PL EN


2013 | 2 | 5 | 209-219
Article title

Identyfikacja obszarów dysfunkcyjnych w polisach business interruption (BI)

Content
Title variants
EN
Identification of dysfunctional areas in business interruption poli-cies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule dokonano identyfikacji zjawisk dysfunkcyjnych występujących w ubezpieczeniu business interruption. Na wstępie przedstawiono ogólną charakterystykę polisy business interruption oraz sformułowano własną definicję tego pojęcia. Następnie przy wykorzystaniu danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz wyników badań wtórnych określono szacunkową wielkość rynku BI w Polsce. W ostatniej części artykułu zaprezentowano zewnętrze i wewnętrzne bariery ograniczające wykorzystanie ubezpieczenia business inter-ruption przez polskie przedsiębiorstwa. W zakończeniu wskazano na pewne działania ze strony zakładów ubezpieczeń, których podjęcie mogłoby się w najbliższym czasie przyczynić do dalszego rozwoju tego typu ochrony ubez-pieczeniowej na polskim rynku.
Year
Volume
2
Issue
5
Pages
209-219
Physical description
Contributors
 • Dr, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, pokój 212, agnieszka.pawlowska@wzieu.pl
References
 • 1. Bera A. (2012), Ochrona ubezpieczeniowa w działalności mikro- i małych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie- go, Szczecin.
 • 2. Bera A. (2005), Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspierający politykę kredytową przedsiębiorstw wobec odbiorców, Wydawnictwo Fun-dacja Warta, Warszawa.
 • 3. Berling-Łapińska E. (1999), Business Interruption, „Business Forum” nr 5.
 • 4. Bobrek M. (2011), Kluczowe ubezpieczenie, „Miesięcznik Ubezpiecze-niowy” nr 2.
 • 5. Czuba T., Pietrzak J., Szczepaniec M. (2010), Raport z badania syndy-katowego, Finanse MŚP 2010: Rynek usług ubezpieczeniowych, Qualifact – Badania rynkowe i doradztwo, Gdańsk.
 • 6. Domańska D. (2012), Ubezpieczenie utraty zysku w praktyce, Semina-rium Ubezpieczeniowe Insurance Meeting Point, Warszawa.
 • 7. Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania (2009), Zadora H. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • 8. Friedel S. (2012), Business interruption – standard dobry dla wszystkich?, Raport Specjalny „Forbes” nr 6.
 • 9. Jęksa Z. (1999), Ubezpieczenia majątku i zysku firmy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • 10. Kołosowska B. (2008), Świadomość ubezpieczeniowa a świadomość potrze-by bezpieczeństwa, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu nr 7, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Toru-niu, Toruń.
 • 11. Pawłowska-Kłąb U. (2006), Wybrane aspekty wpływające na decyzję przedsiębiorstwa o zawarciu umowy ubezpieczenia kredytu kupieckiego, w: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Tomkiewicz E. (red.), Zeszyty Naukowe nr 70, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • 12. Polski rynek ubezpieczeniowy 2010 (2011), w: Studia i analizy staty-styczne, Błażej M. (red.), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • 13. Skibińska R. (2012), Wsparcie dla przedsiębiorstwa w czasie przestoju, „Rzeczpospolita” nr 27.
 • 14. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4dcae0ce-b156-4509-96fc-c530b5f55cd2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.