PL EN


2016 | 7(1)/2016 | 492-500
Article title

Implementácia projektového vyučovania v bez-pečnostnom vzdelávaní v predmete technické bezpečnostné prostriedky

Content
Title variants
EN
Implementation of project method of teaching in security education in the subject of technical security equipment
Languages of publication
SK
Abstracts
SK
Článok bude pojednávať o projektovom vyučovaní a jeho aplikácii v predmete Technické bezpečnostné prostriedky vyučovaného na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Uplatňovanie projektového vyučovania pomáha zvyšovať efektivitu a kvalitu vyučovacieho procesu, motivuje a aktivuje študentov. Projektové vyučovanie podporuje individuálnu aktivitu, tvorivosť, vzájomnú komunikáciu, zodpovednosť a schopnosť začleniť daný problém do rôznych oblastí.
EN
The article will discuss the project method of teaching and its application in the subject of Technical Security Equipment taught at the University of Security Management in Košice. The application of project method of teaching helps increase the efficiency and quality of the teaching process, motivates and activates students. Project method of teaching encourages individual activity, creativity, mutual communication, responsibility and the ability to incorporate the issue into different areas
Contributors
 • Katedra kybernetickej bezpečnosti, Ústav občianskej bezpečnosti, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
author
 • Katedra kybernetickej bezpečnosti, Ústav občianskej bezpečnosti, Vysoká škola bezp-ečnostného manažérstva v Košiciach
 • Katedra humanitných vied, Ústav humanitných a technologických vied, Vysoká škola bezp-ečnostného manažérstva v Košiciach
 • Katedra humanitných vied, Ústav humanitných a technologických vied, Vysoká škola bezp-ečnostného manažérstva v Košiciach
References
 • BAJTOŠ, J. 2003. Teória a prax didaktiky. Vydavateľstvo žilinskej univerzity EDIS, Žilina. 2003, ISBN: 80-8070-130-XM.
 • HARAUSOVA, H.: Ako aktivujúco učiť odborné predmety. Metodicko - pedagogické centrum. Bratislava 2011. ISBN 978-80-8052-396-1
 • KOVÁČOVÁ, L. 2010: Bezpečnostné vzdelávanie z pohľadu vysokoškolskej pedagogiky, 3. medzinárodná vedecká konferencia, VŠBM v Košiciach 2010, ISBN 978-80-89282-44-9
 • KOVÁČOVÁ, L. 2013: Efektívne a inovatívne trendy procesu vzdelávania bezpečnostných pracovníkov v podmienkach vysokých škôl, Košická bezpečnostná revue, Roč. 3, č. 1, 2013, ISSN 1338-4880
 • KOVÁČOVÁ, L. a kol. 2015: Možnosti inovácie procesu bezpečnostného vzdelávania, Metodická príručka k využívaniu inovatívnych metód a foriem vzdelávania, VŠBM v KE, Košice 2015, ISBN 978-80-89282-91-3
 • PRUCHA, J. – WALTEROVÁ, E. – MAREŠ, J. 2009. Pedagogický slovník. Nové, rozšírené a aktualizované vydání. Portál, s. r. o., Praha 2009. 400 s. ISBN 978-80-7367-647-6
 • RAČKOVÁ, Z. 2013. Využitie medzipredmetových vzťahov v projektovom vyučovaní na ZŠ. Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe. Metodicko-pedagogické centrum. Banská Bystrica. 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4dcef389-fe05-4615-9301-0642a7796524
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.