PL EN


2017 | 59 | 73-81
Article title

Piłka nożna w województwie wołyńskim w latach 1921–1939. Zarys dziejów

Content
Title variants
EN
Football in the Volhynia province in years 1921–1939. An outline of the events
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Cel badań. Celem badań było przedstawienie rozwoju gry w piłkę nożną w województwie wołyńskim w latach 1921–1939, która była jednym z najpopularniejszych sportów na tym terenie. Uprawiano ją w polskich klubach i towarzystwach sportowych, ale popularna była również wśród sportowców mniejszości narodowych, głównie ukraińskiej i żydowskiej. Materiał i metody. Materiał źródłowy stanowiły źródła archiwalne, źródła drukowane, źródła prasowe oraz literatura odnoszącą się do dziejów sportu, ze szczególnym uwzględ­nieniem okresu międzywojennego. Zastosowano metodę analizy źródeł historycznych drogą indukcji, dedukcji, syntezy oraz metodę porównawczą. Wyniki. W pracy ukazano kształ­towanie sportu piłki nożnej na Wołyniu w latach 20. i 30. XX w. Przedstawiono uwa­runkowania rozwoju piłki nożnej, wśród których ważną rolę odgrywały struktury organi­zacyjne tego sportu. Na Wołyniu tworzono kluby i towarzystwa sportowe, prowadzące sekcję piłki nożnej. Istotnym czynnikiem propagowania i popularyzowania piłki nożnej był system współzawodnictwa, obejmujący głównie rozgrywki ligowe. Wnioski. Na Wołyniu rozwój piłki nożnej nastąpił w latach 1921–1939. Piłkar­stwo wołyńskie przeszło szereg poz­ytywnych przeobrażeń, m.in. w zakresie struktur orga­nizacyjnych, współzawodnictwa sportowego, kształcenia kadry instruktorskiej i kadry sędziowskiej. Czynniki te miały pozy­tywne wpływ na kształtowanie rozwoju tej dyscypliny sportu. Mimo to wyniki uzyskiwane przez spor­towców z Wołynia nie osiągnęły poziomu ogólnopolskiego.
EN
Background. The aim of the study was to present the history of football in the Volhynia province in years 1921–1939. Football was one of the most popular sports in Volhynia. It was prac­tised in Polish clubs and sports societies. It was also popular among athletes of national minorities, mainly Ukrainian and Jewish ones. Material and methods. The source material consisted of archival sources, printed sources, press, and literature related to the history of sport, with special emphasis on the interwar period. The following methods were applied: analysis of historical sources, induction, deduction, synthesis, and the comparative method. Results. The study depicts the formation of the football sport in Volhynia in the 1920s and 1930s. The conditions of the discipline development, with a special role of football orga­ni­zational structures, were presented. In Volhynia, sports societies and clubs running foot­ball sections were created. A system of rivalry, comprising mainly league competitions, was an important factor in promoting and popularizing football. Conclusions. In the period of 1921–1939, a development of the discipline of football took place in Volhynia. Volhynian football underwent a series of positive transformations, among others with regard to organizational structures, development of sports competition, training of instructor personnel, and educating the referee staff. These factors influenced the positive evolution of football in the Volhynia province. In spite of this, the level of football in Volhynia remained far away from the one in nation-wide competition.
Year
Volume
59
Pages
73-81
Physical description
Dates
published
2017-12-28
Contributors
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
author
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
References
 • Dierżawnyj Archiw Wołyńskoj Obłasti, zespół 170.
 • Goksiński, J. (2012). Klubowa historia polskiej piłki nożnej do 1939 r. T.I: Regiony – Branże – Frekwencja. Warszawa: PZI Softena.
 • Hrudniak, S. (2017a). Rok 1922: pierwsze mis­trzostwa dla wołyńskich klubów, Monitor Wołyński, 11, 7.
 • Hrudniak, S. (2017b). Rok 1923: awans WKS Kowel do klasy A, Monitor Wołyński, 12, 13.
 • Hrudniak, S. (2017c). Rok 1924: WKS Kowel jednym z liderów klasy A, Monitor Wołyński. 13, 13.
 • Hrudniak, S., Melnyk, J., Morozow, W. (2017). Wołyński Związek Piłki Nożnej. Monitor Wołyński, 9, 7.
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_wo%C5%82y%C5%84skie_(II_Rzeczpospolita) [dostęp: 09.09.2017 r.]
 • Komunikat nr 10 Wydziału Gier i Dyscypliny Wołyńskiego OZPN z 25 września 1936 r.
 • Komunikat Wołyńskiego OZPN nr 5 z 27 lipca 1936 r.
 • Komunikat Wołyńskiego OZPN z 1 września 1936 r.
 • Komunikat Wołyńskiego OZPN z 7 kwietnia 1937 r.
 • Małolepszy, E. (2011). Sport na kresach II Rzeczypospolitej w świetle czasopisma „Start. Wiadomości Sportowe” (1938–1939). Studia Humanistyczne, 11, 91–101.
 • Małolepszy, E. (2012). Wychowanie fizyczne i sport na wsi w świetle czasopisma „Raz Dwa Trzy” (1931–1939). Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, 11, 27–37.
 • Małolepszy E., (2016a). Wychowanie fizyczne i sport w działalności Wołyńskiego Związku Młodzieży Wiejskiej w latach 1922–1939. Wychowanie fizyczne, sport i kultura zdrowia we współczesnym społeczeństwie, 4 (36), 19–28.
 • Małolepszy, E. (2016b). Wychowanie fizyczne i sport w województwie wołyńskim w latach 1921–1939 – zarys problematyki. W: R. Urban, L. Nowak, J. Eider (red.), Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. Tom 12 (1). Z dziejów kultury fizycznej w Polsce do 1945 r. (s. 331–346). Gorzów Wlkp.: ZWKF.
 • Małolepszy, E., Drozdek-Małolepsza, T. (2012). Wychowanie fizyczne i sport na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej w świetle czasopisma „Raz, Dwa, Trzy” (1931–1939). W: P. Król (red.), Studia i szkice w zakresie polskiej i zagranicznej teorii oraz historii kultury fizycznej (s. 497–512). Rzeszów: UR.
 • Małolepszy, E., Drozdek-Małolepsza, T., Bakota, D. (2017). Wychowanie fizyczne i sport w Łucku i w powiecie łuckim w latach 1921–1939. Zarys problematyki. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna, 16(2), 45–61, doi.org/10.16926/kf.2017.16.14.
 • Małolepszy, E., Drozdek-Małolepsza, T., Bakota, D., Tsos, A. (2017). Wychowanie fizyczne i sport w Równem i w powiecie rówieńskim w latach 1921–1939. Zarys problematyki. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna, 16(3), 69–84, doi.org/10.16926/kf.2017.16.27.
 • Owsiański, J. (brw.), Nieznane początki mistrzostw Polski juniorów 1936–1939.
 • Rocznik Sportowy 1934, (1934). Warszawa.
 • Wacewa, O. (brw.). Zarys historii zachodnio-ukraińskiego ruchu sportowego, Lwów.
 • Wilczkowski, E., Wołczyński, A., Kozibrocki, S., (2016), Stan wychowania fizycznego na Wołyniu w latach 1920–1930, Wychowanie fizyczne, sport i kultura zdrowia we współczesnym społeczeństwie, 4 (36), 11–18.
 • Zaborniak, S. (2007). Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich (1868–1939). Rzeszów: UR.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4da3d709-ec05-49d5-90e4-c8ce7968896e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.