PL EN


2017 | 7 | 77-81
Article title

Moralne dylematy w „Kolonii karnej” Franza Kafki

Authors
Content
Title variants
EN
Moral dilemmas in the short story “In the Penal Colony” by Franz Kafka
Languages of publication
Abstracts
EN
Thesis. Ethics as a philosophical reflection on the duties of a human sets certain limitations on the human conduct. However, what the conduct is like, but rather what it should be like. Morality is a set of rules defining what is right and what is wrong. These principles are individual in relation to every being, which is why ethical conflicts should not be resolved. In addition, ethical relativism states that ethical values and moral judgments are relative. Based on the aforementioned thesis, the author of the article attempts to present the impossibility of assessing moral dilemmas in the short story “In the Penal Colony” by Franz Kafka. Discussed concepts. Erving Goffman’s concept of involvement and alienation in a conversation involves the duties of an interlocutor and the consequences of misconducting a conversation. Lack of involvement in interaction, which results in abstaining from action in spite of disagreement with the opinion presented by the interlocutor, can be treated as an attitude characterized by the "division of the self." This phenomenon is displayed in the theory of morality of Michael Walzer who compares moral minimalism with moral maximalism and proves that minimalism is a critical perspective essential to the assessment of moral maximalism. Results and conclusions. Because of undecidability of ethical dilemmas caused by their relativity and cultural as well as historical diversity, the author of the article states that one cannot clearly assess the attitudes of the characters in the short story by F. Kafka. Cognitive originality/value of the approach. The article draws attention to the possibility of multiple interpretations of the attitudes of the characters in the short story by F. Kafka. It also emphasizes the role of ethical and moral concepts which justify the choice of action in a given situation.
PL
Teza. Etyka, jako refleksja filozoficzna nad powinnościami człowieka, ustala pewne granice ludzkiego postępowania. Nie mówi jednak, jak jest, ale jak być powinno. Moralność stanowi zbiór zasad określających, co jest dobre, a co złe. Zasady te są indywidualne w odniesieniu do jednostki, dlatego też sporów etycznych nie powinno się rozstrzygać. Dodatkowo relatywizm etyczny głosi, iż wartości etyczne i oceny moralne mają charakter względny. W oparciu o powyższe tezy autorka artykułu stara się ukazać niemożność oceny dylematów moralnych w Kolonii karnej Franza Kafki. Omówione koncepcje. Koncepcja Ervinga Goffmana dotycząca zaangażowania i wyobcowania z rozmowy obejmuje obowiązki interlokutora oraz konsekwencje wynikające z uchybień konwersacyjnych. Brak zaangażowania w interakcję, skutkujący powstrzymaniem się od działania pomimo niezgody na stanowisko prezentowane przez współrozmówcę, może być traktowany jako postawa cechująca się „podzielonym ja”. Zjawisko to przedstawia teoria moralności Michaela Walzera, który porównując minimalizm moralny z maksymalizmem moralnym udowadnia, iż minimalizm jest krytyczną perspektywą niezbędną do oceny moralności maksymalistycznej. Wyniki i wnioski. Ze względu na nierozstrzygalność dylematów etycznych powodowaną ich względnością i relatywizmem oraz zróżnicowaniem kulturowym i historycznym autorka artykułu stwierdza, iż nie można jednoznacznie ocenić postaw bohaterów w opowiadaniu F. Kafki. Oryginalność/wartość poznawcza podejścia. Artykuł zwraca uwagę na możliwość niejednoznacznej interpretacji postaw bohaterów w opowiadaniu F. Kafki. Podkreśla także rolę koncepcji etyczno-moralnych, które uzasadniają wybór postępowania w danej sytuacji.
Year
Issue
7
Pages
77-81
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
  • Fingas, B. (2011). Etyka cnót, jako odradzający się paradygmat filozofii moralnej. Ogrody Nauk i Sztuk,(1),11-21.
  • Finkielkraut, A. (1999). Kto jest moim bliźnim. W: A. Finkielkraut, Zagubione człowieczeństwo (ss. 9-24). Warszawa: PIW.
  • Gałkowski, S. (2004). Cnoty i relatywizm. Alasdaira MacIntyre’a próba przekroczenia relatywizmu. Diametros,(2), 1-17.
  • Goffman, E. (2006). Zaangażowanie i wyobcowanie. W: E.Goffman, Rytuał interakcyjny (ss. 115-129). Warszawa: PWN.
  • Kafka F. (1957a). Kolonia karna. W: F.Kafka, Wyrok (ss. 34-45). Warszawa: PIW.
  • Kafka F. (1957b). Przed prawem. W: F. Kafka, Wyrok (ss. 58-60). Warszawa: PIW.
  • Postman, N. (2004). Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Warszawa: WL Muza.
  • Stachura E.(1982). Człowiek człowiekowi, czyli dziesięć wskazań i dziesięć przeciwwskazań dla ciebie, sieroto nieboża, Zygmusiu K. (s. 225) W: E. Stachura, Wiersze, poematy, piosenki, przekłady. Warszawa: Czytelnik.
  • Walzer M. (2012). Podzielone „ja”. W: M. Walzer, Moralne maksimum, moralne minimum (ss. 85-101). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
  • Żurek, Ł. (2012). O przyjemności lektury „Kolonii karnej” Franza Kafki. Pobrane z: http://niewinni-czarodzieje.pl/o-przyjemnosci-lektury-kolonii-karnej-franza-kafki.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4de68dce-b737-4304-a9ae-f2f790f9fe95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.