PL EN


2017 | 17/1 | 83-101
Article title

Criminal proceedings against colonel Feliks Michałowski (1952-1953)

Content
Title variants
PL
Postępowanie karne przeciwko płk. Feliksowi Michałowskiemu (1952-1953)
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
In May 1943, the 1st Polish Infantry Division named after Tadeusz Kosciuszko was created in the USSR. It was the nucleus of the future Polish Armed Forces created in the territory of the USSR. With the formation of the 1st Infantry Division, the Military Information was created otherwise called Military Counterintelligence. Military Information was one of the most criminal institutions in the Stalinist Poland. From 1949 to 1953, the bodies of this institution arrested 2665 people, including 518 officers, 713 non-commissioned officers, 1139 privates and 295 civilians. As a result of these actions, mock trials and judicial murders on innocent people were performed on a large scale, including 20 senior officers of the Polish Army. One of the victims of this criminal institution was Col. Feliks Michałowski, an officer of the Polish Army, a secret informer of the Military Information from 1949 to 1951.
PL
W maju 1943 r. w ZSRR powstała 1. Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Stanowiła ona zalążek przyszłych Polskich Sił Zbrojnych tworzonych na terytorium ZSRR. Wraz z formowaniem 1. Dywizji Piechoty utworzono Informację Wojskową, czyli kontrwywiad wojskowy. Informacja Wojskowa była jedną z najbardziej zbrodniczych instytucji w stalinowskiej Polsce. W latach 1949-1953 organy tej instytucji aresztowały 2665 osób w tym 518 oficerów, 713 podoficerów, 1139 szeregowych i 295 osób cywilnych. Efektem tych działań były najczęściej sfingowane procesy i mordy sądowe na bardzo wielu niewinnych ludziach, w tym na 20 wyższych oficerach Wojska Polskiego. Jedną z ofiar tej instytucji był płk Feliks Michałowski, oficer Wojska Polskiego, w latach 1949-1951 tajny informator Informacji Wojskowej.
Year
Volume
Pages
83-101
Physical description
Contributors
 • Instytut Pamięci Narodowej
References
 • Cenckiewicz S. Długie ramię Moskwy. Wywiad wojskowy Polski Ludowej 1943-1991, Poznań 2011.
 • Hudała Leszek M., Analiza ustaw rehabilitacyjnych w niektórych państwach postkomunistycznych, „Studia Juridica” v. 25, Warsaw 1998.
 • Jakubowski G., Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944-1950, Warsaw 2002.
 • Kładoczny P., Prawo jako narzędzie represji w Polsce Ludowej (1944-1956),Warsaw 2004.
 • Kowalski L., Racja stanu [interview with Gen. Adamem Uziembło] [in:] idem, Generałowie, Warsaw 1992.
 • Księga świadectw. Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy, red. K. Madej, J. Żaryn i J. Żurek, Warszawa 2005.
 • Kulesza W., Crimen laesae iustitiae. Odpowiedzialność karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe według prawa norymberskiego, niemieckiego, austriackiego i polskiego, Łódź 2012.
 • Lityński A., O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999.
 • Lityński A., Historia prawa Polski Ludowej. Ed. 5, Warsaw 2013.
 • Lityński A., Prawo Rosji i ZSRR 1917-1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego rawa (bolszewików). Krótki kurs. Ed. 2. Warsaw 2012.
 • Lityński A., O (nie) prawo-rządności socjalistycznej w Polsce Ludowej, „Cuius Regio, Eius Religio II”, Lublin 2008.
 • Lityński A., Ku likwidacji instytucji sędziego śledczego w Polsce Ludowej, [in:] Problemy nauk penalnych. Prace ofiarowane Pani Profesor Okawii Górniok, Katowice 1996.
 • Lityński A., Inaczej o pierwszej dekadzie Polski Ludowej. Obraz sądów karnych, [in:] Z dziejów Prawa Rzeczypospolitej Polskiej, ed. A. Lityński, Katowice 1991.
 • Lityński A., Na drodze ku nowej procedurze karnej: o postępowaniu przygotowawczym w latach 1943-1950, [in:] Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944-1956, Warsaw 2000.
