PL EN


2009 | 1(67) | 22-29
Article title

Ocena racjonalności ekonomicznej sprzedaży na własność gruntów Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom wieczystym

Content
Title variants
EN
Appraisal of economic rationale of the Treasury land sales to its lessees
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedstawiona w artykule ocena racjonalności ekonomicznej sprzedaży na własność gruntów Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom wieczystym wykorzystuje metodę symulacji –rozpatrywana jako prognozowanie skutków podejmowanych przez administrację publiczną działań. Ocena ta dotyczy specyficznego zjawiska alokacji zasobów, a ekonomiczne przesłanki decyzyjne rozwiązania dylematu: pozostawić użytkowanie wieczyste czy sprzedać nieruchomość gruntową jej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu wynikają z porównania wyników dwóch – niżej przedstawionych rachunków symulujących: • przyszłą wartość uzyskiwanego z wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej ciągu płatności rocznych oraz • przyszłej wartość lokaty kapitałowej, środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości gruntowej. Zaprezentowane w artykule rachunki symulacyjne wykazują generalną prawidłowość mówiącą, że: oddawanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste na obecnie obowiązujących zasadach (tj. przy stawce procentowej opłat rocznych równej lub niższej od 3%) jest - w sensie ekonomicznym – nieopłacalne dla Skarbu Państwa. Wynika to z rachunków mówiących, że: przyszła wartość sumy płatności rocznych, określona dla 40 lat ich wnoszenia, jest prawie dwa razy niższa od przyszłej wartości kapitału uzyskanego ze sprzedaży tej nieruchomości, ulokowanej w instytucji finansowej (np. w banku) na 40 lat. Prawidłowość tą należy uwzględnić w toku rozpatrywania wniosków dotyczących sprzedaży gruntów Skarbu Państwa dotychczasowym użytkownikom wieczystym. Należy jednak pamiętać, że istota instytucji użytkowania wieczystego ma sens logistyczny, umożliwiając wykorzystanie gruntów Skarbu Państwa dla realizacji ważnych dla kraju lub społeczności lokalnej przedsięwzięć inwestycyjnych (np. mieszkalnictwa, infrastruktury technicznej, sportu i rekreacji, działalności charytatywnej).
EN
The paper presents appraisal of the economic rationale for sales of the Treasury lands to their lessees. Appraisal has been conducted using the method of simulation, applied here to elaborate prognoses of effects onsequences of actions undertaken by public administration bodies. The appraisal refers to particular case of resources’ allocation and the economic conditions of making the decision whether to keep the land under perpetual land lease contract or to sale it to its hitherto lessee. The conditions of such decision are the result of comparison between two simulated calculations: - future value of annual cash flows from the perpetual land lease contract - future value of capital gained from the sale contract of the same land. Simulation of calculations, presented in the paper, confirm the general rule that perpetual land lease under current legal conditions i.e. lease rents amounting to maximum 3% of land price, is not effective for the Treasury in economic terms. This conclusion has been the result of comparisons and simulations stating that future value of annual cash flows lasting for 40 years amounts to half of the future value of capital allocated in bank account for 40 years. This conclusion should be taken into account while assessing the requests for land sales issued by their lessees. Though, it should be added that institution of perpetual land leases has additional logistic rationale, enabling utilization of the Treasury land for strategic local investments such as housing, technical infrastructure, sports and recreational infrastructure, charity purposes.
Year
Issue
Pages
22-29
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego
  • Instytut Rozwoju Miast
References
  • Bień A., Bień W., Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach. Zasady, przykłady i tablice procentowe. Aneks nr 3. Tablice współczynników przyszłej wartości seryjnych płatności (annuitów). Wyd. Difin, Warszawa 2006.
  • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4db99318-d0ff-474a-8ca7-f512727e0c74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.