PL EN


2015 | 1(26) | 71-80
Article title

Koncepcja modelu polityki informacyjnej uczelni publicznej w kontekście zrównoważonego zarządzania

Content
Title variants
EN
Concept of model of information policy public university in the context of sustainable management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polityka informacyjna uczelni publicznej spełnia dwa główne cele: służy wypełnianiu obowiązku informacyjnego oraz jest elementem kształtowania wizerunku i marki. Odnośnie do zarządzania uczelnią i wyzwań dobrego rządzenia, kształtowanie tej polityki wymaga pogodzenia postulatu skuteczności i efektywności z postulatem racjonalnego harmonizowania praktyki operacyjnej z potrzebami interesariuszy oraz otoczenia. Warto rozważać to w kontekście zrównoważonego zarządzania, w trzech ujęciach: ładu korporacyjnego, zrównoważonego rozwoju oraz harmonijnego doboru metod zarządzania. Zarówno znane przykłady, jak i luka pomiędzy praktyką a oczekiwaniami uzasadniają poszukiwanie modelu satysfakcjonującej polityki informacyjnej. Uczelnie publiczne są szczególnym przykładem takich potrzeb i dobrym polem do prowadzenia badań. W odróżnieniu od podmiotów administracji publicznej, które cechuje monopolistyczna pozycja, uczelnie konkurują między sobą i ich marka ma wpływ na popularność wśród interesariuszy zewnętrznych.
EN
Information policy of public university meets two main objectives: fulfilling an obligation to provide information and being a part of image and brand development. For the management of the university and in the context of challenges of good governance, the shaping of this policy requires a reconciliation of the postulate of the efficiency and effectiveness of the postulate of rational harmonizing operational practices with the needs of stakeholders and the environment. It should be considered in the context of sustainable management from three perspectives: corporation harmony, balanced management and harmonious selection of methods of management. Both publically known examples as the gap between practice and expectations justify search for a model of satisfactory information policy. Public universities are a particular example of such needs and a good field of research. In contrast to government entities, which are characterized by monopolistic position, universities compete with each other and their brand has an impact on the popularity among external stakeholders.
Year
Issue
Pages
71-80
Physical description
Dates
published
2015-01
Contributors
 • Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 • Politechnika Warszawska, plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, Poland, Tel. +48 22 629 74 84
References
 • Dworak, J. (2013). Kapitał edukacyjny jako determinanta atrakcyjności szkoły wyższej. W: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.). Marketing w szkole wyższej. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. ISBN 978-83-7205-329-9.
 • Ewolucja marki "Politechnika Warszawska" (2014). Dział Wspierania Badań Społecznych Politechniki Warszawskiej. Materiały wewnętrzne Politechniki Warszawskiej.
 • Geryk, M. (2012). Społeczna odpowiedzialność uczelni. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. ISBN 978-83-7378-691-2.
 • Grudzewski, W., Hejduk, I., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2009). Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcja, narzędzia, zastosowanie. Kraków: Wolters Kluwer. ISBN 978-83-7526-660-3.
 • Hall, H. (2013). Marketing partnerski jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnej uczelni. W: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.). Marketing w szkole wyższej. Istota i znaczenie marki. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. ISBN 978-83-7205-329-9
 • Hirschman, A.O. (2007). Against parsimony: Three easy ways of complicating some categories of economic discourse. W: P. Sztomka, M. Kucia (red.). Socjologia. Lektury. Kraków: Znak. ISBN 83-240-0597-8.
 • Iwankiewicz-Rak, B., Shulgina, L. (2013). Misja – marka – wizerunek uczelni – relacje wzajemne. W: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.). Marketing w szkole wyższej. Istota i znaczenie marki. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. ISBN 978-83-7205-329-9
 • Kamińska, A., Zawiła-Niedźwiecki, J. (2013). Aksjologiczne podstawy projektowania strategii organizacji w koncepcji zrównoważonego zarządzania JAKAZON. W: L. Karczewski, H.A. Kretek (red.). Etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność organizacji jako wyzwanie XXI wieku. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej. ISBN 978-83-64056-31-4.
 • Kamińska, A., Zawiła-Niedźwiecki, J. (2014). Zasady polityki informacyjnej uczelni publicznej (referat przyjęty na konferencję naukową "Problemy i perspektywy organizacji i zarządzania w społeczeństwie ryzyka"). 5.11.2014, Łódź. Politechnika Łódzka.
 • Ostrowski, A. (2013). Uniwersytet jako przestrzeń konfliktu wiedzy i informacji. Przyczynek do analizy posttradycyjnego systemu eksperckiego. W: G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.). Marketing w szkole wyższej. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. ISBN 978-83-7205-329-9.
 • Paliwoda-Matiolańska, A. (2014). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 978-83-255-6213-7.
 • Putnam, R. (2007). Społeczny kapitał a sukces instytucji. W: P. Sztompka, M. Kucia (red.). Socjologia. Lektury. Kraków: Znak. ISBN 83-240-0597-8.
 • Szacki, J. (2004). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13844-0.
 • Sztompka, P. (2014). Uniwersytet współczesny, zderzenie dwóch kultur. XX konferencja PROM. Kraków. Materiał niepublikowany.
 • Valla, M. du (red.) (2011). Raport końcowy "Modele zarządzania uczelniami w Polsce". Kraków: Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Wojtyła, K. (2000). Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ISBN 83-85291-67-9.
 • Zawiła-Niedźwiecki, J. (2014). Granulacja zrównoważonego zarządzania (referat przyjęty na VIII konferencję naukową "Strategie zarządzania przedsiębiorstwami informacyjnymi"). 16‒18.09.2014, Zakopane. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ddb992b-b03d-40e3-af00-5dcd0babcf7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.