PL EN


2017 | 6 | 6 | 29-41
Article title

Umowa biletowa – wybrane zagadnienia praktyczne

Content
Title variants
EN
The stock ticket contract – chosen practical considerations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę przybliżenia nowej formy realizacji obowiązku utrzymywania obowiązkowych zapasów gazu ziemnego, jaką jest umowa biletowa. Dokonano w nim prezentacji dwóch nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Przedstawiono wątpliwości i konsekwencje skutków ukształtowanej w nich instytucji prawnej, jaką jest umowa biletowa. Omówiono zakres przedmiotowy i podmiotowy umowy, a także formę, charakter i zakres kontroli dokonywanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, miejsce utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego na podstawie umowy biletowej oraz odpowiedzialność, jaką ponoszą strony umowy.
EN
The article is an attempt to describe a new method of fulfilling the obligation to maintain natural gas stocks – the stock ticket contract. It presents two amendments to the Act of 16 February 2007 on Stocks of Crude Oil, Petroleum Products and Natural Gas as well as the rules in the event of a threat to domestic fuel security or crude oil market disturbances. Furthermore, presented are also some reservations and consequences of the stock ticket contract, a legal institution established by these amendments and rules. The author discusses the material, personal and temporal scope, form and nature, scope of control held by the President of the Energy Regulatory Office, storage location of mandatory natural gas stocks based on the stock ticket contract, and the liability of its parties. The summary presents recommendations for improvements of the legal provisions related to the stock ticket contract.
Year
Volume
6
Issue
6
Pages
29-41
Physical description
Dates
published
2017-10-31
printed
2017-10-31
Contributors
 • Łódzkiego; Wiceprezes Zarządu Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie; Prezes Naukowego Koła Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego; organizator I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”
References
 • Będkowski-Kozioł, M. (2014). Aksjologia regulacji sektora energetycznego. cz. 1. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 11.
 • Będkowski-Kozioł, M. (2014a). Aksjologia regulacji sektora energetycznego. cz. 2. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 12.
 • Będkowski-Kozioł, M. (2012). Kilka uwag o dogmatyce prawa energetycznego. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 4.
 • Będkowski-Kozioł, M. (2013). Obowiązek świadczenia usług magazynowania paliw gazowych. Problematyka prawna. Kwartalnik Prawa Publicznego, 1.
 • Będkowski-Kozioł, M., Elżanowski, F. i Skoczny, T. (2010). Polityka energetyczna Unii Europejskiej. W: A. Jurkowska, T. Skoczny (red.), Polityki Unii Europejskiej: polityki sektorów infrastrukturalnych. Aspekty prawne. Warszawa: Instytut Wydawniczy EuroPrawo.
 • Długosz, T. (2015)., Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej. Warszawa: C.H. Beck.
 • Elżanowski, F. (2016). Prawnoprocesowa sytuacja przedsiębiorstwa energetycznego w sprawach z zakresu regulacji energetyki. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Mordwa, M. (2011). The Obligation of Strategic Gas Storage Introduced in Poland as an Example of a Public Service Obligation Relating to SupplySecurity: A Question of Compliance with European Law. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 4(4).
 • Łyszyk, K. (2015). Liberalizacja podsektora magazynowania gazu czy bezpieczeństwo energetyczne w Polsce – dylemat ustawodawcy na przykładzie ustawy o zapasach obowiązkowych. W: B. Popowska, E. Kosiński, P. Lissoń (red.), ,Prawne uwarunkowania konkurencji na rynku gazu. Warszawa: C.H. Beck.
 • Pawełczyk, M. (2011). Publicznoprawne obowiązki przedsiębiorstw energetycznych jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Rudnicki, M. i Sobieraj, K. (red.). (2013)., Nowe prawo energetyczneLublin: Wydawnictwo KUL.
 • Strzyczkowski, K. (2011). Prawo gospodarcze publiczne. Warszawa: LexisNexis.
 • Szafrański, A. (2014). Prawo energetyczne. Wartości i instrumenty ich realizacji. Warszawa: C.H. Beck.
 • Skoczny, T. (red.). (2014). Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz (wyd. 2). Warszawa: C.H. Beck.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4df49bf3-69fe-4a06-b111-47813693b1e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.