PL EN


2017 | 37 | 2 | 173-189
Article title

Raciborskie dominikanki w nekrologach klasztorów czeskich i morawskich

Authors
Content
Title variants
EN
Dominican Sisters of Racibórz in Czech and Moravian monasteries obituaries
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Analizie poddano 7 dominikańskich nekrologów klasztorów czeskich i morawskich, przechowywanych w archiwum praskim i brneńskim. Pozwoliła ona na przedstawienie 76 raciborskich dominikanek zmarłych w latach 1710–1817. Porównując osiągnięte wyniki z innymi źródłami (Liber albus, Acta Capituli Provincialis Fratrum Praedicatorum Provinciae Bohemiae, spisy wskazane przez Augustina Weltzla i Kazimierza Dolę), zauważa się jeszcze 24 zakonnice, które zmarły po wejściu klasztorów śląskich do prowincji czeskiej. W sumie powstał wykaz 100 sióstr zakonnych, który znacznie poszerza dotychczasową wiedzę na temat składu osobowego klasztoru dominikanek w Raciborzu. Stanowi on punkt wyjścia do dalszych badań prozopograficznych nad tym konwentem.
EN
7 Dominican obituaries of the Czech and Moravian monasteries, kept in the Prague and Brno archives, were analyzed. This research allowed for the presentation of 76 Racibórz Dominicans who died in the years 1710–1817. Comparing the results achieved with other sources (Liber albus, Acta Capituli Provincialis Fratrum Praedicatorum Provinciae Bohemiae, lists indicated by Augustin Weltzel and Kazimierz Dola), there are also 24 nuns, who died after the entrance of the Silesian monasteries to the Czech province. In total, a list of 100 nuns has been established, which greatly expands the existing knowledge of the composition of the Dominican monastery in Racibórz. It is the starting point for further prozopographical research on this convent.
Contributors
 • Opole-Luboszyce
References
 • Barciak A., Skład osobowy klasztoru dominikanek raciborskich w średniowieczu, w: A. Radzimiński, D. Karczewski, Z. Zyglewski (red.), Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), Bydgoszcz – Toruń 2010, s. 333–341.
 • Dola K., Zabezpieczenie materialne zakonnic z klasztorów skasowanych na Śląsku pruskim w 1810 roku, w: F. Wolnik (red.), Sekularyzacja dóbr kościelnych na Górnym Śląsku w 1810 roku (Z Dziejów Kultury Chrześcijańskiej na Śląsku 66), Opole 2011, s. 15–58.
 • Kielar P., Nieznane źródła rękopiśmienne do historii dominikanów na Śląsku w okresie reformacji, STNKUL 19 (1971), s. 110–118.
 • Kłoczowski J., Dominikanie polscy na Śląsku w XIII – XIV wieku, Lublin 1956.
 • Mika N., Kasaty klasztorów na ziemi raciborskiej, w: M. Derwich, M.L. Wójcik (red.), Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. Księga streszczeń, Wrocław 2010, s. 112–113.
 • Mika N., Kasata klasztorów w 1810 r. na ziemi raciborskiej, w: M. Derwich (red.), Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, t. II: Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego, Wrocław 2014, s. 87–93.
 • Niedziela M.L., Przejście dominikańskich klasztorów śląskich z prowincji polskiej do czeskiej w pierwszych latach XVIII w., „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 41 (1986), nr 4, s. 635–639.
 • Pilnáček J., Rody starého Slezska, K. Müller (wyd.), Brno 2010.
 • Pobóg-Lenartowicz A., Źródła do dziejów dominikanów śląskich w archiwach czeskich i morawskich, w: F. Wolnik (red.), Kościół na Śląsku. Z dziejów kultury i życia religijnego (Opolska Biblioteka Teologiczna 127), Opole 2012, s. 219–230.
 • Sękowski R., Herbarz szlachty śląskiej, t. II, Katowice 2003.
 • Stefaniak P., Dzieje dominikanek raciborskich. Studia na jubileusz 700-lecia fundacji klasztoru Świętego Ducha w Raciborzu i 800-lecia założenia mniszek Zakonu Kaznodziejskiego, Racibórz 2006.
 • Stefaniak P., Z dziejów klasztoru Świętego Ducha mniszek dominikańskich w Raciborzu (1299–1810), NP 112 (2009), s. 181–206.
 • Weltzel A., Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor, Ratibor 1881.
 • Wenz W., Nowy kształt życia zakonnego na podstawie reguł trydenckich, w: I. Dec (red.), Unxit et misit. Księga jubileuszowa ku czci księdza biskupa Józefa Pazdura, Wrocław 2000, s. 279–304.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4e0772ce-0014-4d97-b307-ff74eb14de33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.