PL EN


2016 | 42 | 4 (162) | 165–180
Article title

„BYCIE W RUCHU JEST DLA MNIE JAK DOM”. POJĘCIE DOMU W NARRACJACH MIGRANTÓW WIELOKROTNYCH

Content
Title variants
EN
“BEING ON THE GO FEELS LIKE HOME”. THE NOTION OF HOME IN THE SERIAL MIGRANTS’ NARRATIONS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Z uwagi na trudności z konceptualizacją, osobisty, a zarazem polityczny charakter, pojęcie domu nie było szczególnie często wykorzystywane w naukach społecznych. Paradoksalnie, zainteresowanie kategorią domu nastąpiło w ostatnich dekadach w ramach badań nad mobilnością i transnarodowością oraz w odniesieniu do migrantów, u których jego tradycyjne rozumienie zostaje w pewien sposób sproblematyzowane. Z jednej strony wskazuje się na wykorzenienie migrantów, ich poczucie bezdomności i zagubienia, z drugiej natomiast, w ramach studiów feministycznych czy transnarodowych, dokonywano dekonstrukcji tradycyjnie pojmowanego pojęcia domu i przywiązania do miejsca. W niniejszym artykule próbuję prześledzić tę ewolucję i wskazać na różne konceptualizacje domu w naukach społecznych. Następnie, opierając się na wywiadach biograficznych z osobami, które od dzieciństwa migrowały ze swoimi rodzicami (Third Culture Kids) i kontynuują mobilny styl życia w dorosłości, analizuję różne sposoby ujmowania domu. Wskazuję na wyłanianie się innych niż terytorialne definicji domu, związanych z bliskimi osobami, określonym momentem życia czy pewnymi rutynowymi działaniami. Część wywiadów ilustruje również pozytywne aspekty „bezdomności” i nomadyczności, związane przede wszystkim z transgresją i wolnością.
EN
Because of the difficulties with conceptualization and its intimate as well as political character, the notion of home was not often used in social sciences. Paradoxically, the interest in “home” in the last several decades appeared mainly in the frames of mobility and transnational studies or with reference to migrants, whose understanding of home is often problematized. On the one hand, research suggest uprooting of migrants, their sense of homelessness and disorientation, on the other however in the frames of feminist or postmodern studies we could witness a deconstruction of traditionally defined home or place attachment. Thus, this article is aimed first at analysing this evolution and discussing different conceptualizations of home in social sciences. Subsequently, based on biographical interviews with people who have since childhood migrated with their parents (Third Culture Kids) and followed mobile lifestyle in their adult life, different ways of describing home are considered. They include other than territorial definitions, referring to significant others, certain period of life or particular routines. Some interviews demonstrate positive aspects of “homelessness” and nomadic attitude connected primarily with freedom and transgression.
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4e3c4853-9f16-433b-bf9d-32b90bb16cee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.