PL EN


2014 | 7/8 | 45-71
Article title

Zmiany cywilizacyjne w rozwoju zawodoznawstwa wyznaczającego kierunek modelowania i reformowania edukacji zawodowej

Content
Title variants
EN
Civilizational changes in knowledge of professions development setting the direction of modelling and reforming occupational education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesność niesie wiele problemów dla żyjącego w niej człowieka. Zaliczyć do nich można intensywny rozwój naukowy, którego współczesnym wymiarem jest obszar technologii informacyjnych, ale również automatyzacji i coraz śmielej promowanej robotyzacji w wielu sferach życia człowieka, w tym w pracy zawodowej. Charakter przemian nie może pozostać obojętny dla zawodoznawstwa, wyznaczającego kierunek modelowania edukacji zawodowej. Podobne założenia przyświecały twórcom aktualnej reformy, która − koncentrując się na trendach rynkowych − uznaje wymagania współczesnej pracy, a szansę jej otrzymania upatruje w identyfikacji umiejętności ukształtowanych w procesach edukacyjnych. Dobre przygotowanie do pracy w zawodach odpowiadających trendom rynkowym powinno być źródłem zadowolenia człowieka jako pracownika, z możliwością jego dalszego rozwoju, w co wpisuje się model edukacji zawodowej integrującej kształcenie zawodowe z ustawicznym w jeden obszar pedagogiki pracy, zainicjowany przez R. Gerlacha115, a następnie poznawczo i naukowo rozwijany przez B. Baraniak116. Ta swoista koncepcja jest dobrą podstawą teoretyczną do inwestycji w kapitał ludzki. Jego rozwój pozwoli nie tylko zmieniać współczesny rynek pracy, ale będzie sprawiać, iż tylko wykształceni pracownicy, i to w nowych zawodach, przydatnych w rozwijającym się współcześnie sektorze usług, będą mogli liczyć na zatrudnienie.
EN
Contemporaneity is full of different problems bothering human being – intensive science development, mainly in information technology area, but also automation and, recently popularising robotisation in many sectors of humans life including occupational work. This character of changes cannot stay indifferent for knowledge of professions, which has influence on direction of modelling occupational education. Current reform is endeavouring to inscribe that in it concentrating on market trends. Recognizes the demands of contemporary work and chances to get one places in identifying abilities shaped in educational processes. Proper preparation for occupational work inscribed in market trends can be the reason of human-employee gratification – because of the possibility of further progress, which inscribes in occupational education model and integrate occupational education with lifelong learning in one area of pedagogy of work initiated by R. Gerlach, cognitively and scientific expanded by B. Baraniak. This unique conception is good theoretical base to investing in human capital. Its development lets not only to change contemporary job market, but also cause that only welleducated employees, specializing in new, needed in modern, developing services sector occupations, can count on employment as the effect of civilizational changes.
Year
Issue
7/8
Pages
45-71
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4d9c6416-ac59-4160-9e01-92ad56b62b2a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.