PL EN


2015 | 2 | 101-114
Article title

Wpływ dopłat bezpośrednich na zrównoważenie gospodarstw rolnych w Polsce – próba symulacji na przykładzie gospodarstw FADN z regionu Wielkopolska i Śląsk

Content
Title variants
EN
The effect of direct payments to offset farms in Poland - an attempt to simulate the example of the FADN farm with Wielkopolska and Slask region
RU
Влияние непосредственных доплат на сбалансирование аграрных хозяйств в Польше - проба симуляции на примере хозяйств FADN в великопольском регионе и Силезии
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Opracowanie stanowi próbę oceny wpływy dopłat bezpośrednich na sytuacje ekonomiczną gospodarstw o rożnym stopniu zrównoważenia z regionu Wielkopolska i Śląsk w Polsce, w latach 2004-2012. Na podstawie przeprowadzonej symulacji wykazano, że po 2009 roku dopłaty stały się skutecznym instrumentem wsparcia zrównoważenia środowiskowego rolnictwa w tym regionie. Dzięki wprowadzeniu sankcji wobec gospodarstw niezrównoważonych prowadziły bowiem do wyrównywania sytuacji dochodowej gospodarstw trwale zrównoważonych i niezrównoważonych. Dowiedziono także, że gospodarstwa zrównoważone z tego regionu, w latach 2004-2008, osiągały znacznie niższe wyniki ekonomiczne niż niezrównoważone. Wystąpiło również znaczne zróżnicowanie według typów produkcyjnych pomiędzy grupą badanych gospodarstw zrównoważonych i niezrównoważonych. W pracy wykorzystano dane systemu rachunkowości rolnej FADN dotyczące sytuacji ekonomicznej gospodarstw z regionu Wielkopolska i Śląsk w latach 2004-2008. Próbę badawczą stanowiły 231 gospodarstwa trwale zrównoważone i 57 gospodarstw trwale niezrównoważonych.
EN
Article an attempt to evaluate the impact of direct payments on economic situations of farms with varying degrees of sustainability from Wielkopolska and Śląsk Region in Poland, in the years 2004-2012. On the basis of the simulation showed that after 2009 payments are effective means of supporting environmental sustainability of agriculture in this Region. Introduction of sanctions towards unsustainable farms led to compensate for the income situation of sustainable and unsustainable farms.
RU
Разработка является попыткой представить оценку влияния непосредственных доплат на экономическую ситуацию хозяйств с различной степенью уравновешивания в великопольском регионе и Силезии в 2004-2012 годах. На основании проведённой симуляции было показано, что после 2009 года доплаты стали эффективным инструментом поддержки общественного уравновешивания сельского хозяйства в этих регионах. Благодаря введению санкции для неуравновешенных хозяйств было достигнуто возмещение доходной ситуации хозяйств, стабильно уравновешенных и неуравновешенных. Было также доказано, что уравновешенные хозяйства этого региона в 2004-2008 годах достигали значительно низшие экономические результаты по сравнению с неуравновешенными хозяйствами. Появилось также значительное различие по производственным типам между группой исследуемых уравновешенных и неуравновешенных хозяйств. В работе использовались данные системы сельскохозяйственной бухгалтерии FADN, связанной с экономической ситуацией хозяйств в великопольском регионе и Силезии в 2004-2008 годах. Исследуемую группу составляли 231 стабильно уравновешенных и 57 стабильно неуравновешенных хозяйств.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/pb2010/publikacje/pb_2010.pdf, (dostęp: 10.12.2012).
  • Czyżewski A., Poczta-Wajda A., 2009. Role of Decoupling in the System of CAP Financial Support. Dilemmas and Recommendations. Proceedings of the international scientific conference Economic Science for Rural Development nr. 18.
  • Czyżewski A., Stępień S., 2009. Changes in the Mechanism of Direct Support and Agricultural Markets Stabilisation in the Aspect of the CAP “Health Check” Proposals. Proceedings of the international scientific conference Economic Science for Rural Development nr. 18.
  • Czyżewski A., Stępień S., 2011. Wspólna polityka rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa. Ekonomista nr. 1
  • Czyżewski B., 2009. Evolution of Land Rent Theory and its Significance for the EU Agriculture. Proceedings of the international scientific conference Economic Science for Rural Development nr. 18.
  • Departament Płatności Bezpośrednich MRiRW. Wymogi Wzajemnej Zgodności. Retrieved: http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Platnosci bezposrednie/Normy-i-Wymogi-Wzajemnej-Zgodnosci-cross-compliance. (dostęp: 01.01.2013)
  • Grzelak A., 2012. Sytuacja ekonomiczna w rolnictwie na tle tendencji ogólnogospodarczych w Polsce w latach 1995-2010. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Volume XIV, Zeszyt 3.
  • Kułyk, P., 2009. Retransfer of Incomes in Selected Developing and Developed Countries. Proceedings of the international scientific conference Economic Science for Rural Development nr. 18.
  • Marks-Bielska, R., Babuchowska, K., Wsparcie dochodów rolników w formie dopłat bezpośrednich. Retrieved: www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2009_nr75_s135.pdf. (dostęp: 01.01.2013)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d9a8703-ba83-4dae-acfa-d7b81dd6673b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.