PL EN


2012 | 80 | 139-156
Article title

Barok i anarchia. Oblicza wielokulturowości w nowym kinie meksykańskim.

Authors
Title variants
EN
Baroque and anarchy. The faces of multiculturalism in the new Mexican cinema.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesny Meksyk to miejsce, gdzie różnorodność wpisana jest w zbiorowy charakter, a metysaż – zarówno w wąskim, jak i szerokim tego słowa znaczeniu – stanowi główny czynnik narodotwórczy. Trofea i rany złożonej meksykańskiej kultury od wieków inspirują filmowców zawodowo zajmujących się sondowaniem własnej duszy. Twórcy urodzeni w latach 70. i 80., tacy jak Carlos Reygadas, Amat Escalante, Fernando Eimbcke czy Michael Rowe, sięgają po minimalistyczną poetykę neomodernizmu. Chociaż nie tworzą jednolitej szkoły, podejmują podobne tematy, reinterpretując mity obrosłe wokół historii, religii, płci i stosunków społecznych. Niniejszy tekst może być punktem wyjścia do dalszych poszukiwań i otwarcia dyskusji nad fenomenem kolektywnej tożsamości – jakże dalekiej od monolitu. Celem artykułu jest ukazanie złożoności metyskiej duszy i dowiedzenie narodowego, czyli poświęconego wspólnocie, charakteru kina nowej fali.
EN
Contemporary Mexico is a place where diversity is inscribed in the collective character of the nation, and miscegenation – both in its narrow and broad sense – is a major factor in the nation-building process. The trophies and wounds of the complex Mexican culture have inspired filmmakers to probe their own soul. Filmmakers born in the 1970s and 1980s such as Carlos Reygadas, Amat Escalante, Fernando Eimbcke or Michael Rowe reach for the minimalist poetic of neo-modernism. Although they do not form a homogeneous school, they take up similar topics, and reinterpret the myths that have overgrown history, religion, gender and social relations. The article might be considered to be a starting point for further research and open discussion on the phenomenon of collective non-monolithic identity. The purpose of this article is to show the complexity of the mestizo national soul and the demonstration of the national, that is community dedicated, character of the new wave cinema.
Keywords
Year
Issue
80
Pages
139-156
Physical description
Contributors
author
References
 • Oberda-Monkiewicz, Anita. 2009. Ameryka kreolska i metyska. W: M. F. Gawrycki (red.) Dzieje kultury latynoamerykańskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Paz, Octavio. 1991. Labirynt samotności. Tłum. J. Zych. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Fuentes, Carlos. 1994. Pogrzebane zwierciadło. Tłum. E. Klekot. Łódź: Wydawnictwo Opus.
 • Majmurek, Jakub. 2012. Widma rewolucji. W: Katalog 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile Nowe Horyzonty, Wrocław.
 • Acevedo-Muñoz, Ernesto. R. 2003. Buñuel and Mexico: The Crisis of National Cinema. Berkeley: University of California Press.
 • Lipińska, Urszula. 2012. Nowa fala z Meksyku. Poza strefą bezpieczeństwa. „Kino” nr 6.
 • Hayward, Susan. 2005. French National Cinema. New York: Routledge.
 • Rulfo, Juan. 1988. Po śmierci. Tłum. K. Rodowska. „Literatura na Świecie” nr 5.
 • Bachtin, Michaił. 1970. Problemy poetyki Dostojewskiego. Tłum. N. Modzelewska. Warszawa: PIW.
 • Hummel, Agata, Urszula Ługowska. 2009. Ameryka indiańska. W: Dzieje kultury latynoamerykańskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bird, Michael. 2007. Religion in Film. W: J. Mitchell, S. Brent Plate (red.). The Religion and Film Reader. London - New York: Routledge.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4da5d8c3-3b75-42d6-b1dc-56667ef2559c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.