PL EN


2013 | 8 |
Article title

Konsekracja zakonna a wezwanie do ubóstwa w kontekście nauczania papieża Franciszka

Authors
Content
Title variants
EN
Religious Consecration and the Call to Poverty in the Context of the Teaching of Pope Francis
Languages of publication
Abstracts
PL
Papież Franciszek wiele miejsca w trakcie swoich wystąpień poświęca zagadnieniu nowej ewangelizacji. Dostrzega obszary, które wymagają szczególnej troski Kościoła. Jednym z nich jest problem ubóstwa. Zachęca cały lud wierny do zaangażowania się w przemianę tej sytuacji. Brak reakcji i zaangażowania się ludzi odpowiedzialnych w sprawę ubogich jest zdaniem Ojca świętego wyrazem ubóstwa całego społeczeństwa i przejawem „kultury odrzucenia”. Stanowi w pewien sposób jeden z negatywnych skutków kultury dobrobytu. Papież bardzo dobitnie określa to zjawisko: „globalizacją zobojętnienia”, nawołując jednocześnie do stałej troski o osoby ubogie i porzucone i szeroko rozwiniętej akcji zapobiegania ubóstwu i pomocy ubogim. Apel ten adresuje do ludzi wszystkich stanów życia w Kościele. Szczególne wyzwanie kieruje do osób konsekrowanych, zachęcając ich do kontemplacji Jezusa ubogiego, do konsekracji życia poprzez wierne realizowanie ślubu ubóstwa oraz do apostolstwa pośród ubogich i marginalizowanych. Taka postawa zakonników i zakonnic przyczyni się do ich uświęcenia, dania świadectwa światu o miłości względem ubogich, i choć częściowo zaradzi aktualnym potrzebom osób, wśród których żyją i posługują.
EN
Pope Francis often speaks about the new evangelization. He notices areas that need a special care of the Church. One of them is the problem of poverty. The Pope encourages all the faithful to engage in the transformation of this situation. It can be called a “throwaway culture” and a sign of real poverty of the whole society when people remain indifferent to the cause of the poor. It is one of the negative consequences of the culture of prosperity. The Pope also calls it a “globalisation of indifference” and calls on all people of the three states in the Church to care for those who are poor and abandoned and to act against poverty. In a particular way Francis addresses his appeal to the consecrated persons, encouraging them to contemplate the poor Jesus, to the consecration of their lives through a faithful fulfilment of their vow of poverty and to the apostolate among the poor and the marginalized. By means of such an attitude of men and women religious they would contribute to their own sanctification, to bearing witness to love to the poor before the world and at least partly they will help those in need among whom they live and serve.
Year
Volume
8
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ddb6a45-3aa8-46b7-b27a-918b34febb64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.