PL EN


2015 | 2015 5(106) ZZL w sporcie | 49-68
Article title

Styl współpracy efektywnego team managera z zespołem profesjonalnych graczy w organizacji sportowej

Authors
Content
Title variants
EN
The Cooperation Style of an Efficient Team Manager and a Team of Professional Players in a Sports Organization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zespół profesjonalnych graczy w organizacji sportowej to zadaniowo organizowana grupa o emergentno-atroficznej strukturze, której efektywne działanie wymaga coachingowej współpracy team managera z graczami. Współpracy, która – w odróżnieniu od kierowania czy przywództwa – pozwala na elastyczne znoszenie barier strukturalnych i w konsekwencji na pełniejsze wykorzystanie kompetencji zarówno graczy, jak i team managera. Zadaniowo orientowana współpraca pozwala także na ujawnianie synergii grupowej i organizacyjnej. Biorąc to pod uwagę, celem publikacji była identyfikacja stylów współpracy efektywnego team managera z zespołem licencjonowanych graczy w koszykówkę. Wykorzystano kwestionariusz opracowany przez autora i przeprowadzono team manager study. Identyfikacja dokonana została w trzech wymiarach: stylu współpracy, jej zakresu rzeczowego oraz liczby graczy, z którymi team manager rozwiązuje zadania z uwzględnieniem ich aktywności poza i w miejscu pracy. Uzyskane wyniki poddano analizie ilościowo-jakościowej oraz skonfrontowano je z koncepcjami i badaniami dotyczącymi team managementu.
EN
A team of professional players in a sports organization is a task–based organized group with an emergent–atrophic structure. Its functional efficiency necessitates cooperation between the team manager and the players through coaching. This cooperation, in contrast to traditional management or leadership, allows for the elimination of structural barriers and, thus, the fuller utilization of the competencies of both the players and the team manager. Task–oriented cooperation also makes possible the appearance of synergy in both the group and organization. Bearing this in mind, the purpose of the paper is to identify the styles of cooperation between an efficient team manager and a group of licensed players of a basketball team. A questionnaire developed by the author was used, as was a team manager study. Identification was made in three dimensions: the cooperation style itself, the scope of cooperation, and the number of players with whom the manager works on given problems both on and off the job. Results were subjected to qualitative and quantitative analysis and confronted with concepts and studies on team management.
Year
Pages
49-68
Physical description
Document type
article
Dates
published
2015-10-15
Contributors
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu, ul. Kuźnicza 43-45, 50-138 Wrocław
References
 • Agrawal V. (2012), Managing the diversified team: challenges and strategies for improving performance, Team Performance Management: An International Journal, vol. 18, z. 7/8.
 • Arrey O. B. (2014), Team Building as an Organization Development Strategy, Global Journal of Management and Business Research: A Administration and Management, vol. 14, z. 3.
 • Audas R., Dobson S., Goddard J. (1997), Team performance and managerial change in the English football league, Economic Affairs, vol. 17 (3).
 • Beech M. (2002), Leaders or managers: the drive for effective leadership, Nursing Standard, vol. 16.
 • Blair G. (1996), Difference between leadership and management, dostęp 23 maja 2015, < http://www.see.ed.ac.uk/~gerard/MENG/ME96/index.html>.
 • Buckingham M. (2005), What great managers do, Harvard Business Review, vol. 83 (3).
 • Daspit J. C., Tillman J., Boyd N. G., Mckee V. (2013), Crossfunctional team effectiveness: An examination of internal team environment, shared leadership, and cohesion influences, Team Performance Management: An International Journal, vol. 19, z. 1/2.
 • Drescher M. A., Korsgaard M. A., Welpe I. M., Picot A., Wigand R. T. (2014), The dynamics of shared leadership: Building trust and enhancing performance, Journal of Applied Psychology, vol. 99 (5).
 • Fapohunda Tinuke M. (2013), Towards Effective Team Building in the Workplace, International Journal of Education and Research, vol. 1, nr 4.
 • Horn T. (2002), Coaching effectiveness in the sport domain, w Horn T. (red.) Advances in sport psychology (II wyd.), Champaign, IL, Human Kinetics.
 • Janssen J., Dale G. (2002), The seven secrets of successful coaches, Tucson, AZ, The Mental Game.
 • Jowett S., Paull G., Pensgaard A., Hoegmo P., Riise H. (2005), Coach-athlete relationship. w Taylor J., Wilson G. (red.), Applying sport psychology, Champaign, IL, Human Kinetics.
 • Listwan T., red. (2004), Zarządzanie kadrami, Warszawa, Beck.
 • Lundy O., Cowling A. (2002), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 • London M. (2014), Team processes for adaptive and innovative outcomes, Team Performance Management, vol. 20, z. 1/2.
 • Mathieu J. E., Tannenbaum S. I., Donsbach J. D., Alliger G. M. (2014), A Review and Integration of Team Composition Models: Moving Toward a Dynamic and Temporal Framework, Journal of Management, vol. 40, nr 1.
 • Nurmi R. (1996), Teamwork and team leadership, Team Performance Management: An International Journal, vol. 2, z. 1.
 • Panfil R. (2008), Efektywny coaching zespołów zadaniowych: na przykładzie zespołów sportowych, Studia i Monografia. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 92.
 • Panfil R. (2010), Coaching w kreowaniu prospołecznej efektywności, Organizacja i Kierowanie, nr 2.
 • Panfil R., Panfil Ł. (2012), Style współpracy menedżera operacyjnego z utalentowanymi realizatorami zadań (na przykładzie organizacji sportowych), w Witkowski S., Stor M. (red.), Sukces w zrządzaniu kadrami: elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim (tom 2). Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Pawlak J. (2014), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 38.
 • Perechuda K. (2010), Knowledge Diffusion Methods in a Networking Company. Knowledge Busioness Models, Wrocław, Publishing House of Wrocław University of Economics.
 • Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, PWE.
 • Salas E., Rozell D., Mullen B., Driskell J. E. (1999), The Effect of Team Building on Performan, Small Group Research, vol. 30, nr 3.
 • Schippers M. C., Edmondson A. C., West M. A. (2014), Team Reflexivity as an Antidote to Team Information-Processing Failures, Small Group Research, vol. 45, nr 6.
 • Shuffler M., Diaz Granados D., Salas E. (2011), There's a Science for That: Team Development Interventions in Organizations, Current Directions in Psychological Science, vol. 20, nr 6.
 • Unger-Aviram E., Zwikael O., Restubog S. (2013), Revisiting Goals, Feedback, Recognition, and Performance Success: The Case of Project Teams, Group Organization Management, vol. 38, nr 5.
 • Welpe I. M., Tumasjan A., Strobel M. (2010), Construal level theory – a theory for the boundaryless organization, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, nr spec., 62.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4df79e32-9427-4072-8249-4c766adc16e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.