PL EN


2015 | 2(15) | 129-134
Article title

Platforma e-learningowa jako narzędzie rozwoju kompetencji cyfrowych osób z niepełnosprawnością. Efekty realizacji projektu „E-learning na rzecz niewidomych i niedowidzących”

Content
Title variants
EN
E-learning platform as a tool for the development of digital skills of people with disabilities. The effects of the realization of the “E-learning for blind and partially sighted” project
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W społeczeństwie polskim panuje stereotypowe przekonanie, że osoby niewidome i słabowidzące nie są w stanie samodzielnie korzystać z komputera. Tymczasem bardzo często nie tylko komputer osobisty, ale również urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety) są dla osób niewidomych i słabowidzących dużą pomocą w życiu codziennym, a ich umiejętności w tym zakresie są nierzadko bardzo wysokie. Powoli następuje zmiana stereotypowego sposobu myślenia o korzystaniu z nowoczesnych technologii przez osoby z niepełnosprawnościami, a dzieje się to między innymi dzięki różnym programom mającym na celu informowanie o problemie wykluczenia cyfrowego i przeciwdziałanie jego występowaniu. Dotychczas nie stworzono rozwiązania dedykowanego osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku, które pozwoliłoby im rozwijać kompetencje i kwalifikacje w sposób zdalny za pośrednictwem Internetu, niwelując tym samym bariery przestrzenne, jakie zazwyczaj napotykają w wypadku kursów stacjonarnych. Opracowana w ramach projektu innowacyjnego „E-learning na rzecz niewidomych i niedowidzących” platforma internetowa zmieniła ten stan rzeczy, oddając do dyspozycji osób niewidomych i słabowidzących, w pełni dostępny serwis zawierający kursy e-learningowe, giełdę pracy, komunikatory społeczne oraz informator prawny.
EN
In the Polish society there is a stereotypical belief that blind and partially sighted people are not able to independently use the computer. Meanwhile, very often not only a personal computer, but also mobile devices (mobile phones, tablets) are a great help in everyday life for people who are blind and partially sighted, and their skills in this area are often very high. Slowly the stereotypical way of thinking about the use of modern technologies by people with disabilities changes, and this occurs, inter alia, through various programs designed to inform about the problem of the digital exclusion and preventing its occurrence. To date, a dedicated solution for people with disabilities of eyesight have not been set up, a solution that would allow them to develop competencies and qualifications remotely via the Internet, thereby eliminating spatial barriers that are usually encountered in the case of fixed exchange rates. Developed as part of the innovation project „E-learning for blind and partially sighted” the Internet platform has changed this state of affairs, offering to the blind and partially sighted, the full access to a service containing e-learning courses, labor exchange, social messaging, and legal informant.
Keywords
Year
Issue
Pages
129-134
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
  • Fundacja Imago
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d9875c5-a814-4108-9ef4-4eb210317d74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.