PL EN


2016 | LXII | 59-70
Article title

Struktura predykatowo-argumentowa bułgarskich czasowników poliprefiksalnych (na przykładzie verba mentalis)

Content
Title variants
EN
Predicate-argument structure of Bulgarian polyprefixal verbs (based on verba mentalis)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesny język bułgarski cechuje tendencja do tworzenia czasowników poliprefiksalnych, które są charakterystycznymi dla języka potocznego nośnikami ekspresji. Powstaje więc pytanie, czy formalny stopień złożoności struktury słowotwórczej takich jednostek znajduje swoje odzwierciedlenie w ich strukturze semantycznej. W celu odpowiedzi na nie przeprowadzono analizę struktury predykatowo-argumentowej czasowników poliprefiksalnych należących do klasy verba mentalis. Badania wykazały, że wszystkie analizowane czasowniki poliprefiksalne tworzą bardzo podobne struktury zdaniowe, a na tle pozostałych verba mentalis wyróżnia je bardzo duża częstotliwość występowania członów wolnych, mających wartość pleonastyczną z verbum.
EN
The modern Bulgarian language is characterized by a tendency to create polyprefixal verbs that are characteristic carrier of expression in the ordinary language. The question then arises: does a formal degree of formative structure complexity of such units is reflected in the their semantic structure? In order to answer this question it was necessary to conduct an analysis of predicate-argument structure of the polyprefixal verbs, belonging to verba mentalis class. Studies have shown that all the analyzed polyprefixal verbs create a very similar sentence structures. Against the background of other verba mentalis they are distinguished by very high frequency the occurrence of independent elements having a pleonastic value with verbum.
Year
Volume
Pages
59-70
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny Katedra Filologii Słowiańskiej
References
  • Атанасова Атанаска Николова, 2011, Полипрефигирани глаголи в съвременния български книжовен език (автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен «доктор»), София.
  • Драгићевић Раjна М., 2013, Глаголи са два префикса у српском jезику с освртом на стање у другим словенским jезицима, «Зборник матице српске за славистику», 83, Нови Сад, s. 257–268.
  • Karolak Stanisław, 2008, Semantyczna kategoria aspektu, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.
  • Korytkowska Małgorzata, Mazurkiewicz-Sułkowska Julia, 2014, O konfrontatywnym badaniu polskich i bułgarskich czasowników mentalnych, „Rocznik Slawistyczny”, 63, s. 47–76.
  • Maliszewska Agnieszka, 2001, O problemie kryteriów klasyfikacyjnych predykatorów mentalnych, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, XLVI, s. 91–134.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-0390
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4db27aa3-4a1d-4677-a86b-4e2859f60018
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.