PL EN


2013 | 16 | 4(61) | 126-140
Article title

Nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi a nadzór nad innymi instytucjami finansowymi w Polsce.

Authors
Title variants
EN
Supervision over cooperative savings and credit union in comparison to the supervision over other financial institutions in Poland.
Conference
II Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg 2013, Instytut Allerhanda
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem referatu jest porównanie instrumentów nadzorczych przysługujących Komisji Nadzoru Finansowego w stosunku do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i w stosunku do innych instytucji finansowych w Polsce, a w szczególności do banków, w tym banków spółdzielczych, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz towarzystw zarządzających nimi, firm inwestycyjnych, instytucji pieniądza elektronicznego i instytucji płatniczych oraz ocena czy zastosowane rozwiązania nadzorcze są adekwatne do specyfiki działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Przedmiotem analizy jest zakres ochrony interesów klientów (członków kas) w porównaniu z klientami innych instytucji finansowych nadzorowanych przez KNF oraz zakres ograniczenia swobody działalności kas w porównaniu z innymi instytucjami finansowymi wynikających z regulacji nadzorczych i dopuszczalnej ingerencji KNF, a także jakość samej regulacji prawnej. W wyniku tej analizy w referacie zawarty jest szereg postulatów de lege ferenda.
EN
The goal of this article is comparison of supervisory tools used by Polish Financial Supervisory Authority in relations with credit unions and other financial institutions in Poland, especially – banks, including cooperative banks, insurance institutions, investment funds and pension funds as well as their managers, investment firms, electronic money institutions and payment institutions, as well as the evaluation if the implemented supervisory tools are adequate to the specific activity of credit unions. The subject of analysis is the scope of protection of interests of members of credit unions in comparison with customers of others financial institutions supervised by PFSA, as well as level of limitations of the freedom of credit unions’ activity in comparison with other financial institutions based on supervisory regulations and accepted influence of PFSA, as well as the quality of regulation itself. Based on that analysis, various improvements of the regulations related to credit unions in Poland were proposed.
Year
Volume
16
Issue
Pages
126-140
Physical description
Dates
published
2013-12-20
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4dec41a0-ceff-4883-a3d3-2435a3a3a9ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.