PL EN


2012 | 25 | 81-90
Article title

Charakterystyka barier rozwoju działalności innowacyjnej w ujęciu kapitału intelektualnego – wyniki badań

Authors
Content
Title variants
EN
Barriers of innovation activity in context of elements intellectual capital
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie porusza zagadnienia innowacji w ujęciu kapitału intelektualnego. Na podstawie badań własnych, odnoszących się do przedsiębiorstw słowackich, autorka analizuje poszczególne bariery rozwoju działalności innowacyjnej. W dalszej części artykułu na podstawie dokonanej analizy dokonuje aplikacji diagramu Ishikawy na przyczyny nierealizowania innowacji przez pryzmat poszczególnych elementów kapitału intelektualnego.
EN
Article contains main place of innovation in human capital. On the basis of own research which were conducted in Slovakia, author is analyzing individual barriers of innovation activity. After analyze author applicants Ishikava chart on reasons no realizing of innovations in contexts of individual elements of intellectual capital.
Year
Volume
25
Pages
81-90
Physical description
Contributors
 • Zakład Ekonomiki Inwestycji i Zarządzania Strategicznego Katedra Zarządzania, Uniwersytet Rzeszowski EUBA – Podnikovohospodarska Fakulta z siedzibą w Koszycach
References
 • Bal-Woźniak T., Kapitał intelektualny fundamentalnym warunkiem powodzenia regionalnych strategii innowacji, www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/zeszyty/Zeszyt7/14_BalWozniak.pdf (dostęp 16.09.2011).
 • Bratnicki M., 2000, Spojrzenie na kapitał intelektualny z punktu widzenia wartości przedsiębiorstwa [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 • Brooking A., 1996, Intellectual capital, International Thomson Business Press, London, www.google.com/books?hl=pl&lr=&id=yxUP5ezSBKkC& oi=fnd&pg=PR9&dq=A.+ Brooking,+The+Management+of+Intellectual+Capital&ots=14ISpGPsuq& sig=e ALci_aY02l3Iwc5jsmR8b8BYsE#v=onepage&q=intellectual%20capital%20is&f=false
 • Bukowitz W.R., Williams R.L., 2000, The Knowledge Management Fielbook, Financial Time, Prentice Hall, London.
 • Dobija D., 2011, Kapitał intelektualny o pomiarze i sprawozdawczości niemierzalnego, www.innowacyjnosc.gpw.pl/zalaczniki/6.
 • Edvinsson L., Malone M.S., 2004, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Gavurová B., 2007, Motivácia a jej zameranie na človeka. In: Riadenie ľudských zdrojov. Bohuslava Mihalčová a kolektív. – Bratislava.
 • Gavurová B., 2010, Meranie výkonnosti v organizáciách s dôrazom na aplikáciu systému Balanced Scorecard. 1. vyd., Ekonomická fakulta TU, Košice.
 • Głuszek E., 2004, Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Lichtarski J., 2003, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • OECD, Intellectual assets and value creation; Synthesis Report, 2008, http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:B1HJCj7l4kMJ: www.oecd.org/dataoecd/36/35/40637101.pdf+Intellectual+assets+and+value+creation%3B+Synthesis+Report+2008&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=ADGEESiKP4FTB536xOeVE8MIxUrPzt6tzAE2bvn5ZcV__Fk119-2kT9CBwbL3WuVLBmSSCPb2 nCt1rRIpDkKIuLSF5LlPhDRzlBunCYHKkdQ4zoY7drQN5uCrZ3MWhvvqEzI6ePmmj_Y&sig=AHIEtbQcpuhSIUVdT17 IoPBhpXd1Q0zF2g.
 • Pudło P., 2011, Analiza działalności innowacyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Podkarpacia, Zeszyty Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, nr XXV, Ostrołęka.
 • Pešáková P., Pudło P., 2010, Inovačná aktivita slovenských a poľských podnikov. In Podniková revue: vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej
 • univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach = Business review: scientific journal of the Faculty of Business Economics of the University of Economics in Bratislava with a seat in Košice. – Košice: Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach. Pudło P., Pešáková P., 2010, Analiza barier rozwoju działalności innowacyjnej w rejonie Wschodniej Słowacji, „Przedsiębiorstwo i region” nr 2.
 • Rogowski W., 2004, Rachunek efektywności inwestycji, Oficyna ekonomiczna, Warszawa.
 • Spišáková E., 2010, The comparison of innovation activity of Slovak and Polish enterprises. In: MECHANIKA: Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Vol. 2010, no. 81 (2010).
 • Warschat J., Wagner K., Hauss J., 1999, Measurement System for the Evaluation of R&D Knowledge in the Engineering Sector, Report on Workshop Intellectual Capital/ Intangible Investment 22nd November, European Commission.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4e1ec023-f8d5-4895-b524-54e8a554ea6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.