PL EN


2014 | 5 | 1 |
Article title

Korzyści aglomeracji w otoczeniu sektora kultury

Authors
Content
Title variants
Agglomerations benefits of the culture environment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł stanowi próbę innego odczytania kultury, zinterpretowania jej w wymiarze ekonomicznym, jako istotnego lokalnego aktywa rozwojowego sprzyjającego tworzeniu się korzyści aglomeracji poprzez mechanizm obecności klasy kreatywnej. Szkic przedstawiony poniżej tworzy ramy myślenia na ten temat na gruncie ekonomii. Ma on charakter hipotezy badawczej, dotychczas nigdzie nie formułowanej. Potrzebne są jednak dalsze badania empiryczne, szczególnie w odniesieniu do miejscowości średniej wielkości, wskazujące na ile kultura jest w nich czynnikiem sprzyjającym tworzeniu się korzyści aglomeracji.
EN
This article is an attempt to find another interpretation of culture, an economic one as a significant local asset development conducive to the formation of agglomeration benefits through the mechanism of the presence of the creative class. The paper presented below provides a framework for thinking about this matter on the basis of economics. The article is a research hypothesis, yet nowhere formulated. Therefore, further empirical research is needed, particularly in relation to the villages of average size, indicating how culture is one factor contributing to the formation of the benefits of agglomeration.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4de8405c-975b-40b7-bd2e-b82b88824d9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.