PL EN


2015 | 4 | 3-16
Article title

Complaints Act 2015 – a New Measure of Customer Protection on the Polish Insurance Market

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Ustawa reklamacyjna – nowy element ochrony konsumenta na polskim rynku ubezpieczeń
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
On 5 August 2015 the Sejm passed the Act on the handling of complaints by financial market organisations and on the Financial Ombudsman. The Complaints Act was signed by the President of Poland on 25 August 2015 and came into force (except for article 62 and Chapter 4) on 11 October 2015. The new law was adopted in order to improve the protection of persons (in particular consumers) who use financial services. This purpose is to be achieved by setting out the procedures and time-frames for the processing of complaints by financial market organisations. Upon its implementation, the Complaints Act is expected to ensure that complaints filed by clients of financial market institutions, including those of insurance companies, are settled in a timely manner and out of court. Since the Act is relatively short and applies universally to the entire financial services sector, it contains a large number of very general rules. This may mean that a case-by-case application of the Complaints Act may bring about an array of difficulties in interpretation caused by the fact that the applied provisions may fail to address the distinctive characteristics of a given type of service or activity. The purpose of the paper is to introduce and analyse key features of the Complaints Act.
PL
W dniu 5 sierpnia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Przedmiotowy akt został podpisany przez Prezydenta RP dnia 25 sierpnia 2015 r., a wszedł w życie (za wyjątkiem art. 62 oraz rozdziału 4) dnia 11 października 2015 r. Nowe regulacje prawne zostały przyjęte w celu podniesienia poziomu ochrony osób (w szczególności konsumentów) korzystających z usług finansowych. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez określenie trybu, jak i terminów rozpatrywania reklamacji przez podmioty rynku finansowego. Efektem wdrożenia ustawy reklamacyjnej ma być szybkie, pozasądowe załatwianie reklamacji klientów rynku finansowego, a więc i zakładów ubezpieczeń. Ponadto z uwagi na fakt, iż mamy do czynienia z aktem stosunkowo krótkim oraz uniwersalnym dla całego sektora usług finansowych, to zawiera on szereg norm cechujących się dużym stopniem ogólności. Może doprowadzić do różnorakich trudności interpretacyjnych, nieuwzględniających charakterystyki danego rodzaju usług czy działalności. Celem artykułu jest prezentacja i analiza najważniejszych regulacji ustawy reklamacyjnej.
Year
Issue
4
Pages
3-16
Physical description
Contributors
 • head of the Department of Insurance Law at the Nicolaus Copernicus University in Toruń
 • Department of Insurance Law at the Nicolaus Copernicus University in Toruń, legal counsellor, a member of the Regional Association of Legal Counsellors in Toruń
 • Department of Insurance Law at the Nicolaus Copernicus University in Toruń
References
 • Act on the handling of complaints by financial market organisations and on the Financial Ombudsman of 5 August 2015, Journal of Laws of 2015, item 1348
 • Act on Compulsory Insurance, the Insurance Guarantee Fund and the Polish Motor Insurers’ Bureau of 22 May 2003, a uniform text published in the Journal of Laws 2013, item 392, as amended
 • Civil Code, Journal of Laws of 2014, item 121
 • D. Maśniak [in:] Z. Brodecki, M. Glicz, M. Serwach (Eds.), Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz. Tom I. Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu rynku ubezpieczeń, LEX/El. 2010.
 • Kowalewski (Ed.), Prawo Ubezpieczeń Gospodarczych (Third Issue), Bydgoszcz-Toruń 2006
 • E. Kowalewski, M.P. Ziemiak, Ustawa reklamacyjna a obrót ubezpieczeniowy. Część I, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2015, nr 3
 • Insurance Activity Act of 22 May 2003, a uniform text published in the Journal of Laws 2015, item 1206
 • Judgment of the Supreme Court of 19 July 2012, case no. II CSK 653/11 (LEX 1230055).
 • K. Knoppek [in:] H. Dolecki, T. Wiśniewski (Eds.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1-366, LEX/El. 2013
 • K. Radkiewicz, Opinia BCC do projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Ubezpieczonych, http://inwestycje.pl/finanse_osobiste/Opinia-BCC-do-projektu-ustawy-o-rozpatrywaniu-reklamacji-przez-podmioty-rynku-finansowego-i-o-Rzeczniku-Finansowym;264352;0.html
 • Konfederacja Lewiatan, Uwagi do projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – druk 3430 http://konfederacjalewiatan.pl/legislacja/opinie/prawo-ogolnogospodarcze/1/uwagi_do_projektu_ustawy_o_rozpatrywaniu_reklamacji_przez_podmioty_rynku_finansowego_i_o_rzeczniku_finansowym__druk_343
 • Kontrowersyjny zapis usunięty z „reklamacyjnego” projektu, http://gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=56870:kontrowersyjny-zapis-usunity-z-reklamacyjnego-projektu&catid=100&Itemid=103
 • Leszczyna: MF nie chce likwidacji Rzecznika Ubezpieczonych, http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/879433,leszczyna-mf-nie-chce-likwidacji-rzecznika-ubezpieczonych.html
 • Opinia Sądu Najwyższego do poselskiego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Ubezpieczonych http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/119EE3BAA4464324C1257E7A002B79B3/%24File/3430-007.pdf,
 • Postal Law Act of 23 November 2012, Journal of Laws 2012, item 1529
 • Regulation of the Minister of Administration and Digitisation of 26 November 2013 on complaints relating to postal services, Journal of Laws 2013, item 1468
 • Uzasadnienie do Poselskiego projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, Parliamentary Paper No. 3430, p. 12, http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/0BB6C339F594749CC1257E510039B079/%24File/3430.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4dcd640c-bbd1-43a7-85ab-08306c386dc4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.