PL EN


2013 | 36 | 293-316
Article title

Bezrobocie jako skutek przemian na rynku pracy

Content
Title variants
EN
Unemployment as the socio-economic effect against labour market turbulence
Conference
36
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bezrobocie pociąga za sobą bardzo wiele niekorzystnie wpływających na społeczeństwo róż-nych skutków. Skutki ekonomiczne w wielu publikacjach na temat bezrobocia zawsze wymienia-ne są jako pierwsze. W skali makroekonomicznej skutki te pociągają za sobą drenaż finansów publicznych na zasiłki i inne świadczenia socjalne dla osób dotkniętych bezrobociem. Zjawisko to, jak już wspomniano w opracowaniu, pociąga za sobą również zmniejszenie do-chodów budżetowych państwa, ze względu na brak płacenia przez bezrobotnych podatków dochodowych i składek ubezpieczeniowych. Praca jest w tym kontekście bardzo ważnym czynnikiem produkcji a masowe bezrobocie oznacza niepełne wykorzystanie tego, tak ważnego dla gospodarki czynnika. Ponadto, oczywistą rzeczą jest to, że bardzo często osoby, które nie mogą znaleźć zatrudnienia zmuszone są do emigracji zarobkowej lub zgubnej dla państwa pracy „na czarno”. Bezrobocie jest zjawiskiem nowym w polskim społeczeństwie, dlatego wzbudza ogromne kontrowersje. W Polsce zjawisko to pojawiło się dopiero w latach 90. XX wieku wraz z rozpoczę-ciem procesów transformacji ustrojowej. Zmiana ustroju spowodowała nie tylko zmiany politycz-ne, ale przede wszystkim gospodarcze i to nie tylko w tym kraju. Bezrobocie może mieć dla społeczeństwa również konsekwencje patologiczne. Przyczyny bezrobocia w rozwiniętych krajach zachodnich mają inną naturę. Ma ono swe źródło przede wszystkim w postępie technicznym, wprowadzaniu nowych technologii, które zastępują pracę ludzką podnosząc jednocześnie wydajność pracy, co przy wysokich płacach opłaca się przedsię-biorcom. Wcale nie jest łatwo znaleźć niedwuznaczną definicję bezrobocia, możliwą do zaakceptowa-nia zarówno przez badaczy, polityków, jak i osoby zajmujące się praktycznymi aspektami tego zjawiska i generowanymi przez nie skutkami. Przyczyną takiej sytuacji jest to, że zjawisko, z jakim mamy tu do czynienia, bywa określane jako złożone, wielowymiarowe, „wymykające się” poznaniu. Trudno wskazać na znaczenia bezpośrednio odnoszące się do całościowo ujmowanego zjawiska bezrobocia, jak również trzeba odwoływać się do ustaleń konwencjo¬nalnych.
EN
Unemployment involves a lot of very negative impact on society of different effects. The economic impact in a number of positions on unemployment are always mentioned first. The macroeconomic effects of these involve drainage of public finance benefits and other social benefits for people affected by unemployment. This phenomenon, as already mentioned in the study involves the reduction of the state budg-et revenues, due to the lack of payment of the income taxes and unemployment insurance premi-ums. Work is in this context, a very important factor of production and mass unemployment is under-utilization of such an important factor for the economy. In addition, the obvious thing is that very often people who can not find employment are forced to emigrate or fatal to your work 'black'. Unemployment is a new phenomenon in the Polish society because arouses great controver-sy. In Poland, this phenomenon has appeared only in the 90.tych twentieth century with the start of the transition process. Change of regime change resulted not only in political, but also economic and not just in this country. Unemployment can have on society, the consequences of pathological. The causes of unem-ployment in developed Western countries have a different nature. It has its source primarily in the technological implementation of new technologies that replace human work while increasing productivity, as the high wages it pays to entrepreneurs. It's not easy to find an unambiguous definition of unemployment is acceptable to both the re-searchers, politicians and those involved in the practical aspects of this phenomenon and the ef-fects generated by them. The reason for this is that the phenomenon with which we are dealing, sometimes referred to as a complex, multi-dimensional, "elude" cognition. It is difficult to point out the importance of directly relevant to the whole captured of unemployment, as well as the need to resort to conventional arrangements.
Year
Issue
36
Pages
293-316
Physical description
Contributors
  • Instytut Socjologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U.z 1997 r., nr 25, poz. 128, art 19, pkt 1, 2, 3).
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 99, poz. 1001, art. 62).
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 99, poz. 1001, art. 2, pkt 2).
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz. 415, art. 36, pkt 1).
  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz. 415, art. 71, pkt 1).
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowe-go, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2004 r., nr 219, poz. 222, § 1, § 2, § 2.1, § 3.1, § 4, § 7.1)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie reje-stracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 262, poz. 2607, § 4.4, § 5.1, § 5.3)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4dd73566-70e4-4e09-a3c6-1d1a9a190c28
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.