PL EN


2017 | 1(90) | 48-60
Article title

Zasada ostrożnego inwestora jako podstawa nowych regulacji działalności inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń

Title variants
EN
Prudent Investor Rule as the Basis for New Regulations of Investment Activities of Insurance Undertakings
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zakłady ubezpieczeń mają obowiązek wdrożenia tzw. zasady ostrożnego inwestora oraz niezbędnych procedur i procesów w tym obszarze. Obowiązek ten powstał z dniem 1 stycznia 2016 r., czyli wraz z implementowaniem dyrektywy Wypłacalność II do polskiego porządku prawnego. Wskazówki dotyczące tych zasad znajdują się przepisach ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, a także w treści rozporządzenia delegowanego (EU) 2015/35 i Wytycznych EIOPA. W niniejszym artykule zostaną przedstawione nowe regulacje prawne dotyczące zakładów ubezpieczeń w odniesieniu do działalności inwestycyjnej w związku z wejściem w życie reżimu Wypłacalność II wraz z elementami sprawozdawczymi dla tego obszaru.
EN
Insurance companies are obliged to implement the so-called prudent investor rule and necessary procedures and processes in this area. This obligation was established on 1 January 2016, with the implementation of the Solvency II Directive into Polish law. The guidance on these rules are covered by the provisions of the Act on Insurance and Reinsurance Activity, as well as the content of the EIOPA Delegated Regulation and Guidelines. In this article the new regulations imposed on insurance companies will be presented in terms of investment activity in connection with the entry into force of the Solvency II regime with relevant reporting elements.
Year
Volume
Pages
48-60
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d98ef34-5287-49a1-9d02-dd5a49184090
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.