PL EN


2014 | 4(41) | 126–137
Article title

Naród jako fenomen kultury: przegląd wybranych kulturowych koncepcji narodu w polskiej literaturze przedmiotu

Title variants
EN
Nation as a cultural phenomenon: a review of selected cultural conceptions of nation in Polish literature
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W swym artykule podejmuję próbę przedstawienia istotnych kulturowych koncepcji narodu, jakie pojawiły się w polskiej socjologii, historii idei, filozofii czy teologii. Pomimo różnic, wszyscy wymienieni przeze mnie autorzy zwracają uwagę na fakt, że podstawą kształtowania narodu jest kultura. Uczestnictwo we wspólnocie naro¬dowej wydaje się jednym z najważniejszych aspektów życia społecznego człowieka. Wspólnota narodowa – poprzez wspólny język, historię i obyczaje – przenika przez inne struktury, jest naszą codziennością od najmłodszych lat, a poczucie więzi z narodem i ojczyzną jest czymś naturalnym. Jednak należy pamiętać, że podejście kulturowe, kładące nacisk na fakt, iż naród jest fenomenem kultury, nie jest jedynym pojawiającym się w rozważaniach o narodzie. Równie istotne wydają się koncepcje, według których naród określa się poprzez historyczną charakterystykę nacjonalizmu, etniczności i etnocentryzmu oraz poprzez porównywanie narodu z państwem.
EN
In my article, I attempt to present a significant cultural conception of the nation, which occurred in Polish sociology, history of ideas, philosophy or theology. Despite the differences, all mentioned authors draw attention to the fact that culture is the root of the nation. Participation in a national community seems to be one of the most important aspects of human social life, in terms of shaping identity. Com¬mon language, history and customs, have an impact on the other structures of our everyday life starting the early age, and sense of connectedness with the nation and the homeland is natural for every person. However, the cultural approach, empha¬sizing the fact that the nation is a cultural phenomenon, is not the only one in the deliberations of the nation. Equally important seem to be concepts which define the nation by the historical characteristics of nationalism, ethnicity and ethnocentrism characteristics and also by comparison of the nation with the country.
Keywords
Contributors
  • Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ddb0cbc-4dec-4256-b27b-0f251b8c8e03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.