PL EN


2016 | 1(28) | 369-388
Article title

Rzeczywistość kryzysu we współczesnych uwarunkowaniach polityczno-militarnych

Authors
Content
Title variants
EN
Reality crisis in contemporary political-military conditions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article attempts to define the meaning and nature of the crisis in general. The author discusses the problems associated with the duality of this issue – static and dynamism of this phenomenon. In this article the essence, classification, recognition and definitional identity crisis in the social sciences. The crisis mainly includes aspects of political, military, economic, psychological, ecological, social and even humanitarian. Mankind from the beginning of its existence has to deal with the crisis. They are called random events, personal setbacks and failures in life. Everyone’s life is marked by constant changes in the aftermath of critical events. We live in an environment uncertain environment, where in addition to the positive and negative also occur, causing the internal state of imbalance. In addition to the factors, the author focused his attention on a particular type of crisis – the crisis of the political-military, which includes a political crisis linked to the armed conflict, carried below the threshold of war. The crisis is part of our lives, affects all of us, what is important is the expected and even desirable. It requires us to change and take on new challenges and tasks. On the other hand, crises trigger social awareness conservative attitudes, often giving up, even extreme criticism of reality, instead of searching for solutions of difficult situations, other than those to which we are accustomed.
PL
W artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia i istoty kryzysu w ogólnym ujęciu. Autor porusza problematykę związaną z dualizmem tego zagadnienia, jakim jest statyczność i dynamiczność tego zjawiska. W omawianym artykule przedstawiono istotę, podział, ujęcia definicyjne oraz tożsamość kryzysu w naukach społecznych. Kryzys obejmuje przede wszystkim aspekty polityczne, militarne, ekonomiczne, psychologiczne, ekologiczne, społeczne czy nawet humanitarne. Ludzkość od początków swego istnienia ma do czynienia z sytuacjami kryzysowymi. Są one wywoływane zdarzeniami losowymi, niepowodzeniami osobistymi oraz porażkami życiowymi. Życie każdego człowieka naznaczone jest ciągłymi zmianami w następstwie krytycznych wydarzeń. Żyjemy w otoczeniu, środowisku niepewnym, gdzie obok wartości pozytywnych następują również i negatywne, powodujące stan wewnętrznej nierównowagi. Oprócz przedstawionych czynników, autor skoncentrował swoją uwagę na szczególnym rodzaju kryzysu – kryzysie polityczno-militarnym, który obejmuje kryzys polityczny połączony z konfliktem zbrojnym, realizowanym poniżej progu wojny. Kryzys jest częścią naszego życia, dotyczy nas wszystkich, co ważne, jest spodziewany, a nawet pożądany. Wymaga od nas zmian i podejmowania nowych wyzwań i zadań. To z jednej stron, z drugiej – sytuacje kryzysowe wywołują w świadomości społecznej kształtowanie postaw zachowawczych, często rezygnację, a nawet skrajny krytycyzm rzeczywistości, zamiast poszukiwania rozwiązań sytuacji trudnych, innych niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni.
Year
Issue
Pages
369-388
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, lukasz-roman1@wp.pl
References
 • Balcerowicz, B. (2002). Pokój i „nie-pokój” na progu XXI wieku. Bellona, Warszawa. ISBN 83-110-9469-1.
 • Balcerowicz, B. (2010). Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu, wojny. Scholar, Warszawa. ISBN 978-83-7378-469-9.
 • Belkin, G.S. (1984). Introduction to counseling, William C Brown Pub. ISBN 978-06- 9706-693-0.
 • Brammer, L.M. (1985). The helping relationship: Process and skilss, Pearson. ISBN 978-02-0535-520-4.
 • Brecher, B., Wilkenfeld, J. (2000). A study of Crisis, University of Michigan Press Manufactured In the United States of America.
 • Caplan, G. (1964). Principles of preventive psychiatry. Basic Books, New York.
 • Carkhuff, R., Berenson, B. (1977). Beyond counseling and therapy, Thomson Learning. ISBN 978-00-3089-812-9.
 • Dobry, M. (1957). Socjologia kryzysów politycznych, Wydawnictwo PWN, Warszawa. ISBN 978-83--0111-848-8.
 • Kopaliński, S. (1975). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Krzyżanowski, L. (1994). Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. Wydawnictwo PWN, Warszawa. ISBN 978-83-0111-469-5.
 • Obłój, K. (2007). Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa. ISBN 978-83-8684- -683-2.
 • Paździorek, P., Polak A. (2011). Wojna, konflikt, kryzys. Wydawnictwo AON, Warszawa. ISBN 978-83-7523-169-4.
 • Rutkowski, C., Kasprzewski, A. (1996). Kryzys. Państwo w okresie kryzysu. Wojskowe aspekty sytuacji kryzysowej, Warszawa.
 • Topolski, J. (1993). Wojna jako przedmiot badań historycznych. Wydawnictwo UAM, Poznań. ISBN 83-744-1287-9.
 • Wawrzyniak, B. (1995). Zarządzanie w kryzysie – koncepcje, badania, propozycje. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. ISBN 83-208-0425-6.
 • Wielka Encyklopedia Powszechna. (1968), Warszawa, PWN, t. VI.
 • Wróblewski, R. (1996). Zarys teorii kryzysu, Warszawa, AON.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d9b3622-1193-423b-a2ce-07a9c5a1a8b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.