Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(27) |

Article title

PROFESSIONALISATION AND ECONOMISATION OF RURAL NGO’S AND THE ACTIVITY OF THEIR MEMBERS. AN EXAMPLE OF LOCAL ACTION GROUPS FROM WIELKOPOLSKA

Content

Title variants

PL
PROFESJONALIZACJA I EKONOMIZACJA WIEJSKICH NGO A AKTYWNOŚĆ ICH CZŁONKÓW. PRZYKŁAD WIELKOPOLSKICH LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Among rural non-governmental organisations there are those, which unite few members and act incidentally using mainly the resources which have been obtained from member fees, as well as those, which unite several hundreds of people and conduct regular activities characterised by high level of economisation and professionalisation. The other kind of organisations can be exemplified by local action groups. The purpose of this article is to address the question whether the high level of professionalisation and economisation has positive influence on the activities of its members or – the opposite – it constitutes a hindrance. The issue shall be addressed basing on research (carried out via the distributed surveys) conducted in 2012 on a sample of 104 respondents from local action groups located within the territory of Wielkopolska. The analysis demonstrated that the high level of economisation and professionalisation of an organisation does not imply increased activity of its members.
PL
Wśród wiejskich organizacji pozarządowych można wyróżnić zarówno te, które zrzeszają niewielką liczbę członków, działają incydentalnie wykorzystując głównie środki pochodzące ze składek członkowskich, jak i te, które zrzeszają kilkaset osób, prowadzą regularną działalność charakteryzującą się wysokim poziomem ekonomizacji i profesjonalizacji. Przykładem drugiego rodzaju struktur są lokalne grupy działania. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy wysoki poziom ich profesjonalizacji i ekonomizacji wpływa korzystnie na aktywność ich członków czy wręcz odwrotnie jest dla nich ograniczeniem? Została ona udzielona na podstawie badań (przeprowadzonych za pomocą techniki ankiety rozdawanej), zrealizowanych w 2012 roku na próbie 104 respondentów z pięciu lokalnych grup działania ulokowanych na obszarze Wielkopolski. Analiza wykazała, iż wysoki poziom ich ekonomizacji i profesjonalizacji nie oznacza zwiększenia aktywności ich członków. Pracę w organizacjach wykonują przede wszystkim członkowie zarządu oraz rady. Ich aktywność (najczęściej wykazywana od momentu powstania organizacji) utrwaliła ich pozycję w grupach, co stało się jedną z przyczyn marginalizacji innych członków, wśród których znaleźli się także ci, których chęć działania blokuje fakt, iż wszelkie prace wykonują „ciągle te same osoby”. Wysoki poziom ekonomizacji i profesjonalizacji analizowanych organizacji nie oznacza również, że w ich skład wchodzą tylko członkowie dysponujący wysokimi kompetencjami. Niepokojący wydaje się deficyt wiedzy członków LGD w zakresie specyfiki nowego modelu rozwoju wsi. W przyszłym okresie programowania przewiduje się zwiększenie znaczenia tych organizacji w zakresie oddziaływania na społeczno-gospodarcze przemiany wsi. Tym bardziej będzie wskazane podwyższenie poziomu kompetencji członków lokalnych grup działania, zwłaszcza tych, którzy przynależą do zarządu.

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki

References

 • Boni M., 2009. Polska 2030. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Czarnecki A., 2009. Rola urbanizacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Fedyszak-Radziejowska B., 2012. Społeczności wiejskie: ewolucyjne zmiany, zrównoważony rozwój. In: Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi. Eds J. Wilkin, I. Nurzyńska. Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa, 101-123.
 • Furmankiewicz M., Królikowska K., 2010. Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994-2006. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Herbst J., 2008. Kraina nieufności: kapitał społeczny, rozwój gospodarczy i sprawność instytucji publicznych w polskiej literaturze akademickiej. In: Szafarze darów europejskich. Kapitałspołeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach. Eds P. Swianiewicz,
 • J. Herbst, M. Lackowska. Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa.
 • Herbst J., Przewłocka J., 2011. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010. Klon/Jawor, Warszawa.
 • Kamiński R., 2008. Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Kłodziński M., 1995. Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju gminy. W: Wieś i rolnictwo w okresie transformacji systemowej. Ed. L. Klank. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Knieć W., 2010. Partnerstwa lokalne w Polsce – kondycja, struktura, wyzwania. Raport badawczy. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków-Toruń.
 • Leader – czy można lepiej. Raport z debaty oraz komentarze i uwagi. 2011. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.
 • Ocena funkcjonowania LGD realizujących LSR w ramach PROW 2007-2013. Raport PSDB. 2012. [Maszynopis niepublikowany], Warszawa.
 • Paszkowski S., 2001. Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. In: Gospodarka, człowiek, środowisko na obszarach wiejskich. Ed. M. Kłodziński. PAN, Warszawa.
 • Psyk-Piotrowska E., Zajda K., 2012. LEADER w Małopolsce u progu nowego okresu programowania. Wieś i Roln. [in print].
 • Puchała J., 2011. Dotychczasowe doświadczenia i potrzeby doradcze w świetle badań. In: Stać na straży idei LEADER. Ed. L. Leśniak. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Kraków.
 • Wygnański J.J., 2008. Ekonomizacja organizacji pozarządowych. KLON/JAWOR, Warszawa.
 • Zajda K., 2011 a. Ekonomizacja i profesjonalizacja pracy w organizacjach pozarządowych zagrożeniem dla jej humanizacji? Case study wiejskich NGO regionu łódzkiego. Humanizacja Pracy 5, 45-62.
 • Zajda K., 2011 b. Nowe formy kapitału społecznego wsi. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Zajda K., Michalska S., 2011. Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych. Case study lokalnych grup działania „Dolina Karpia” oraz „Kraina Rawki”. Wieś i Roln. 4, 123-138.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4e04e5e5-fa78-4cb0-9e95-0228652e88b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.