PL EN


2013 | 1 | 3 | 151-163
Article title

Klasyfikacja branż sektora przemysłu spożywczego według ich sytuacji finansowej

Content
Title variants
EN
Classification of food industry sectors according to their financial situation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem głównym opracowania była klasyfikacja branż sektora przemysłu spożywczego w Polsce w 2010 roku, według ich sytuacji finansowej. Klasyfikacji dokonano wykorzystując syntetyczny miernik rozwoju, skonstruowany za pomocą metody TOPSIS. Najwyższymi wartościami syntetycznego miernika, a tym samym najlepszą sytuacją finansową, charakteryzowały się branże: produkcja pieczywa, produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek oraz produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych. Najniższymi wartościami syntetycznego miernika i najsłabszą sytuacją finansową odznaczały się branże: wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych oraz pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw.
Year
Volume
1
Issue
3
Pages
151-163
Physical description
Contributors
author
 • Dr, Katedra Finansów i Rachunkowości, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Dr, Katedra Finansów i Rachunkowości, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Dr, Katedra Finansów i Rachunkowości, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Adamowicz M. (1999), Konkurencja i konkurencyjność w agrobiznesie. Aspekty teoretyczne i praktyczne, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 6.
 • Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Gołaś Z. (2007), Czynniki kształtujące płynność finansową przedsiębiorstw branży spożywczej, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 4.
 • Czekaj J., Dresler Z. (1998), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw podstawy teorii, PWN, Warszawa.
 • Deloof M. (2003), Does working capital management affect profitability of Belgian firms?, „Journal of Business Finance & Accounting" nr 3-4.
 • Gołębiowski G., Tłaczała A. (2005), Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa.
 • Hwang C. L., Yoon K. (1981), Multiple attribute decision making: Methods and applications, Springer.
 • Kowalak R. (2003), Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk.
 • Kowalczyk J., Kusak A. (2006), Decyzje finansowe firmy. Metody analizy, Wyd. C. H. BECK, Warszawa.
 • Lazaridis J., Tryfonidis D. (2006), Relationship between working capital management and profitability of listed companies in the Athens stock exchange, „Journal of Financial Management and Analysis" nr 1.
 • Michalski G. (2005), Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa.
 • Niepublikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego 2011: F-02, statystyczne sprawozdanie finansowe, produkcja artykułów spożywczych, produkcja napojów (2012), GUS, Warszawa.
 • Nowak M. (2002), Ocena zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, Wyd. Bodie, Poznań.
 • Ostaszewski J. (1991), Ocena efektywności przedsiębiorstwa według standardów, EWG, CIM, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2011 (2012), GUS, www.stat.gov.pl, dostęp dnia 10.12.2012.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz. U. 251, poz. 1885.
 • Siemińska E. (2002), Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń.
 • Słownik języka polskiego (1981), PWN, Warszawa.
 • Stanisławska J., Wysocki F. (2008), Ocena kondycji finansowej gospodarstw domowych według ich wielkości i grup społecznoekonomicznych ludności, „Roczniki Naukowe SERiA", tom X, zeszyt 2, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa.
 • Wędzki D. (2009), Wskaźniki finansowe. Charakterystyka wskaźników, systemów wskaźników i metod oceny, Oficyna a Woltters Kluwer business, Kraków.
 • Wysocki F. (2008), Zastosowanie metody TOPSIS do oceny regionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju sektora mleczarskiego, „Wiadomości statystyczne" nr 1.
 • Wysocki F. (2010), Metody taksonomiczne w rozpoznaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Wysocki F., Lira J. (2005), Statystyka opisowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 • Zaleska M. (2002), Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4df8f8c4-8f23-4aef-afc5-77fd08ae90f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.