 • Lityński A., Początki prawa komunistycznego w Polsce. Prawo karne wojskowe przed wrześniem 1944 r., „Pamięć i Sprawiedliwość”. Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej, Warsaw 1996, v. XXXIX.
 • Lityński A., Początki służby sprawiedliwości w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR (1943r.), [w:] Dawne prawo i myśl prawnicza. Prace historyczno-prawne poświęcone pamięci Wojciecha Marii Bartla, ed. J. Malec, W. Uruszczak, Kraków 1995.
 • Lityński A., Pół wieku kodyfikacji prawa w Polsce (1919-1969). Wybrane zagadnienia, Tychy 2001.
 • Lityński A., Rok 1943 w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR. Tworzenie wojskowego prawa sądowego, [in:] Historia prawa – historia kultury. Liber Memorialis Vitoldo Maisel Dedicato, ed. E. Borkowska-Bagieńska, H. Olszewski. Prace Wydziału Prawa i Administracji UAM, v. 1, Poznań 1994.
 • Lityński A., Ustawodawstwo karne w pierwszych latach Polski Ludowej, [in:] Wojna domowa czy nowa okupacja? Polska po roku 1944, ed. A. Ajnenkiel, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998.
 • Lityński A., Ze studiów nad początkami wojskowego prawa karnego PRL, [in:] Problemy prawa karnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 1485; ed. K. Marszał, v. 21, Katowice 1995.
 • Maksimiuk D., Problem rehabilitacji w latach 1956-1957, „Miscellanea Historico-Juridica”, v. 8, Białystok 2009.
 • Maksimiuk D., Krótka historia długo obowiązującego dekretu, czyli o tzw. małym kodeksie karnym, „Miscellanea Historico-Juridica”, v. 9, Białystok 2010.
 • Maksimiuk D., Rozliczenie stalinizmu na fali „odwilży” 1956 roku. Dokumenty archiwalne dotyczące odpowiedzialności sędziów i prokuratorów wojskowych za łamanie praworządności w latach 1948-1954”, „Miscellanea Historico-Juridica”, v. 9, Białystok 2010.
 • Maksimiuk D., Rok 1956 w Polsce. Sądy, prokuratury, prawo karne, Białystok 2016.
 • Palski Z., Informacja Wojska Polskiego w latach 1943-1957, „Pamięć i Sprawiedliwość”, Warsaw 1998, v. 40.
 • Pawlikowicz L., Tajny front zimnej wojny. Uciekinierzy z polskich służb specjalnych 1956- 1964, Warsaw 2004.
 • Pietrzak A., Główny Zarząd Informacji wobec flagowców 1949-1956, Warsaw 2011.
 • Poksiński J., „TUN” Tatar-Utnik-Nowicki. Represje wobec oficerów Wojska Polskiego w latach 1949-1956, Warsaw 1992.
 • Poksiński J., Victis Honos. „Spisek w wojsku”, Warsaw 1994.
 • Romanowska E., Karzące ramię sprawiedliwości ludowej. Prokuratury wojskowe w Polsce w latach 1944-1955, Warsaw 2012,
 • Rzepliński A., Sądownictwo w PRL, Warsaw 1990.
 • Semków P., Informacja Marynarki wojennej w latach 1945-1957, Warsaw 2006.
 • Spałek R., Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach 1948-1956, Warsaw 2014.
 • Stawarska-Rippel A., Prawo sądowe Polski Ludowej 1944-1950 a prawo Drugiej Rzeczypospolitej,Katowice 2006.
 • Szwagrzyk K., Rola oficerów sowieckich w aparacie bezpieczeństwa Polski („cywilnym” i wojskowym), [in:] W objęciach Wielkiego Brata. Sowieci w Polsce w latach 1944-1993, ed. K. Rokicki, S. Stępnień, Warsaw 2009.
 • Szwagrzyk K., Prawnicy czasu bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956, Kraków-Wrocław 2005.
 • Tkaczew W., Powstanie i działalność organów Informacji Wojska Polskiego w latach 1943-1948. Kontrwywiad wojskowy, Warsaw 1994.
 • Tkaczew W., Organa Informacji Wojska Polskiego 1943-1956, Warsaw 2007.
 • Zaborski M., Ustrój sądów wojskowych w Polsce w latach 1944-1955, Lublin 2005.
 • Ziemba Z.A., Prawo przeciwko społeczeństwu. Polskie prawo karne w latach 1944-1956, Warsaw 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4deb2fac-a642-4401-b462-3b373fce975f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.