PL EN


2015 | 9 | 1 | 70-78
Article title

Bezdzietność z wyboru i jej związki z wybranymi zachowaniami konsumpcyjnego stylu życia mieszkańców wsi i miast

Content
Title variants
EN
Childlessness by Choice and Its Relationship with Selected Behaviors of the Consumer Lifestyle Among Rural and Urban Residents
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analiza badań CBOS z 2013 roku ukazuje, że szczęście rodzinne zajmuje pierwsze miejsce wśród wartości, jakimi Polacy kierują się w życiu. Deklaracje te jednak nie przekładają się na życie rodzinne. Celem pracy było ukazanie związków pomiędzy bezdzietnością z wyboru, a zachowaniami konsumpcyjnego stylu życia wśród mieszkańców wsi i miast. Badania przeprowadzono wśród 120 studentów Budownictwa, Rolnictwa, Socjologii i Zdrowia Publicznego, wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego w ramach której zastosowano autorski kwestionariusz ankiety. Wyniki autorek dotyczące aktualnie najważniejszej wartości w życiu respondentów są zbliżone do wyników badań wśród opinii społecznej. Zdecydowana większość ogółu respondentów widzi siebie w roli rodzica w wieku 26-30 lat, jednak znaczny odsetek studentów pojawienie się dziecka w ich życiu w obecnej chwili postrzega jako zagrożenie prokreacyjne. Opinia studentów pokrywa się z najczęstszą obecnie przyczyną bezdzietności z wyboru, czyli rodzicielstwem odraczanym.
EN
The analysis of the CBOS (Public Opinion Research Centre) carried out in 2013 shows that family happiness ranks first among the values which the Poles consider as one guiding their lives. These declarations, however, do not translate into family life. The aim of this study was to show the relationships between the childlessness by choice and consumer lifestyle behaviors among residents of villages and cities. The study was conducted among 120 students of Civil Engineering, Agriculture, Sociology and Public Health, using the method of diagnostic survey in which the author of the study applied a questionnaire. The results obtained by the authors on the currently most important values in the respondents’ lives are similar to the results of surveys of public opinion. The vast majority of the respondents see themselves in the role of a parent at the age of 26-30 years, but a significant proportion of students consider having a child in their life at the moment as a threat to fertility. The opinion of students coincides with the currently most common cause of childlessness by choice, or the so called delayed parenting.
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
70-78
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Terenowy Oddział PTH w Białej Podlaskiej
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 • Terenowy Oddział PTH w Białej Podlaskiej
References
 • Agrillo C., Nelini C. (2008), Childfree by Choice: A Review, Academic journal article from Journal of Cultural Geography, Vol. 25, No. 3, https://www. questia.com/library/journal/1G1-190939793/ childfree-by-choice-a-review (Dostęp: 20-082013).
 • Boguszewski R. (2013), Rodzina - jej współczesne znaczenie i rozumienie. W: Komunikat z Badań, BS/33/2013, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty.php (Dostęp: 24-07-2013).
 • Castells M. (2008), Społeczeństwo w sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Dąbrowska Z. (2003), Małżeństwo jako wartość, Małżeństwo i Rodzina, nr 1(5) Rok II Styczeń-Luty-Marzec, http://www.malzenstwoirodzina. republika.pl/mir5.html#studium (Dostęp: 0607-2013).
 • Fetlińska J. (2008), Bezdzietność w Polsce, W: T. Mazan i in. (red.), Rodzina wiosną dla Europy i świata, Fundacja "Pomoc rodzinie", Łomianki , s. 565-567.
 • Giddens A. (2006), Przemiany intymności: seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hipsz N. (2013), Wieś polska - postawy, Styl życia W: Komunikat z Badań, BS/117/2013, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, http:// www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty.php (Dostęp: 24-07-2013).
 • Hymowitz K. (2008), Bezdzietność nieplanowana i bezdzietność z wyboru. W: T. Mazan i in. (red.), Rodzina wiosną dla Europy i świata, Fundacja "Pomoc rodzinie", Łomianki, s. 568-578.
 • Jarmołowska A. (2009), Psychologiczna problematyka bezdzietności zamierzonej u żon i mężów. W: T. Rostkowska (red.), Psychologia rodziny, Małżeństwo wobec współczesnych wyzwań. Wydawnictwo Dyfin SA, Warszawa, s. 183-194.
 • Kaye P. (2009), Płodność, niepłodność, bezpłodność. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Lis S. (2008), Pojęcie konsumpcji w socjologii i ekonomii, W: D. Markowski, P. Setlak (red.), Społeczeństwo konsumpcyjne, uwarunkowania społeczne i kulturowe, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Tarnobrzeg, s. 27-34.
 • Rządowa Rada Ludnościowa (2013), Założenia Polityki Ludnościowej Polski 2013. Projekt. Warszawa, s.14-50.
 • Skwarek B. (2006), Wpływ adopcji dziecka na jakość związku małżeńskiego. Wydawnictwo Uniwersytet Opolski, Opole, s.32-40.
 • Sytuacja Demograficzna Polski. Raport 20082009, 2010-2011. Rządowa Rada Ludnościowa Warszawa.
 • Trębicka M. (2010), Człowiek współczesny jako członek społeczeństwa konsumpcyjnego, W: M. Nowak , B. Wołosiuk (red.), Skuteczność profilaktyki i resocjalizacja - utopie a rzeczywistość, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 65-69.
 • Wacławik S. (2012), W stronę społeczeństwa bez dzieci - przyczyny celowej bezdzietności, PALIMPSEST Czasopismo Socjologiczne, nr 2, s. 22-38.
 • Więckiewicz B. (2010), Konsumpcjonizm jako nowy styl życia współczesnego społeczeństwa polskiego. W: Daszykowska (red.), Przemiany wartości i stylów życia w ponowoczesnych, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa, s.178-186.
 • Dane statystyczne GUS www.stat.gov.pl/gus/5840_13370_PLK_HTML. htm, (Dostęp: 18-06-2013)
 • Dane Eurostatu, Data Explorer www.eurostat.europa.eu/nuie (Dostęp: 10-082013)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4dc3a0c0-e061-4cb9-a2bf-c3ae6fd46692
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.