PL EN


2016 | 9 | 105-115
Article title

Wyzwania w zakresie edukacji statystycznej społeczeństwa

Content
Title variants
EN
Challenges to statistical education of the society
RU
Ожидания общества в области статистического обучения
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule omówiono najnowsze wyzwania badawcze i dydaktyczne związane z edukacją statystyczną społeczeństwa. Rewolucja technologiczna powoduje radykalne zmiany życia gospodarczego i społecznego. Wymagają one przekształcenia sposobu myślenia i działania. Społeczeństwu potrzebna jest statystyka, która dostarcza informacji o kraju i jego sąsiadach, ponieważ dzięki niej obywatele mogą aktywnie uczestniczyć w procesach demokratycznych. Te nowe warunki określają zadania stawiane przed statystykami — rozwijanie umiejętności statystycznych oraz dostosowanie przekazu informacji statystycznej do potrzeb obywateli.
EN
The article discusses the latest challenges of research and teaching related to statistical education of the society. The technological revolution change the economic and social life radically. They require a transformation of the way of thinking and acting. Society need statistics that provides information about the country and its neighbors. Through statistics citizens can actively participate in democratic processes. These new conditions define the tasks set for the statisticians — to develop statistics skills and adapt statistical information to the needs of citizens.
RU
В статье рассматриваются последние проблемы исследования и преподавания в области образования статистического общества. Научно-техническая революция влияет на изменения экономической и социальной жизни. Изменения трубуют трансформации мышления и действия. Общество нуждается в статистике, которая предоставляет информации о стране и ее соседях. Благодаря ее граждане могут активно участвовать в демократических процессах. Новые условия определяют задачи, поставленные статистике — развивать статистические знания и регулировать поток статистических информаций согласно потребностям граждан.
Year
Issue
9
Pages
105-115
Physical description
Dates
published
2016-09
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Domański, Cz., Jędrzejczak, A. (2015). Statistical computing in information society. Folia Oeconomica Stetinensia, De Gruyter Open, s. 145—152.
 • Gal, I. (2002). Adult Statistical Literacy: Meanings, Components, Responsibilities. International Statistical Review, vol. 70, s. 1—25.
 • Gal, I. (2003). Teaching for Statistical Literacy and Services of Statistics Agencies. The American Statistician, vol. 57, no. 2.
 • Kordos, J. (1999). Prace badawcze w zakresie edukacji statystycznej. Kwartalnik Statystyczny, nr 4, s. 45—47.
 • Kordos, J. (2001). Czterowymiarowa struktura myślenia statystycznego w badaniu empirycznym. Kwartalnik Statystyczny, R. III, nr 1, s. 55—57.
 • Moore, D. (Ed) (2001). Les représentations des langues et de leur apprentissage. Références, modeles, données et méthode. Paris, Coolection Crédif — Essais, Didier.
 • Steen, L.A. (2001). Mathematics and Democracy: The Case for Quantitative Literacy. USA, Washington, DC, National Council on Education and the Disciplines.
 • Stefanowicz, B. (1999). Funkcja informacji statystycznej. Kwartalnik Statystyczny, R. III, nr 1, s. 25 i 26.
 • Stefanowicz, B. (2001). Edukacja statystyczna. Kwartalnik Statystyczny, R. III, nr 1, s. 57 i 58.
 • Szreder, M. (2016). O niektórych nowych wyzwaniach i oczekiwaniach wobec statystyki. Wiadomości Statystyczne, nr 6, s. 1—9.
 • Wallman, K.K. (1993). Enhancing Statistical Literacy: Enriching Our Society. Journal of the American Statistical Association, vol. 88, s. 1—8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4de04c5b-a4b4-416d-87e2-90a97578aa00
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.