Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1(27) |

Article title

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH PRZEZ PRODUCENTÓW ROLNYCH W POLSCE W RAMACH DZIAŁANIA 132 PROW 2007-2013

Content

Title variants

EN
GAINING UE FOUNDS BY POLISH FARMERS FROM THE OPERATION 132 PROW 2007-2013

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu była analiza aktywności producentów rolnych w Polsce realizujących działanie 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” w latach 2009-2011, w ramach PROW 2007-2013. Na poziomie wspólnotowym do uznanych systemów jakości żywności zalicza się takie, jak: Gwarantowana Tradycyjna Specjalność, Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne i Produkcja ekologiczna. Na poziomie krajowym w ramach uznanych systemów wymienia się: Integrowanąprodukcję, Jakość-Tradycja, Quality Meat Program, Pork Quality System i Quality Assurances for Food Products. W Polsce w latach 2009-2011 przyjęto 31 795 wniosków producentów rolnych ubiegających się o pomoc w ramach wybranych systemów jakości włączonych do działania 132. Wystąpiły różnice w aktywności rolników w układzie województw. Pomoc udzielana producentom rolnym starającym się o wdrożenie systemu miała różne postacie, przy czym jej wielkość zależała od systemu, w jakim uczestniczyli. Najczęściej producenci ubiegali się o pomoc w ramach Produkcji ekologicznej i Integrowanej produkcji. Brak było zainteresowania takimi systemami, jak: Gwarantowana Tradycyjna Specjalność oraz Jakość-Tradycja.
EN
The purpose of the article was to analyse the activities of Polish farmers in program 132 Participation of farmers in food quality systems in 2009 to 2011. At European level, food quality schemes include Traditional Speciality Guaranteed, Protected Designation of Origin, Protected Geographical Indication and Organic production. On the national level, the accepted system are as follows: Integrated production, Quality - Tradition, Quality Meat Program, Pork Quality System and Quality Assurances for Food Products. In Poland 31 795 applications were submitted by farmers under the schemes included in the 132nd in 2009-2011. There were differences in terms of farmers’ activity by the regions. The subsidies provided to the farmers had different forms, but the amount of subsidy depended on the system in which they participated. Majority of farmers applied for Integrated Manufacturing and Organic production. There was no interest in Traditional Speciality Guaranteed and Quality-Tradition.

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

References

 • Borowska A., 2009. Globalne trendy konsumpcji a żywność tradycyjna i regionalna. W: Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków. Red. R. Żelazny. Wyd. AE, Katowice, 85-96.
 • Charakterystyka poszczególnych oznaczeń we wspólnotowych systemach jakości żywności. Materiały szkoleniowe. 2009. MRiRW, Warszawa.
 • Grębowiec M., 2010. Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW. Probl. Roln. Świat. 10, 2.
 • Jakość, która się opłaca. 2012. www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/jakosc-ktora-sie-oplacapieniadze-dla-rolnikow-produkujacych-zywnoscwysokiej-jakosci.html [dostęp: 22.03.2012].
 • Łuczka-Bakuła W., 2003. Cechy sensoryczne a jakość żywności. Pr. Nauk. AE Wroc. 1, 983, 531.
 • O systemach jakości żywności. 2011. Wyd. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinie, Kraków.
 • PROW 2007-2013, 2007. Materiały informacyjno-promocyjne, Warszawa.
 • Regulamin używania znaku jakościowego. 2008. Jakość-Tradycja. Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego PROW na lata 2007-2013. 2008. Dz. U. Nr 20, poz. 119.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności. 2012. Dz. U. Nr 0, poz. 902.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami. 2006. Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. 2006. Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91. 2007. Dz. Urz. UE L 189/1 z 20.07.2007.
 • Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnicwa na lata 2007-2013. 2005. MRiRW, Warszawa.
 • Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności. Materiały szkoleniowe. Oś pierwsza. 2009. Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności. 2012. www.arimr.gov.pl/pomocunijna/prow-2007-2013/uczestnictwo-rolnikow-w-systemach-jakosci-zywnosci.html [dostęp: 22.03.2012].
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. 2004. Dz. U. Nr 11, poz. 94, art. 5.
 • Wilk I., 2010. Konsument w koncepcji marketingu ekologicznego. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec. 609. Problemy zarządzania, finansów i marketingu 16, 59-68.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4e1271ce-980d-437b-b3ff-6175aaac899a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.