PL EN


2014 | 6 (353) | 62-77
Article title

Innowacyjność przedsiębiorstw powiatu wałeckiego w latach 2009-2013

Content
Title variants
EN
Innovativeness of Enterprises of the Wałcz District in 2009-2013
RU
Инновационность предприятий Валецкого повята в 2009-2013 гг.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem przeprowadzonych badań było ukazanie działalności innowacyjnej w powiecie wałeckim w latach 2009-2013 oraz określenie wiedzy i potrzeb przedsiębiorstw w zakresie dostępu do innowacji i źródeł jej finansowania, zdiagnozowanie stanu obecnego oraz barier wdrażania innowacji w tym powiecie. Realizacja celu artykułu pozwoliła na zweryfikowanie przyjętej hipotezy, iż co najmniej połowa firm w powiecie wałeckim wdrożyła w latach 2009-2013 innowacje i większość z nich sfinansowała je z własnych środków. Badanie przeprowadzono w postaci ankiety internetowej obejmującej pytania zamknięte i otwarte. Według wyników badania aż 60% przedsiębiorców powiatu wałeckiego deklaruje, że wdrożyło w swojej firmie innowacje, a 64% planuje je wdrożyć w najbliższych trzech latach. W głównej mierze są to przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą. Większość z nich prowadzi działalność wyłącznie w regionie. Dominują mikroprzedsiębiorstwa, a wśród badanych przedsiębiorców-innowatorów − mężczyźni. Innowacje wdrażają najczęściej firmy funkcjonujące na rynku dłużej niż 3 lata. Jednak niewielu przedsiębiorców skorzystało z dotacji unijnych w celu sfinansowania działalności innowacyjnej. Artykuł ma charakter badawczy z praktycznym i społecznym zastosowaniem. Wskazano w nim między innymi na rodzaj i wartość finansową wdrożonych w badanym regionie innowacji w MSP, branże, w których je wdrożono oraz źródła finansowania zmian. Pokazano, jakie innowacje planują wdrożyć badane firmy w najbliższych trzech latach oraz potrzeby przedsiębiorców-innowatorów w zakresie pomocy naukowców w inicjowaniu i wdrażaniu innowacji oraz w poszukiwaniu źródeł służących finansowaniu zmian. Badanie może stanowić kluczowe źródło informacji dla monitorowania innowacji w badanym regionie.
EN
An aim of the carried out surveys was to present innovative activities in the Wałcz District in 2009-2013 and to define the enterprises’ knowledge and needs as regards their access to innovation and sources of its financing, to diagnose the current state and barriers in implementation of innovations in this district. Implementation of the aim of the article allowed verification of the adopted hypothesis that at least half of firms in the Wałcz District implemented in 2009-2013 innovations and most of them financed them by their resources. The surveys were carried out in the form of Internet poll including closed-end and open questions. According to the research findings, as much as 60% of enterprises of the Wałcz District declare that they have implemented in their firm innovations, and 64% plan to implement them in the next three years. They are mainly entrepreneurs carrying out their individual business. Most of them carry out activities exclusively in the region. There prevail microenterprises and, among the enterprises innovators surveyed, men. Innovations are most often implemented by firms functioning in the market longer than for 3 years. However, not many entrepreneurs made use of EU subventions for financing their innovative activities. The article is of the research nature with practical and social application. The authors indicated in it, inter alia, the type and financial value of the innovations implemented in the region in question into SMEs, the branches where they were implemented, and sources of financing changes. They showed what innovations the firms surveyed plan to implement in the next three years as well as the needs of entrepreneurs innovators as regards assistance of researchers in initiating and implementing innovations and in searching for sources serving change financing. The survey may be the key source of information for the purpose of monitoring innovations in the region in question.
RU
Цель проведенных исследований – указать инновационную деятельность в Валецком повяте в 2009-2013 гг. и определить знания и нужды предприятий в области доступа к инновации и источникам ее финансирования, поставить диагноз нынешнего состояния и барьеров во внедрении инноваций в этом повя- те. Осуществление цели статьи позволило верифицировать принятую гипотезу, что по крайней мере половина фирм в Валецком повяте внедрила в 2009-2013 гг. инновации и большинство из них финансировала за счет собственных средств. Обследование провели в форме интернет-опроса, содержащего закрытые и открытые вопросы. По результатам обследования даже 60% предпринимателей Валецкого по- вята заявляют, что они внедрили в своей фирме инновации, а 64% планируют внедрить их в течение ближайших трех лет. В основном это предприниматели, осуществляющие индивидуальную экономическую деятельность. Большин- ство из них осуществляют деятельность исключительно в регионе. Преобладают микропредприятия, а среди обследуемых предпринимателей-инноваторов – мужчины. Инновации чаще всего внедряют фирмы, действующие на рынке больше 3 лет. Однако немногие предприниматели воспользовались дотациями Евросоюза для финансирования инновационной деятельности. Статья имеет исследовательский характер с практическим и социальным применением. В ней указали, в частности, вид и финансовую стоимость внедренных в обследованном регионе инноваций в МСП, отрасли, в которых их внедрили, а также источники финансирования изменений. Показали, какие инновации планируют внедрить обследуемые фирмы в ближайшие три года, а также потребности предпринимателей-инноваторов в отношении помощи ученых в инициировании и внедрении инноваций, а равно в поиске источников финансирования изменений. Обследование может быть основным источ- ником информации для наблюдения за инновациями в обследуемом регионе.
Year
Issue
Pages
62-77
Physical description
Dates
published
2014-11-2014-12
Contributors
References
  • Fabrowska P. (2011), Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Ecorys Polska, Warszawa-Kraków .
  • Gaczek W. M. (2005), Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności gospodarki regionu, (w:) Gaczek W.M. (red.), Innowacje w rozwoju regionu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
  • Innovation Union Scoreboard 2014 (2014), European Commission, European Union.
  • Klonowski D. (2009), Innowacyjność sektora MSP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka finansowa, Sprawne Państwo, Program Ernst & Young, Warszawa.
  • Olechnicka A.(2007), Innowacyjność polskich regionów, (w:) Gorzelak G. (red.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2008), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, Warszawa.
  • http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/
  • http://www.mir.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/strony/start.aspx
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4dd277d0-29b0-4d84-bb0b-5f35b799022d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.