PL EN


2018 | 2 (373) | 168-177
Article title

Rynek żywności ekologicznej w aspekcie rozwoju zjawiska świadomej konsumpcji

Content
Title variants
EN
Ecological Food Market in Terms of Development of the Phenomenon of Informed Consumption
RU
Рынок экологических продуктов питания в аспекте развития явления сознательного потребления
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Wzrost wykształcenia konsumentów i propagowanie zachowań zrównoważonej i świadomej konsumpcji determinują zainteresowanie produktami żywnościowymi o naturalnych walorach. W artykule podjęto problematykę oceny zachowań konsumentów na rynku żywności ekologicznej z uwzględnieniem zjawiska świadomych decyzji nabywczych badanych. Badania realizowano w wybranych miastach północno-wschodniej Polski w latach 2010 i 2013, wykorzystując metodę wywiadu bezpośredniego. Z deklaracji badanych respondentów wynika, że w analizowanych okresach badań wzrosło zainteresowanie konsumpcją żywności ekologicznej. Ważnym zjawiskiem jest wzrost zainteresowania badanych żywnością ekologiczną ze względu na jej walory związane z aspektami prospołecznymi. Atrybutem tej żywności, jak wskazują badani, jest fakt, że jej wytwarzanie ogranicza zanieczyszczenie środowiska. Badani deklarują potrzebę promocji informacji w zakresie znaczenia świadomego korzystania z zasobów naturalnych każdego dnia, co jest przejawem wzrastającej świadomości ekologicznej badanych. Główne bariery zakupu żywności ekologicznej to ograniczona dostępność pełnego asortymentu tych produktów, mała liczba miejsc sprzedaży, a przede wszystkim wysoki poziom cen tej żywności.
EN
The increase in consumer education and developing trends in sustainable and informed consumption triggers curiosity for food products with specific natural values. In their article, the authors discussed the problems of assessment of consumer behaviour in the market for organic food, taking into account the phenomenon of informed purchasing decisions of respondents. The surveys were carried out in the selected towns of north-eastern Poland in 2010 and 2013, with the use of the method of face-to-face interview. The surveyed respondents’ declarations show that in the said periods of research there increased the interest in consumption of organic food. An important phenomenon is the growth of respondents’ interest in organic food for its values connected with the prosocial aspects. The attribute of this food, as the respondents indicate, is the fact that production thereof reduces environmental pollution. The respondents declare the need to promote information as regards the importance of conscious use of natural resources on the daily basis, what is a manifestation of the growing ecological awareness of the surveyed individuals. The main barriers of purchases of organic food are the limited accessibility of a full assortment of these products, low number of selling outlets and, first of all, and the high level of prices of this food.
RU
Повышение уровня образования потребителей и пропаганда поведения, свойственного устойчивому и сознательному потреблению, определяют интерес к продуктам питания с естественными ценностями. В статье обсудили вопросы оценки поведение потребителей на рынке экологических продуктов питания с учетом явления сознательных покупательских решений опрашиваемых. Изучение проводили в избранных городах северно-восточной Польши в 2010 и 2013 гг., используя метод прямого интервью. Из заявлений опрошенных респондентов вытекает, что в обсуждаемых периодах изучения повысился интерес к потреблению экологических продуктов питания. Важным явлением стал рост интереса опрошенных к экологической пище ввиду ее ценностей, связанных с просоциальными аспектами. Чертой этой пищи, как указывают опрошенные, является факт, что ее производство ограничивает загрязнение среды. Опрашиваемые заявляют о потребности продвижения ин- формации в области сознательного повседневного использования природных ресурсов, что является проявлением растущей экологической сознательности опрошенных. Основные барьеры покупки экологической пищи – ограниченная доступность полного ассортимента этих продуктов, небольшое количество торговых точек, прежде же всего – высокий уровень цен этой пищи.
Year
Issue
Pages
168-177
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Bywalec Cz. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Castenow D. (1996), Nowy marketing w praktyce, PWE, Warszawa.
 • Grzybowska-Brzezińska M., Rudzewicz A. (2015), Environmental management systems in food processing and production as a source of product value for the customer on the organic food market, ”International Journal of Business Performance Management”, Vol. 16, No. 2/3.
 • Grzybowska-Brzezińska M. (2011), Świadomość ekologiczna konsumentów a ich zachowania na rynku żywności, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, nr 51.
 • Grzybowska-Brzezińska M. (2013), Wpływ instrumentów marketingu ekologicznego na zachowania konsumentów na rynku produktów spożywczych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 775, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 30.
 • Grzybowska-Brzezińska M., Grzywińska-Rąpca M. (2016), Atrybuty żywności ekologicznej determinujące wybory konsumentów, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie”, nr 114.
 • Grzywińska-Rąpca M. (2011), Analiza wydatków na towary i usługi konsumpcyjne gospodarstw domowych w Polsce w latach 2000-2009, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 4/8.
 • Hościłowicz E., Janowska I., Meredyk K. (2008), Instrumenty marketingu jako czynnik ekspansji sektora żywnościowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Warszawa.
 • Janczura D. (2004), Klient, Wydawnictwo Ekonomiczne, Kraków.
 • Kieżel E., Smyczek S. (red.) (2015), Zachowania konsumentów. Procesy unowocześniania konsumpcji, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Klimczyk-Bryk M. (2001), Rola informacji w kształtowaniu proekologicznych zachowań konsumentów, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie”, nr 558.
 • Kobyłko G. (2000), Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Mazurek-Łopacińska K., (1998), Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań.
 • Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4db8870a-879f-4c8e-bb0f-dfcfb9330d6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.