [03.2016].
 • Karahasanović D., Tatić K., Avdić A., Sustainable Development Indicator with Special Focus on Developing Countries. Proposal of New Sustainable Development Index (Nsdi), “Annals of the Alexandru Ioan Cuza University-Economics” 2012, vol. 59 (1).
 • Lawn P. A., A theoretical foundation to support the Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW), Genuine Progress Indicator (GPI) and other related indexes, “Ecological Economics” 2003, vol. 44 (1).
 • Matuszczak A., Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia, PWN, Warszawa 2013.
 • Mitchell G., Problems and fundamentals of sustainable development indicators, [w:] Redclift M. (red.), Sustainability. Critical concepts in the social sciences, New York London Routledge 2006.
 • Our Common Future, Report of the World Commission on Environment and Development, United Nations, Oxford University Press, New York 1987.
 • Paszkowski S., Ewolucja idei rolnictwa zrównoważonego i rozwoju terenów wiejskich (SARD), „Wieś i Rolnictwo” 2001, nr 1.
 • Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, PWN, Warszawa 2002.
 • Poskrobko B., Metodologiczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] Poskrobko B. (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
 • Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 • Slangen L. H., Sustainable agriculture: getting the institutions right, CEESA discussion paper No. 1, Department of Agricultural Economics and Social Sciences, Berlin 2001.
 • Śleszyński J., Obrona syntetycznych wskaźników rozwoju trwałego, [w:] Poskrobko B. (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
 • Van de Kerk G., Manuel A. R., A comprehensive index for a sustainable society: The SSI – the Sustainable Society Index, “Ecological Economics” 2008, vol. 66 (2), 2008.
 • Web of Science, http://www.webofknowledge.com/, [02.2016].
 • Woś A., Zegar J. S., Rolnictwo społecznie zrównoważone – w poszukiwaniu nowego modelu dla Polski, „Wieś i Rolnictwo” 2004, nr 3.
 • Zegar J. S., Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, [w:] Zegar J. S. (red.), Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, IERiGŻ, Warszawa 2005.
 • Zegar J. S., Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie społecznie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych” 2013, nr 1.
 • Zegar J. S. (red.), Zrównoważenie polskiego rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9573
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d96e6c9-26a9-46f0-8871-f04fd4b2b125
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.